Aplikace přechodných ustanovení nového stavebního zákona | E15.cz

Aplikace přechodných ustanovení nového stavebního zákona

Tento článek byl inspirován nejednotným postupem stavebních úřadů včetně speciálních stavebních úřadů při posuzování, kterým právním předpisem se řídí řízení o vydání povolení k předčasnému užívání stavby a povolení (souhlas) se zkušebním provozem v případě, že stavební povolení bylo vydáno podle zákona č. 50/1976 Sb. (dále starý stavební zákon).

Tento článek byl inspirován nejednotným postupem stavebních úřadů včetně speciálních stavebních úřadů při posuzování, kterým právním předpisem se řídí řízení o vydání povolení k předčasnému užívání stavby a povolení (souhlas) se zkušebním provozem v případě, že stavební povolení bylo vydáno podle zákona č. 50/1976 Sb. (dále starý stavební zákon).

Zákon č. 183/2006 Sb. (dále nový stavební zákon) upravuje přechodná ustanovení v tomto případě v § 190, kde je v odstavci 3 uvedeno, že řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů, a v odstavci 5 je řečeno, že u staveb pravomocně povolených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se provede kolaudační řízení podle dosavadních právních předpisů.

#####Rozdíl mezi novou a starou úpravou

V případě předčasného užívání je pro stavebníka zřejmě nejpodstatnější rozdílné vymezení účastníků řízení. Starý stavební zákon okruh účastníků výslovně neupravoval a praxe v souladu s rozhodnutími soudů odkazovala na definici účastníků pro kolaudační řízení. To znamená, že účastníkem řízení byl vedle stavebníka a vlastníka stavby rovněž uživatel, jestliže byl znám, a také vlastník pozemku.

V novém stavebním zákoně jsou již účastníci řízení o povolení předčasného užívání stavby definováni a jsou jimi pouze stavebník, zhotovitel stavby a vlastník stavby.

Ani u zkušebního provozu starý stavební zákon neupravoval, kdo je účastníkem řízení, a při řízení se aplikovalo ustanovení o účastnících kolaudačního řízení. Avšak podle první věty § 84 starého stavebního zákona u staveb právnických osob nebo fyzických osob podnikajících podle zvláštních předpisů, kde komplexní vyzkoušení přechází plynule do zkušebního provozu, může být zkušební provoz zahájen se souhlasem stavebního úřadu před vydáním kolaudačního rozhodnutí. To znamená, že v tomto případě nebylo potřeba správní rozhodnutí, vydával se pouze souhlas jako doklad, že prozatímní užívání stavby není protiprávní.

Podle současné právní úpravy již zkušební provoz musí být povolen rozhodnutím stavebního úřadu včetně možností opravných prostředků. Účastníky jsou pouze stavebník a vlastník stavby.

#####Rozdílný postup úřadů

Stavební úřady, příslušné k řízení v jednotlivých věcech, jak již bylo výše uvedeno, nemají jednotné stanovisko, podle kterého zákona se povolování předčasného užívání stavby a zkušební provoz řídí.

Rozdílný postoj je často zastáván i mezi obecným stavebním úřadem a speciálním stavebním úřadem stejného územního celku. Tyto rozdíly jsou velmi nepříjemné pro stavebníky, kteří nevědí, zda bude vydán pouze souhlas se zkušebním provozem, což je pro ně příznivější, nebo bude třeba rozhodnutí, kdo bude účastníkem řízení, to znamená, kdo bude mít právo zasahovat do řízení. Zastánci toho, že se musí postupovat podle starého stavebního zákona, vycházejí ze stejného principu jako v případě rozhodování o účastnících. Argumentují, že jestliže § 190 odst. 5 nového stavebního zákona stanovuje, že podle starého stavebního zákona se v případě staveb zahájených za účinnosti tohoto zákona postupuje při kolaudaci, analogicky se musí postupovat i při posuzování předčasného užívání a zkušebního provozu, jelikož vše je obsaženo v části druhé, oddíl sedmý zákona č. 50/1976 Sb., týkající se kolaudace, a vše spolu bezprostředně souvisí. Tento názor podle mých informací zastává i Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Druhý názor říká, že v citovaném přechodném ustanovení je uvedeno pouze kolaudační řízení, proto se starý stavební zákon nemůže použít v jiných věcech.

#####Právní názor

V daném případě se domnívám, že druhý názor je správný. Ač možná zklamu některé stavebníky, kteří chtěli zahájit zkušební provoz pouze na základě souhlasu stavebního úřadu, domnívám se, že v obou zmíněných případech je třeba postupovat podle zákona č. 183/2006 Sb., tj. podle nového stavebního zákona. Ustanovení § 190 odst. 5 skutečně hovoří pouze o kolaudačním řízení. Předchozí odstavec 3 zase uvádí jenom zahájená řízení. Proto se domnívám, že v případě použití zákona č. 50/1976 Sb. pro předčasné užívání nebo zkušební provoz by se jednalo o nepřípustný extenzivní výklad zákona. A spolu s Ústavním soudem je třeba konstatovat, že extenzivní výklad orgánu státní moci není možný.

 

Hlavní zprávy

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!