České stavy porazil obraz ze Štěnovic | E15.cz

České stavy porazil obraz ze Štěnovic

Zneuctěný svatý obraz povzbuzoval katolíky v bitvě na Bílé hoře. Podle nových zjištění ho našli ve Štěnovicích.

Když se na podzim roku 1620 posouval bavorský vévoda Maxmilián I. se svým vojskem ku Praze, vypadalo to se stavovským povstáním v Čechách bledě. Katolická vojska získávala na všech frontách navrch, protestanti naopak postupně ztráceli podporu. Brzy mělo být ještě hůř, blížila se rozhodující listopadová bitva na Bílé hoře, která na tři století pevně usadí na český trůn Habsburky. Výsledek této památné bitvy údajně poznamenal zohavený obraz Panny Marie Vítězné nalezený ve Štěnovicích u Plzně. Ale po pořádku.

Maxmilián se usadil s vojskem poblíž Plzně, doprovázel ho i bosý karmelitán španělského původu Dominik a Jesu Maria – věrný katolík, dodávající vojákům potřebnou vojenskou a hlavně náboženskou horlivost. Zbožný muž procházel zdejší tvrzí vypleněnou nepřátelskou soldateskou a pak zamířil do pokojů, kde si měl po náročné cestě odpočinout. Vyškrábané oči O dva roky později vylíčil kardinál Scipione Cobeluzzi tuto událost papeži Řehoři XV. následovně:

„Na zemi se mezi ostatními troskami vyjímal obrázek, na němž bylo namalováno narození našeho Pána. Když jej Otec vzal do rukou a zbožně mu vzdal úctu, zjistil, že nejsvětější Panně, svatému Josefu a dvěma pastýřům, kteří na něm byli namalováni, bezbožná kacířská ruka s velkou bezbožností vyškrábala oči. Když viděl Otec, jak byli svatí zneuctěni, pojal lítost, ale i naději, že bude vyvýšen nad všemi jeho opovrhovateli a stane se postrachem jeho zatvrzelým nepřátelům.“

A opravdu. Podle legendy měl zneuctěný obraz Panny Marie Vítězné velký vliv na osud rozhodující bitvy. Zbožný karmelitán vzal zneuctěný obraz s sebou a před bitvou na Bílé hoře jím povzbuzoval katolické vojáky. Katolická liga stavovské vojsko deklasovala a po pár měsících přišlo dvacet sedm českých pánů na Staroměstském náměstí o hlavu. Výsledek bitvy už je známý 390 let, gotický obraz začali velebit katoličtí monarchové brzy po jejím skončení. Stenouitz ne Straconitz Novinkou je vnesení Štěnovic na historickou mapu tohoto příběhu.

Téměř celou dobu se totiž za naleziště obrazu považovaly Strakonice. Se změnou přišel až před nedávnem historik Štěpán Vácha. Nález obrazu nasměroval do Strakonic už v polovině sedmnáctého století polyhistorik Jan Caramuel z Lobkovic, na jehož názor potom navazovali i další autoři. Ale vlastně ve všech případech včetně Caramuelova popisu události se zmiňuje, že památné místo leží jen pár kilometrů od Plzně. Štěpán Vácha také našel v tištěné zprávě z Říma z května 1622 informaci, že k nálezu obrazu došlo na tvrzi nejmenovaného katolického šlechtice, která je nazvána Stenouitz – tedy Štěnovice a ne Strakonice! A o Štěnovicích se zmiňuje také nejstarší Dominikův životopisec, řádový spolubratr Pietro della Madre di Dio. Později byly Stenouitz v rukopise přepsány, nejspíš z neznalosti, na Strakonitz. „Na to jsem přišel během svého studijního pobytu v Římě. Po všech zjištěních můžu prohlásit – ano, Štěnovice jsou jisté,“ odmítá jakékoliv pochybnosti historik.

Obyvatelé Štěnovic ani místní církev podle Váchy tuto novinku zatím nezaregistrovali. „Otázkou je ale spíš, co na to řekne farář ve Strakonicích,“ dodává s úsměvem Vácha. Legenda o obrazu se totiž ve Strakonicích ujala již v polovině sedmnáctého století, v tamním děkanském klášteře byl postavený ke cti Panny Marie Vítězné oltář. Další osudy obrazu jsou dobře známy. Dominik ho odvezl do Říma a dosáhl u papeže roku 1622 svolení k jeho přesunu dokarmelitánského kostela Santa Maria della Viktoria. Tam byl vystaven na hlavním oltáři do roku 1833, kdy byl zničen při požáru.Podrobný výklad celé zajímavé události přinese Archiv města Plzně ve svém sborníku Minulostí západočeského kraje.

 

Články odjinud

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!