Daňová poradna | E15.cz

Daňová poradna

Je možné uplatnit paušální výdaj na dopravu v činnosti realitní kanceláře? Jedná se o činnost fyzické osoby, automobil je psaný (v technickém průkazu) na manželku podnikatele. S vozidlem jezdí jak podnikatel, tak jeho spolupracující manželka. Je možné uplatnit paušální výdaj na dopravu i u příjmů z pronájmu u manželů?

#####Na dotazy odpovídá ing. Petr Kout, CSc. daňový poradce

Je možné uplatnit paušální výdaj na dopravu v činnosti realitní kanceláře? Jedná se o činnost fyzické osoby, automobil je psaný (v technickém průkazu) na manželku podnikatele. S vozidlem jezdí jak podnikatel, tak jeho spolupracující manželka. Je možné uplatnit paušální výdaj na dopravu i u příjmů z pronájmu u manželů?

I když zákon o daních z příjmů je v oblasti použití paušálního výdaje na dopravu novelizován, u manželů je postup stejný jak pro rok 2010, tak i pro rok 2011. Podstatné je, čí je automobil. Je-li ve společném jmění manželů, tak je možné uplatnit paušální výdaj na dopravu jak v plné výši – pouze při jízdách pro podnikání – 5000 Kč za každý celý kalendářní měsíc použití vozidla, tak v krácené výši – při použití vozidla i pro soukromé účely fyzické osoby – ve výši 4000 Kč za každý celý kalendářní měsíc použití vozidla. Není důležité, zda s vozidlem jede podnikatel, nebo manželka (spolupracující osoba). Pokud by ale vozidlo bylo ve výlučném vlastnictví jednoho z manželů, pak může paušální výdaj na dopravu uplatnit pouze jeho vlastník nebo nájemce. U příjmů z pronájmu se uplatní stejný postup.

Stále platí, že i fyzická osoba, která uvedla do provozu fotovoltaické zařízení, musí vést (podvojné) účetnictví?

Pokud provozovatel uvedl příslušné solární zařízení do provozu do konce roku 2010, je účetní jednotkou a vede účetnictví, a to po dobu minimálně pěti let. Pokud se jedná o první zařízení fyzické osoby uvedené do provozu po 1. lednu 2011, už vést účetnictví povinně nemusí, stačí, aby vedl daňovou evidenci.

Jak je to s výší sazeb daně z přidané hodnoty u staveb pro bydlení od 1. ledna 2011?

[file:8942:small:right]

Zjednodušeně řečeno, od 1. 1. 2011 nedochází k žádné změně v uplatňování sazeb DPH u staveb pro bydlení. Vzhledem k tomu, že se jedná o často opakovaný dotaz, shrňme: U oprav a technického zhodnocení se sníženou sazbou daně se musí jednat o montážní a stavební práce. U samostatně poskytovaných služeb a u dodání zboží se uplatní sazba daně platná pro službu nebo zboží. U převodu stavby se zdanění uplatní do tří let od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo od data, kdy bylo započato první užívání stavby, a to k tomu dni, který nastane dříve.

Jak se správně odpisují stavby spojené s provozováním fotovoltaických zařízení?

Stavby budované nebo zhodnocované v souvislosti s provozováním fotovoltaických elektráren mají stejný režim jako ostatní stavby. Pokud se jedná o samostatné stavby, pak se odpisují podle charakteru stavby. Dočasné stavby se odpisují časově za dobu „dočasnosti“ podle příslušného rozhodnutí o dočasnosti stavby. U dočasných staveb je nutné zahájit odpisování měsícem následujícím po měsíci uvedení do provozu a odpisování nelze přerušit. To platilo i v případě zařízení, z nichž byly příjmy do konce roku osvobozeny od daní z příjmů. U trvalých staveb se stavba odpisuje rovnoměrně nebo zrychleně podle rozhodnutí poplatníka.

U takto odpisovaných staveb, u nichž se do konce roku 2010 uplatňoval režim osvobození příjmů z provozu zařízení, nebylo nutné zahájit odpisování. U staveb, na jejichž střechách nebo jiných částech byla umístěna fotovoltaická zařízení, je možné uplatnit odpisy spolu s celou stavbou. Není možné samostatně odpisovat technické zhodnocení stavby v podobě nosných konstrukcí fotovoltaických zařízení umístěných na stavbě.

 

Hlavní zprávy

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!