Daňová poradna | E15.cz

Daňová poradna

Pronajímáme s manželem nemovitosti, které máme ve společném jmění. Ani jeden nepodnikáme. K prohlídkám nemovitostí používáme soukromý osobní automobil. Jakým způsobem můžeme uplatnit jízdy autem v daňových výdajích? Jak je to se silniční daní?

#####Na dotazy odpovídá ing. Petr Kout, CSc. daňový poradce

Existuje nějaká lhůta, do které musí finanční úřad vrátit nadměrný odpočet DPH?

Podle zákona o DPH (§ 105) platí, že pokud vznikne v důsledku vyměření nadměrného odpočtu vratitelný přeplatek, vrátí se plátci bez žádosti do 30 dnů od vyměření nadměrného odpočtu. Tímto dnem je poslední den lhůty pro podání přiznání, respektive při pozdním podání přiznání den jeho podání. Pro případ, že správce daně zašle plátci daně výzvu k odstranění pochybnosti (o správnosti, úplnosti nebo průkaznosti přiznání), není stanovena žádná lhůta zákonem. Ministerstvo financí však interním pokynem D-144 stanovilo lhůtu tři měsíce pro ukončení vytýkacího řízení. Tato lhůta by měla být závazná pro správce daně. Po ukončení vytýkacího řízení běží nová 30denní lhůta pro vrácení nadměrného odpočtu.

Pronajímáme s manželem nemovitosti, které máme ve společném jmění. Ani jeden nepodnikáme. K prohlídkám nemovitostí používáme soukromý osobní automobil. Jakým způsobem můžeme uplatnit jízdy autem v daňových výdajích? Jak je to se silniční daní?

[file:8361:small:right]

Pokud k dosažení, zajištění a udržení příjmů z pronájmu podle § 9 zákona o daních z příjmů používáte automobil, můžete uplatňovat výdaje trojím způsobem. Za prvé výdaje na spotřebované pohonné hmoty ve výši sazby základní náhrady (letos 3,90 Kč za kilometr) plus náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty (průměrná spotřeba podle technického průkazu vozidla krát cena jednoho litru příslušné pohonné hmoty děleno 100 za kilometr). Za druhé opravy apod. uplatníte v prokázané výši, tedy podle dokladů, a k tomu uplatníte náhradu za spotřebované pohonné hmoty (bez sazby základní náhrady). Pro stanovení ceny lze použít pro rok 2010 ceny z vyhlášky č. 462/2009 Sb., popřípadě i ceny vyšší, ale pak v prokázané výši dokladem. Uplatnit můžete i odpisy auta. Při použití i pro soukromé jízdy ale uplatníte pouze alikvotní část výdajů charakteru oprav, odpisů apod. v rozsahu ujetých kilometrů pro pronájem.

Třetí způsob je založen na využití tzv. paušálního výdaje na dopravu, který nahrazuje výdaje za spotřebu pohonných hmot a parkovné při pracovních cestách. Tento paušální výdaj činí za každý celý kalendářní měsíc pět tisíc korun, při použití auta i pro soukromé účely čtyři tisíce. K tomu můžete uplatnit i ostatní výdaje (opravy, odpisy) buď ve výši sta procent, nebo 80 procent při použití vozidla i pro soukromé účely. Předmětem daně silniční jsou vozidla používaná pro podnikání a obdobnou činnost, nikoli pro pronájem. Vaše vozidlo používané pro příjmy z pronájmu silniční dani tedy nepodléhá.

V letech 2009 a 2010 pro naši společnost pracoval projektant. Dohodli jsme se, že mu jeho práci zaplatíme tím, že mu převedeme do vlastnictví jeden nový byt. Kdy vzniká projektantovi příjem (vede daňovou evidenci) a nám náklad? Jak je to s DPH?

Pokud je hrazena práce projektanta v nepeněžní podobě - bytem, dochází k tomu nepochybně na základě smlouvy a daňového dokladu. V okamžiku, kdy projektant ukončil práci, respektive kdy došlo k předání a převzetí díla podle smlouvy o dílo, vznikla projektantovi povinnost přiznat daň a vaší společnosti nárok na odpočet daně na vstupu. Vaše společnost naopak uskuteční zdanitelné plnění „převod nemovitosti“, a to nejspíše k datu předání bytu projektantovi. K tomuto datu vaší společnosti vzniká povinnost přiznat daň na výstupu. U daně z příjmů vzniká příjem projektantovi v okamžiku zápočtu jeho pohledávky za projektové a jiné práce a jeho závazku z titulu koupě bytu. Vám vzniká výnos za prodej bytu ve výši podle faktury projektanta, současně náklad ve výši nabývací ceny bytu. A na druhé straně náklad za provedené práce, a to podle účetních předpisů, tj. při případném zohlednění časové souvislosti s průběhem prodeje nemovitostí.

 

Články odjinud

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!