Daňová poradna | E15.cz

Daňová poradna

V roce 2010 jsem prodala několik pozemků. Na většině z nich jsem vydělala, na dvou jsem prodělala. Budu moci v daňovém přiznání za rok 2010 proti sobě započítat zisky a ztráty z prodeje jednotlivých pozemků?

#####Na dotazy odpovídá ing. Petr Kout, CSc. daňový poradce

?

Odpověď je závislá na tom, zda jste podnikatelka a měla jste pozemky v době prodeje zařazené v obchodním majetku, nebo zda jste pozemky prodávala jako soukromá, nepodnikající osoba. V případě, že podnikatel prodává pozemky, nejedná se o příjem z prodeje osvobozený od daně z příjmů fyzických osob a zisky z prodeje jednotlivých pozemků se zdaní v rámci § 7 – Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti. Ke ztrátám z prodeje se nepřihlíží.

V rámci dílčího základu daně tedy podle § 7 nelze proti sobě započítat zisky a ztráty. Zákonná úprava pro prodej pozemků v obchodním majetku je v ustanovení § 24 odst. 2 písm. t) zákona o daních z příjmů („ZDP“). V případě prodeje pozemků nezařazených v obchodním majetku se nejprve testuje, zda není příjem z prodeje osvobozen od daně. Osvobození připadá v úvahu v případě prodeje po pěti letech od nabytí (podmínky jsou uvedeny § 4 odst. 1 písm. b) ZDP) a při prodeji pozemků vydaných podle zvláštních předpisů (podmínky v § 4 odst. 1 písm. g) ZDP).

U příjmů z prodeje pozemků, na které se osvobození nevztahuje, se postupuje podle § 10 ZDP. V tomto případě lze proti sobě započítat zisky a ztráty z prodeje pozemků, přičemž v úhrnu za všechny prodeje nelze vykázat ztrátu – dílčí základ daně podle § 10 by pak byl roven nule.

Zprostředkovali jsme prodej nemovitosti na Slovensku. Provizi jsme účtovali slovenskému plátci daně. Vyúčtování jsme provedli bez české DPH. Na finančním úřadě nám bylo sděleno, že jsme navíc měli toto plnění uvést v souhrnném hlášení. Domníváme se, že to tak není. Jaký byl správný postup?

Místo plnění v dotazovaném případě je na Slovensku. Protože byla služba poskytnuta osobě registrované k dani ve Slovenské republice, má povinnost přiznat slovenskou DPH příjemce plnění na principu reverse charge. Správně jste tedy vystavili doklad bez české DPH. Náležitosti dokladu obsahuje § 33 zákona o DPH. Protože bylo místo plnění určeno podle § 10 zákona o DPH, což je jedna z výjimek ze základního pravidla určení místa plnění, neuvádí se tato služba v souhrnném hlášení. V souhrnném hlášení se uvádějí pouze poskytnuté služby s místem plnění v jiném členském státě podle základního pravidla v § 9 odst. 1, s výjimkou služeb osvobozených od daně.

Fyzická osoba provozuje realitní činnost. Vede daňovou evidenci. V roce 2004 koupila pozemek a zaevidovala ho jako nedaňový výdaj. V roce 2008 pozemek prodala a zdanila příjem z prodeje pozemku. Letos zjistila, že v roce 2008 zapomněla zahrnout do daňových výdajů pořizovací cenu pozemku. Může podat dodatečné přiznání a opravit výši daňových výdajů?

Ano, je to možné. V roce 2004 byl postup správný. V roce 2008 bylo možné k příjmům z prodeje pozemku zahrnout do daňových výdajů pořizovací cenu pozemku, ale jen do výše příjmů z prodeje. Protože se tak nestalo a protože ještě neuplynula zákonná lhůta pro podání dodatečného přiznání, je možné dodatečné přiznání podat a dodatečně snížit základ daně o pořizovací cenu pozemku (případně vykázat i daňovou ztrátu). Současně poplatník podá opravné Přehledy své zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení a sníží také vyměřovací základy pro pojistné.

 

Články odjinud

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!