Dodávky a distribuce elektřiny v obchodních a průmyslových zónách | E15.cz

Dodávky a distribuce elektřiny v obchodních a průmyslových zónách

Od roku 2001 do konce roku 2005 došlo k postupné liberalizaci trhu s elektrickou energií. Cena, kterou dnes odběratelé platí za elektrickou energii, se skládá ze dvou hlavních oddílů, a to z ceny za distribuci a z ceny za vlastní elektřinu. Cena za distribuci je určena cenovými rozhodnutími Energetického regulačního úřadu (ERÚ), cena za vlastní dodávku elektřiny je volná a regulována není.

Od roku 2001 do konce roku 2005 došlo k postupné liberalizaci trhu s elektrickou energií. Cena, kterou dnes odběratelé platí za elektrickou energii, se skládá ze dvou hlavních oddílů, a to z ceny za distribuci a z ceny za vlastní elektřinu. Cena za distribuci je určena cenovými rozhodnutími Energetického regulačního úřadu (ERÚ), cena za vlastní dodávku elektřiny je volná a regulována není.

#####Majitel objektu může zajistit nižší cenu elektřiny

V současné době je obvyklé, že odběratelem elektřiny a distribuce je majitel objektu, který pak tuto elektřinu a distribuci účtuje svým nájemcům. Tento způsob je možný za předpokladu, že s ním všichni nájemci souhlasí. V případech, kdy majitel objektu je odběratelem na straně VN, a hradí tedy cenu distribuce ze strany VN, která je nižší než ze strany NN, poskytuje tak svým nájemcům v konečném přeúčtování

cenu za distribuci nižší, než jakou by hradili při připojení ze strany NN. Do letošního roku tato „sleva“ na ceně za distribuci byla tak výrazná, že pokryla i rozdíly v cenách za elektřinu od jednotlivých dodavatelů na našem trhu. Od letošního roku, kdy se objevily výrazné rozdíly v cenách elektřiny od jednotlivých obchodníků, to již zdaleka nemusí být pravda. Nájemci objektů, které jsou provozovány jako LDS, si s provozovatelem LDS sami uzavírají smlouvy na dodávku distribuce a sami mají možnost si zvolit svého dodavatele elektřiny. U objektů, kde odběratelem je vlastník nemovitosti a dodávku mezi nájemce následně rozúčtovává, nemají tak nájemci možnost si zvolit svého dodavatele elektřiny ani vliv na možnou změnu sazby, při níž bude distribuce prováděna.

#####Podmínky upravuje energetický zákon

Pro provozování LDS musí provozovatel splnit podmínky stanovené především energetickým zákonem, tj. vlastnit licenci na provozování LDS, licenci na obchod s elektrickou energií, oprávnění pro montáž a provoz měřicích zařízení, a uvedené činnosti provádět kvalifikovanými pracovníky. Vlastník objektu, který si nechce či nemůže obstarávat všechna potřebná povolení, a tyto činnosti si vykonávat sám, má při snaze vyhovět legislativě energetického zákona možnost najít si buď společnost, která má potřebná oprávnění a LDS na své náklady vybuduje a bude ji následně provozovat, nebo uvedenou LDS na své náklady vybuduje investor sám a potom ji společnosti, která se provozováním LDS zabývá, pronajme. Obě tato řešení přinášejí výhody i pro vlastníky objektů. V případě, kdy se investor rozhodne nechat si LDS vybudovat jiným subjektem, ušetří tak investici v řádech jednotek milionů korun, kterou zajistí provozovatel LDS, a jeho okamžité cash-flow není ani zatíženo prvotními připojovacími poplatky k elektrické síti, které činí řádově stovky tisíc korun. Celý systém vnitřních rozvodů lze v dnešní době realizovat přípojnicovým systémem, který v případě budoucích změn vnitřního uspořádání objektů umožňuje daleko snazší a méně nákladné změny vnitřního uspořádání. Toto řešení je například použito v projektu obchodních center STOP. SHOP (viz přiložené schéma). V případě „klasického“ řešení bývají tyto následné změny velmi nákladné, když ne přímo za reálného provozu nemožné.

#####Soustavu si lze rovněž pronajmout

V druhém případě, kdy objekt je již postaven a provozován nebo ze strategických důvodů investor rozhodne mít distribuční síť uvnitř objektu ve svém majetku, je možné při dodržení určitých technických zásad a podmínek tuto soustavu provozovat oprávněným subjektem formou pronájmu. Tento způsob má pro vlastníka nemovitostí kromě jiného tu výhodu, že pronajme a následně realizuje výnos i z těchto nutných investic, které při klasickém řešení zůstávaly ležet ladem a nepřinášely žádný výnos. Výnosnost těchto pronájmů v porovnání k vynaloženým investicím bývá minimálně stejná či vyšší než výnosy dosahované z pronájmu vlastních ploch a prostor. V obou těchto případech se vlastník nemovitosti oprostí od neproduktivních a v konečném důsledku ne vždy příjemných činností, jako je rozúčtování, fakturace a někdy i následné vymáhání plateb za dodávky elektrické energie a dále také od většiny starostí s provozem a údržbou elektrických zařízení v objektu. V neposlední řadě vlastník nemovitosti získá tímto řešením partnera, jehož flexibilita a ochota naslouchat problémům zákazníka bývá obvykle větší než ze strany monopolních distributorů.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!