Dražební poradna | e15.cz

Dražební poradna

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Na internetu se stále častěji nabízejí nemovitosti formou elektronické aukce. Jak mezi odbornou, tak zejména mezi laickou veřejností stále panují nejasnosti kolem toho, jaký je rozdíl mezi nákupem nemovitostí v dražbě a v aukci. Můžete tento rozdíl objasnit?

#####Tato rubrika vzniká ve spolupráci s R NDr. Jiřím Burešem, Ph. D., předsedou České asociace dražebníků

?

Základní odlišností je to, že zatímco v dražbě přejde vlastnictví k nemovitosti udělením příklepu (klepnutím kladívka - může se však použít i jiný předmět), aniž by se musela uzavírat kupní smlouva, v aukci je třeba vždy kupní smlouvu s vítězem aukce uzavřít a změna vlastníka nastává až vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí (vyjma případu, že prodávaná nemovitost není předmětem evidence v katastru nemovitostí).

Další odlišností je to, že zatímco dražba probíhá za fyzické přítomnosti účastníků dražby - dražitelů (česká legislativa neumožňuje dražit po telefonu či jiným „dálkovým“ přístupem“, je možné pouze někoho zmocnit k účasti v dražbě), aukce bývá často provedena elektronicky na internetu.

Zatímco při dražbě se většinou licituje maximálně několik hodin, elektronická aukce trvá i několik dnů, resp. týdnů, a to se ještě aukce prodlužuje v závislosti na tom, zda někdo před jejím ukončením učinil další podání. Výhodou elektronické aukce je potom i to, že si účastník aukce může dobře rozmyslet svoji koupi, a nemůže být ovlivněn ostatními účastníky, jako se tomu děje na dražbách při pletichách.

#####Liší se způsob licitace

Jak na dražbu, tak i na aukci je třeba se registrovat, zde není podstatný rozdíl. Na účastníka v dražbě se však kladou dle platné legislativy (zák. č. 26/2000 Sb., zákon o veřejných dražbách, ve znění násl. změn a doplňků - ZVD) požadavky týkající se např. toho, že na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz apod. Podstatnější je však způsob licitace na dražbě a na aukci. Na dražbě se vždy licituje - draží - tak, že účastníci dražby činí vyšší podání.

Nebylo-li přes dvojí výzvu a prohlášení licitátora „neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposledy učiněné účastníkem dražby (označení účastníka dražby, který učinil nejvyšší podání), udělím mu příklep“ učiněno vyšší podání, oznámí licitátor ještě jednou poslední podání a po třetí výzvě udělí příklep účastníkovi dražby, který učinil nejvyšší podání.

Učiněným podáním je účastník dražby vázán (viz ZVD). Na aukci je způsob licitace dán aukčními pravidly - aukčním řádem. Může se jednat jak o anglický typ, kde se nabídky v aukci postupně navyšují o předem daný v aukčních pravidlech stanovený minimální příhoz. Holandský způsob licitace se provádí postupným snižováním vyvolávací ceny. Výhodou elektronické aukce je i to, že umožňuje tzv. automatický příhoz, kde aukční systém sám za účastníka aukce navyšuje jeho podání tak, aby jeho podání převýšilo podání ostatních účastníků aukce, nejvýše však o minimální příhoz (pokud to lze ve vztahu k maximální nabídce tohoto účastníka).

#####Vítězí nejvyšší nabídnutá cena

Vítěz aukce musí vždy v aukci nabídnout jako první nejvyšší cenu, a to aspoň na úrovni ceny vyvolávací. Pokud je stanovena limitní cena, musí být tato nejvyšší cenová nabídka aspoň na úrovni limitní ceny, za kterou je ochoten vyhlašovatel aukce prodat nemovitost v aukci. V případě, že je určena cena přímého prodeje, potom stačí, aby tuto cenu jako první nabídl vítěz aukce.

Protože účastníci aukce činí svá podání jako svoji maximální nabídku, kde za ně aukční systém postupně přihazuje, aukční cena se stanoví tak, aby její výše převyšovala všechny nabízené ceny ostatních účastníků aukce, nejvýše však o minimální příhoz. Současně však aukční systém přihazuje tak, aby podání „co nejrychleji“ dosáhlo limitní cenu, pokud byla stanovena.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video