Dřevěný dům 2008 | E15.cz

Dřevěný dům 2008

Druhého ročníku soutěže Dřevěný dům 2008 se zúčastnilo 180 autorů se 79 soutěžními pracemi. Bylo oceněno 13 návrhů dřevostaveb v kategorii Rodinný dům, 3 návrhy dřevostaveb v kategorii Bytový dům. Vítězem v kategorii Rodinný dům se stal návrh autorů Josefa a Ondřeje Chybíků.

Do soutěže o nejlepší projekty dřevostaveb rodinného domu se v letošním roce přihlásilo 63 projektů a v kategorii bytový dům soutěžilo 16 přihlášených návrhů.

Porota se spolu s přizvanými znalci shodla na názoru, že výtvarná i technická kvalita soutěžních prací o 100 % převyšuje úroveň dosaženou v prvním ročníku. To je dobrá zpráva pro všechny investory, kteří uvažují o stavbě moderní dřevostavby. Je tu již množství týmů, které si kvalifi kovaně poradí nejen s dřevostavbou, ale i s jejím nízkoenergetickým řešením. Zejména konstrukční detaily byly u řady návrhů navrženy naprosto profesionálně,“ uvedl předseda hodnotící poroty soutěže ing. arch. Josef Smola z České komory architektů.

Vlastní soutěž byla otevřena pro široké spektrum uchazečů: architekty, stavební inženýry, studenty a všechny ostatní zájemce se zkušenostmi v projektování dřevostaveb. Novinkou bylo otevření soutěže také návrhům ze zemí Evropského hospodářského prostoru a Švýcarské konfederace. Tato nabídka oslovila nejvíce architekty ze Slovenska. Cílem soutěže bylo vybrat nejlepší návrhy dřevěných domů z hlediska architektonického, ekologického a dalších kritérií stanovených v podmínkách soutěže.

Při porovnání obou kategorií porota konstatovala, že návrhy rodinných domů byly opět v obecné rovině výrazně lépe zvládnuty než bytové domy. Svým způsobem je to pochopitelné vzhledem k naší tradici. Bytové dřevěné domy představují řádově náročnější a v praxi pro architekta méně frekventovaný úkol. „Často se lidé ptají, jestli máme dost dřeva na stavění dřevěných domů. Na jeden rodinný dům se spotřebuje v průměru 65 m3 dřevní hmoty ve formě kulatiny.

V lesích České republiky přiroste za jednu vteřinu 0,6 m3 dřevní hmoty. To znamená, že každých 108 vteřin vyprodukují naše lesy tolik dřeva, kolik se spotřebuje na jeden rodinný dům. Dřevo potřebné na stavbu jednoho tisíce rodinných domů naroste v lesích za 30 hodin! Kdybychom chtěli zvýšit podíl domů na bázi dřeva na celkové výstavbě na 20 %, v lesích nám k tomu nezbytně nutné dřevo vyroste za necelý týden. A pokud bychom chtěli všechny rodinné domy stavět ze dřeva, lesy nám k tomu dodají dřevo za jeden měsíc,“ řekl ing. Jiří Pohloudek, místopředseda správní rady Nadace dřevo pro život.

Soutěž Dřevěný dům 2008 vyhlásila Nadace dřevo pro život společně s Ministerstvem zemědělství ČR a Českou komorou architektů. Hlavním cílem soutěže je podpořit vznik moderních dřevostaveb na území České republiky; dále vytvoření databáze kvalitních projektů nízkoenergetických domů a jejich následná nabídka pro veřejnost včetně rozšíření informovanosti stavebníků a investorů o dobrých vlastnostech a prospěšnosti dřevostaveb.

#####Výsledky soutěže Dřevěný dům 2008

Kategorie Rodinný dům

1. cena - ve výši 300 000 Kč - Josef Chybík, Ondřej Chybík, 2. cena - ve výši 200 000 Kč - Martin Příhoda, Stanislav Kučera, Dagmar Donaťáková 3. cena - ve výši 150 000 Kč - Petr Kasl, Michal Fischer

Kategorie Bytový dům

1. cena - neudělena 2. cena - neudělena 3. cena - ve výši 120 000 Kč - Štěpán Děnge, Jakub Děnge, Jana Stopková 3. cena - ve výši 120 000 Kč - Jiří Prokeš, Jiří Mach

#####1. cena - kategorie Rodinný dům Ondřej Chybík, Josef Chybík

Podle názoru poroty se jedná o: Architektonicky brilantní, skvěle prezentovaný návrh integrující všechny předpoklady kvalitního nízkoenergetického rodinného domu se stáním pro auto zapuštěným pod úrovní terénu pod domem. Respektuje regionální tvarosloví. Zaujme přehledná racionální dispozice s rozvrhem v několika podlažích se zajímavými průhledy, v níž porota spatřuje moderní odkaz na „Raumplan“ architekta Adolfa Loose. Dobře navržené detaily (s jedinou výhradou - řešení detailu u římsy sedlové střechy, který by jistě dalším vývojem doznal podstatných změn).

#####2. cena - kategorie Rodinný dům Martin Příhoda, Stanislav Kučera, Dagmar Donaťáková

Porota ocenila komplexní přístup a přesvědčivou prezentaci autorů k návrhu nízkoenergetického dřevěného domu. Jedná se o atraktivní převýšenou hmotu architektonicky pozoruhodného, jednoduchého domu, krytého sedlovou střechou bez přesahu. Zvolená koncepce demonstruje využití všech principů nízkoenergetických domů, a to na nikoli optimálním pozemku podle volby autora. Škoda jen, že není využito prostoru krovu pro obytné účely.

#####3. cena - kategorie Rodinný dům Petr Kasl, Michal Fischer

Lapidární, architektonicky čistá „dřevěná krabice“ s odděleným prostorem pro parkování, jak popisuje porota obejkt. Je to přehledně řešená úsporná dispozice dřevěného rodinného domu pro mladou čtyřčlennou rodinu i s ohledem na světové strany a situování na pozemku.

Diskutabilní je pouze vstup do koupelny ze zádveří. Návrh provětrávané laťované fasády a problematického uzavírání výklopných částí u relativně malého domu povede k prodražení investice.

#####3. cena - kategorie Bytový dům Štěpán Děnge, Jakub Děnge, Jana Stopková

Přihlášené soutěžní práce - podle prohlášení poroty, v kategorii nízkoenergetický bytový dům, prokázaly svými parametry, že návrh dřevěného bytového domu patří k velmi náročným úkolům. Porotu oslovil dílčím způsobem tento návrh domu na louce, který řeší bytový dům jako barevnou linku, komponovanou z jednotlivých schodišťových sekcí, o šesti bytech, která může sledovat průběh vrstevnic terénu a jejich zalomení. Hmota domu je zastřešena nízkou sedlovou střechou a oživena nepravidelným rytmem oken a zapuštěných lodžií na jižním průčelí.

Parkování je v suterénu v otevřených přístřešcích, doplněných o skladové prostory pro jednotlivé byty. Autor využívá rozdílné úrovně terénu. Z hlediska energetické náročnosti jsou problematické zapuštěné lodžie, které zvětšují ochlazovanou obálku domu a komplikují konstrukci. Zvolené konstrukční řešení a skladba nosných prvků zhoršuje tepelnětechnické vlastnosti domu. Investiční náklady by byly přiměřené. Jedná se o kompaktní, relativně úsporné řešení.

#####3. cena - kategorie Bytový dům Jiří Prokeš, Jiří Mach

Podle poroty je to jednoduchá, střízlivá, kompaktní třípodlažní hmota pavlačového domu s plochou střechou. Betonová spodní stavba využitá pro otevřená stání pro auta a úložné prostory bytů v kombinaci s vrchní dřevostavbou o šesti bytech je správně zvoleným modelem pro tento typologický druh. Problematická je absence zádveří jako tepelného filtru. Z hlediska užívání dispozice se dále jeví jako diskutabilní u menších bytů přístupnost jediné toalety pouze přes ložnici rodičů.

Porota se spolu s přizvanými znalci shodla na názoru, že výtvarná i technická kvalita soutěžních prací o 100 % převyšuje úroveň dosaženou v pilotním ročníku. Je tu množství týmů, které si kvalifikovaně poradí nejen s dřevostavbou, ale i s jejím nízkoenergetickým řešením. Zejména konstrukční detaily byly u řady návrhů navrženy naprosto profesionálně.

Při čtení jmen autorů si nelze nepovšimnout, že většina oceněných či odměněných prací jsou studující či absolventi brněnské fakulty architektury. Nejedná se o náhodu, ale o cílevědomý přínos několika kolegů, kteří tento směr výuky na VUT Brno po léta prosazují. Za to jim patří poděkování.

 

Články odjinud

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!