Efektivní evidence nemovitostí vycházející z CAD dokumentace | E15.cz

Efektivní evidence nemovitostí vycházející z CAD dokumentace

Při zavádění softwarové podpory podpůrných činností v organizaci mají facility manažeři často obavy v souvislosti se zdrojem datové základny, resp. s pasportizací majetku. Přitom podstatná část stavebního a technického pasportu je často k dispozici již v rámci CAD dokumentace skutečného provedení staveb.

Pro možnost plného využití těchto dat se stačí pouze včas dohodnout s dodavatelem projektové dokumentace na dodržování určitého standardu CAD výkresů. Struktura pasportu se liší podle potřeb jednotlivých organizací. Standardně bývá možné získat z jednotlivých typů výkresů následující objekty:

* Výkres areálu: budovy, pozemky, parkovací místa, vybavení areálu aj.

* Řez budovou: importují se podlaží dané budovy

* Půdorys podlaží: místnosti, zóny (dílčí plochy), pracovní místa, nájemní celky (např. byty), nábytek, vybavení TZB, stavební prvky (dveře, okna atd.), odběrná místa aj.

S každým objektem lze importovat jeho lokalizaci, označení (číslo, kód), typ, výměru plochy a případně další atributy definované v rámci CAD standardu.

#####Výhody CAD dokumentace jako hlavního zdroje dat

Hlavní výhodou využití CAD výkresů jako zdroje dat pro CAFM (popř. EAM) systémy je především zajištění souladu mezi grafickými a popisnými daty o jednotlivých objektech po celou dobu jejich životního cyklu. Každá změna dispozic zakreslená ve výkresu (např. posun příčky nebo přesunutí nábytku z jedné místnosti do druhé) se automaticky přenáší do databáze CAFM. Tímto je eliminováno zdvojené úsilí, ke kterému jinak při oddělené správě CAFM databáze a CAD dokumentace dochází. Dalším důležitým přínosem jsou aktuální a přesné údaje o výměře ploch, které jsou potřebné především z hlediska správy nájemních vztahů a stanovení nákladů na údržbu prostor.

Obousměrným propojením databáze a grafiky je také automaticky zajištěn požadavek na vizualizaci záznamů přímo v prostředí CAFM aplikace bez nutnosti vlastnit CAD software, což vede k efektivnější správě a údržbě daného objektu.

#####Význam vizualizace prostor pro facility manažery a uživatele objektu

[file:8410:small:right]

Grafická informace má ve většině případů mnohem vyšší vypovídací schopnost než zobrazení popisných dat. V některých případech (např. v rozsáhlém kancelářském prostoru označovaném jako „open space“) se bez grafických informací jen těžko obejdeme. Grafickou reprezentaci objektů může využít např. pracovník údržby při nutnosti rychlé lokalizace zařízení nebo nahlášené havárie. Běžný uživatel systému naopak využije grafické znázornění půdorysu podlaží při hlášení lokalizace poruchy zařízení nebo při výběru místnosti k rezervaci apod.

CAFM aplikace jsou také často zdrojem orientačních a evakuačních plánů podlaží publikovaných např. na webových portálech nebo na LCD panelech. Vizualizace prostor má mimo jiné velký význam při plánování rekonstrukcí, při požadavcích na přesun majetku nebo osob atd. Jednou ze základních funkčností CAFM systémů je možnost vytváření dynamických tematických map nad výkresy, ať už na základě kategorizace jednotlivých objektů, nebo jako výsledek nějakého dotazu, např. analýzy obsazenosti ploch nad výkresem půdorysu podlaží a mnoho dalších.

#####CAD standard

Import výkresu do CAFM nelze provést z jakéhokoli CAD výkresu. Musí být splněna určitá pravidla pro tvorbu a úpravu výkresů, tzv. CAD standard, který by měl zahrnovat minimálně definici formátu výkresu a jeho nastavení, seznam a popis používaných vrstev, způsob zpracování místností a jiných ploch pro účely CAFM, použití bloků s atributy a další. Jeden z klíčových problémů, který se mimo jiné dotýká výkresové dokumentace, je nastavení systému kódování jednotlivých objektů (především stavebních částí). Systém kódování by měl zaručovat jednoznačnou identifikaci, přehlednost a měl by umožňovat určitou flexibilitu, která je nezbytná během celého životního cyklu budovy, kdy dochází k mnoha rekonstrukcím a přestavbám. Tento systém kódování se nemusí nutně shodovat s orientačním systémem značení (např. čísla na dveřích místností). Standardům značení stavebních objektů se věnují především normy: ČSN 4157-1, ČSN 4157-2 a ČSN 4157-3. V případě technologií jsou to normy: ČSN 61346-1 a ČSN 61346-2.

Zavedení standardizované CAD dokumentace jako hlavního zdroje dat pro CAFM systémy má mnoho výhod, a to především v souvislosti s požadavkem na maximální shodu reality s CAFM databází během celého životního cyklu objektu. Při volbě tohoto principu je však potřeba dbát především na dodržování jednotného CAD standardu ze strany všech dodavatelů projektové dokumentace.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!