Informace o dražbách lze získat na webech | E15.cz

Informace o dražbách lze získat na webech

Nákup realit v dražbách předpokládá mít včasné, objektivní a úplné informace o dražených nemovitostech prováděných dražebníky. Tyto informace lze získat několika různými způsoby.

Základním médiem pro zájemce o přehled dražeb je dnes internet, kde je přehled dražeb nejucelenější a nejaktuálnější. Kdo všechno provádí veřejné dražby? Jsou to dražebníci -živnostníci a celní úřady - kteří postupují podle zákona o veřejných dražbách (zák.

č. 26/2000 Sb., ve znění následných změn a doplňků - dále jen ZVD), dále pak soudy, exekutoři a finanční úřady, kteří postupují podle občanského soudního řádu (zák. č. 99/1963, ve znění následných změn a doplňků - dále jen OSŘ). Existuje dvojí základní režim provádění dražeb. V případě ZVD se jedná dále o režim dobrovolných a nedobrovolných dražeb, které se odlišují. Základem úspěšného investování jsou kvalitní informace. Základem úspěšného zpeněžení v dražbě je to, aby se maximum informací dostalo k co největšímu počtu potenciálních zájemců - účastníků na dražbě, tj. dražitelů. Proto také oba výše uvedené režimy dražeb ukládají subjektům, které provádějí veřejnou dražbu, aby zajistily informovanost o dražených předmětech.

#####Nejhůře dostupné jsou informace ze soudů

Nejobtížněji se získávají informace o dražbách prováděných soudy nebo exekutory. Neexistuje totiž žádná centrální databáze informací o prováděných dražbách. V případě dražby nemovitostí se těmto subjektům pouze ukládá, aby dražební vyhlášku o konání dražby vyvěsily v den vydání na své úřední desce a současně požádaly obecní úřad, v jehož obvodu je nemovitost, aby vyhlášku nebo její podstatný obsah uveřejnil způsobem v místě obvyklým, a příslušný katastrální úřad, aby vyhlášku nebo její podstatný obsah uveřejnil na své úřední desce.

V odůvodněných případech může být dražební vyhláška nebo její podstatný obsah uveřejněn v celostátním nebo místním tisku, popřípadě jiným vhodným způsobem. Dražba může proběhnout až po 30 dnech po dni vydání dražební vyhlášky. Už z vlastního textu je zřejmé, že informace o těchto dražbách se získávají velmi obtížně a výhodu má ten, kdo je u „informačního zdroje“. To samozřejmě nahrává pletichám, které byly mj.

kritizovány v našich médiích, když exekutor vydražil lukrativní nemovitost z dražby svého kolegy exekutora za „velmi zajímavou cenu“. Pravdou je však i to, že mnozí exekutoři a soudy využívají pro zveřejnění svých dražeb tzv. Centrální adresu (viz http://www.centralni-adresa.cz), kterou úspěšně provozuje od roku 2000 Česká pošta, s. p., a kde jsou zveřejňovány dražby všech nemovitostí konaných podle ZVD.

#####Pomůže i web daňové správy

Lepší informovanost o realitních dražbách je v případě dražeb prováděných finančními úřady. Přestože postupují podle OSŘ jako soudy a exekutoři, dražební vyhlášky jsou zveřejňovány na webu České daňové správy (viz HYPERLINK “http://cds.mfcr.czhttp://cds.mfcr.cz). Dražebníci, kteří postupují podle ZVD, musejí dražební vyhlášku a další dokumenty zveřejnit na shora uvedené Centrální adrese. V případě dražby dobrovolné je lhůta pro zveřejnění 30 dnů, v případě nedobrovolné dražby 60 dnů. Stejná lhůta je i pro zveřejnění dražební vyhlášky na úřední desce místně příslušného obecního úřadu, v jehož obvodu je nemovitost. Je tak zajištěna úplná informovanost o všech dražbách nemovitostí konaných v ČR. I ve vztahu ke lhůtám podle OSŘ a ZVD je patrné, že zájemce o účast v realitní dražbě je podle OSŘ velmi znevýhodněn. Výhodou Centrální adresy je kromě komplexnosti informací o dražbách též možnost sledování vyhlašování dražeb, a to jak v průběhu dne, týdne, tak i podle data konání dražby. Dále je možné vyhledávat dražbu (vyhledávání Rychlé, Podrobné), kde je možné si stanovit různé parametry vyhledávání (např. typ nemovitosti, katastrální úřad). Speciální menu je zde i pro investory, kteří si mohou stanovit i nejvyšší cenu předmětu dražby.

#####Asociace vydává dražební list

Vhodným informačním zdrojem o proběhnutém dražebním týdnu je tzv. Dražební list vydávaný Českou asociací dražebníků vždy v pátek po ukončení dražebního týdne. Základním informačním dokumentem je dražební vyhláška.

V případě ZVD musí dražební vyhláška dražby dobrovolné obsahovat zejména označení dražebníka, místo, datum a čas zahájení dražby, označení a popis předmětu dražby a jeho příslušenství, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích a s ním spojených, pokud podstatným způsobem ovlivňují hodnotu předmětu dražby, popis stavu, v němž se předmět dražby nachází, jeho odhadnutou nebo zjištěnou cenu, a je-li předmětem dražby kulturní památka, i tuto skutečnost, nejnižší podání a stanovený minimální příhoz, který může účastník dražby učinit, požaduje-li složení dražební jistoty, způsob a lhůtu pro její složení, číslo účtu a adresu místa, kde má být dražební jistota složena, co je dokladem o složení dražební jistoty, výši dražební jistoty a způsob jejího vrácení; popřípadě lze-li složit dražební jistotu platební kartou nebo šekem. Dále pak jsou v dražební vyhlášce uvedeny datum a čas konání prohlídky předmětu dražby a podmínky odevzdání předmětu dražby vydražiteli.

V případě dražby nedobrovolné se kromě shora uvedených údajů uvedou též výčet přihlášených pohledávek dražebních věřitelů a upozornění pro dražební věřitele, že mohou u dražebníka přihlásit stanoveným způsobem své pohledávky.

Analogickou strukturu údajů má i dražební vyhláška dražby konané podle OSŘ, kde však v tomto případě jsou rozdílné výše dražebních jistot i lhůt.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!