Insolvenční zákon pomáhá českým firmám | E15.cz

Insolvenční zákon pomáhá českým firmám

Mnohé české firmy začínají znatelně pociťovat důsledky krize na mezinárodních finančních trzích. Některým z nich hrozí úpadek. Při řešení krize společnostem pomůže nový insolvenční zákon, který hrozbu likvidace může dokonce odvrátit.

Účinným lékem jsou právní novinky, které insolvenční zákon přináší: moratorium, ochrana před věřiteli a možnost reorganizace. Nový insolvenční zákon (označovaný také jako zákon o úpadku a způsobech jeho řešení) vstoupil v platnost právě včas. Finanční světová krize začíná doléhat na řadu tuzemských firem, a některým dokonce hrozí likvidace. Jejich poslední nadějí mohou být zákonné možnosti překonání úpadku platné od letošního roku: „Řada dlužníků se může likvidaci úplně vyhnout či alespoň zachránit fungující části podniku. Zároveň věřitelé mají větší šanci své peníze získat zpět a insolvenční řízení zásadně ovlivňovat. Oproti minulosti se navíc celé řízení výrazně zrychluje,“ řekl Miroslav Dubovský, partner advokátní kanceláře Lovells.

#####Na pomoc firmám přichází moratorium

Firmy se mohou pokusit odvrátit úpadek za pomoci právní novinky - takzvaného moratoria. Jeho úkolem je chránit firmu před věřiteli po dobu nejvýše tří měsíců. „Dlužník tak dostává jakýsi oddechový čas, v jehož rámci by se měl aktivně snažit o překonání úpadku.

Po dobu trvání moratoria nelze vydat rozhodnutí o úpadku, nicméně zůstávají zachovány účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení,“ vysvětlil Filip Hanzlík, odborník na insolvenční právo advokátní kanceláře Lovells. Aby se insolvenční soud návrhem na vyhlášení moratoria vůbec zabýval, je nezbytné, aby s tímto návrhem souhlasila nadpoloviční většina věřitelů dlužníka, počítáno podle výše jejich pohledávek. Moratorium skončí po uplynutí doby stanovené soudem, nicméně může být soudem zrušeno i dříve: „Zejména pokud to navrhne většina věřitelů nebo pokud se ukáže, že dlužník uvedl v návrhu na moratorium nepravdivé údaje či vyhlášením moratoria sledoval nepoctivý záměr,“ dodal Filip Hanzlík. Se souhlasem nadpoloviční většiny věřitelů může dlužník také předložit soudu návrh na prodloužení moratoria o dalších nejvýše 30 dnů.

#####Ochrana před věřiteli může firmu dostat z nejhoršího

Insolvenční zákon dlužníkovi také umožňuje uspokojovat přednostně závazky bezprostředně související se zachováním provozu jeho podniku. Týká se to ale pouze závazků vzniklých do 30 dnů před prohlášením moratoria a po jeho prohlášení. „Jde o zvláštní případ zákonem povoleného zvýhodňování určitých věřitelů. Zákon stanovuje, že není možné vypovědět určité smlouvy, respektive odstoupit od nich z důvodu prodlení dlužníka s placením svých závazků plynoucích z těchto smluv. V praxi jde nejčastěji o smlouvy na dodávky energií a surovin,“ vysvětlil Filip Hanzlík. Ochrana může být případně aplikována i na další smlouvy o dodávkách zboží a služeb za podmínky, že ke dni vyhlášení moratoria trvaly alespoň po dobu tří měsíců. „Podmínkou ale je, že dlužník hradí alespoň závazky plynoucí z těchto smluv vzniklé v průběhu moratoria v souvislosti se zachováním provozu podniku,“ pokračuje zástupce advokátní kanceláře Lovells.

#####Reorganizace může zachránit alespoň část podniku

Řešení úpadku prostřednictvím reorganizace je další variantou, jak se vyhnout úplné likvidaci a zachránit alespoň část firmy. Reorganizace umožňuje velkým obchodním společnostem, které se ocitnou v úpadku, restrukturalizovat své závazky pod dohledem soudu a přitom pokračovat v podnikání. „Reorganizace však přichází v úvahu pouze u dlužníků, jejichž výše ročního obratu za poslední účetní období dosáhla 100 milionů korun, nebo kteří zaměstnávají na plný úvazek nejméně 100 zaměstnanců,“ řekl Filip Hanzlík a dodal: „Smyslem tohoto zákonného filtru je uplatnit reorganizaci pouze u firem, u nichž lze očekávat smysluplný průběh reorganizace a naplnění jejího účelu.“ Firmě však může být soudem reorganizace povolena i v okamžiku, kdy nesplňuje stanovená kritéria obratu a počtu zaměstnanců: „Soud může udělit výjimku, pokud dlužník ve stanovené lhůtě předloží reorganizační plán schválený nejméně nadpoloviční většinou všech zajištěných věřitelů a alespoň polovinou všech nezajištěných věřitelů,“ tvrdí dále Filip Hanzlík.

#####Větší šance věřitelů získat své peníze zpět

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!