Investice do úsporných staveb se rozhodně vyplatí | E15.cz

Investice do úsporných staveb se rozhodně vyplatí

Stavební objekt (stavba), ať už obytný, nebo administrativní, je nutné během jeho života napájet energií a vodou, které zabezpečují pohodlí jeho uživatelům. Mezi nejčastější energetická média, se kterými se v budovách setkáme, patří elektřina, plyn a teplá voda.

Stavební objekt (stavba), ať už obytný, nebo administrativní, je nutné během jeho života napájet energií a vodou, které zabezpečují pohodlí jeho uživatelům. Mezi nejčastější energetická média, se kterými se v budovách setkáme, patří elektřina, plyn a teplá voda.

Úspor lze dosáhnout jednak drobnými změnami při provozu a správě objektu, jednak při větších rekonstrukcích. U nových staveb by bylo vhodné dodržovat standardy pro nízkoenergetické nebo dokonce pasivní budovy. Energetickou náročnost provozu budovy lze ověřit měřením a při splnění určitých kritérií získat certifikát (např. Green Building).

#####Hlavní zásady není obtížné realizovat

Při návrhu a správě objektu jsou důležité tři zásady:

• zaměření na „bezodpadový“ neboli environmentálně šetrný provoz (úsporné nakládání s vodou a energií), který znamená akumulování získané energie uvnitř stavby a minimalizaci energetických (teplotních) ztrát,

• inteligentně navržený systém měření a regulace (MaR systém),

• šetření ve velkém, úspory ve větším měřítku jsou méně nákladné než úspory malého rozsahu.

Tyto zásady, i když mohou na první pohled vypadat složitě, není ve skutečnosti obtížné realizovat. V první řadě jde o provedení kvalitní tepelné izolace objektu (včetně utěsnění dveří a oken), což zamezí energetickým ztrátám. Celkové nahrazení, případně postupná obměna systému osvětlení (přechod od klasických žárovek k úsporným svítidlům) spolu s lepším rozmístěním svítidel (snížení jejich počtu) sníží spotřebu elektrické energie.

Dále to je sledování a udržování vhodné teploty v jednotlivých místnostech objektu přiměřené jejich využití (teplo tam, kde je potřeba, a v čase, kdy je třeba), vhodná kombinace systému zpětného získávání tepla (rekuperace) a samostatného větrání, sledování a monitorování teploty v místnostech objektu se provádí pomocí automatizovaných systémů (počítačů) vhodných pro sběr dat. Pro správný přechod od naměřených dat k užitečným informacím, tedy jejich následnou interpretaci, je nutná součinnost s dobře vyškoleným personálem.

#####Zpět k počátkům

[file:7575:small:right]

Zajímavou ukázku úspor popisuje americký fyzik a propagátor konceptu výroby a využití energie založeném na úsporách Amory B. Lovins. Uvádí, že k významným úsporám dochází především odkloněním se od zavedených postupů. V jedné ze svých prací prezentuje zajímavé příklady výrazného snížení energetické náročnosti zařízení, a to bez významného navýšení ostatních nákladů. Popisuje např. výrobní společnost, v jejímž provozu se využívá propojovací systém cirkulace kapaliny (Lovins přímo nejmenuje, ale lze si představit např. rozvod pro systém chlazení nebo vytápění).

Řešení navržené architektem počítalo s použitím standardních trubek o malém průměru (tenké trubky) a složitým vedením potrubí (dlouhé, s mnoha zahnutími). Jednoduchou, ale inteligentní změnou návrhu systému potrubí, která spočívala ve zvětšení průměru trubky a předělání celkového vedení (zkrácení a napřímení potrubí), došlo k výraznému snížení tření kapaliny v potrubí, které vedlo ke snížení potřebného výkonu hnacího motoru kapaliny (čerpadla) na sedm procent původně navrženého výkonu.

Lovins to komentuje tak, že nejde o žádné nové převratné objevy, ale pouze o znovuobjevení jednoduchosti a kouzla klasické mechaniky 19. století, která byla opuštěna z důvodu velké specializace jednotlivých oborů. Systém přestal být posuzován jako celek, ale každý zúčastněný vidí pouze svůj díl a nikdo není schopen (nebo pověřen) ho obsáhnout celý (koncept „ Whole-System Thinking“).

#####Úspory energie a facility management

Každému provozovateli (správci) objektu je jistě znám termín energetická bilance. Jedná se o zmapování energetických toků (vstupy, z nich získaná práce /výkon/ a nevyhnutelné ztráty) v budově (podniku) s ohledem na energetickou účinnost a finanční náročnost. V ideálním případě by u každého spotřebiče (kotel, klimatizační jednotka…) měla být uvedena jeho energetická bilance, tj. u každého zařízení by byla vidět nejen jeho aktuální spotřeba energie, ale také její aktuální cena. To znamená, že se nepracuje pouze s jednotlivými fyzickými odečty spotřeby v pravidelných intervalech (týden, měsíc, rok), ale s okamžitými náklady na používanou energii, jež ovlivňují finanční bilanci podniku.

Tyto údaje o aktuální spotřebě a jejich vyjádření v penězích se mohou zobrazovat přímo na měřidle zařízení (viz projekt zavedení inteligentního měření AMM/AMI zejména pro malodběratele a domácnosti v případě elektrické energie, který slibuje motivaci koncových zákazníků k šetření energií). Větší odběratelé, například společnosti pronajímající (spravující) prostory v obchodních centrech obvykle využívají speciální software (např. AFM), který jim umožňuje k jednotlivým fyzickým odečtům přiřadit různé jednotkové ceny.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!