Krize výrazně omezila přístup k financím na investice | E15.cz

Krize výrazně omezila přístup k financím na investice

Volnočasové aktivity patří z odborného hlediska do širší kategorie cestovního ruchu a aktivního trávení volného času. Jedná se především o aktivity spojené se sportem, kulturou a poznáváním.

Jako konkrétní příklady projektů mohou sloužit sportovní a víceúčelové haly a komplexy, aquaparky, lázeňství/wellness, koupaliště, golfové a ski areály, IQ parky, galerie, muzea a výstavní prostory nebo projekty menšího rozsahu, jako je fitness, bowling, squashové a tenisové či cyklistické trasy a in-line dráhy.

Přínosy volnočasových projektů můžeme rozdělit do dvou kategorií -kvantifikovatelné a nekvantifikovatelné. Do první kategorie spadají především finanční přínosy - tržby z provozu a daňové přínosy (DPH, daň z příjmu). K nefinančním patří zvýšení návštěvnosti konkrétní destinace a rozvoj služeb cestovního ruchu. Rozvíjejí se a zkvalitňují služby jako stravování, ubytování nebo doprava, které slouží jak místní komunitě, tak návštěvníkům. Nezanedbatelné jsou i tzv. multiplikační efekty. V důsledku vyšší tvorby pracovních míst rostou rovněž tržby navazujících služeb a s nimi spojené daňové výnosy. Mezi nekvantifikovatelnými přínosy je třeba uvést zlepšení image dané lokality a její kultivace, což zase zvyšuje obecný zájem investorů. Snižuje se odliv pracovní síly a zvyšuje se její kvalifikace. Je však třeba zmínit, že tyto projekty mohou mít i svoji stinnou stránku, například spory mezi místní komunitou a návštěvníky.

#####Základem úspěchu je kvalitní projekt

Nový projekt má dva základní předpoklady pro to, aby uspěl. Investor by měl striktně dbát , aby investice do projektu byla návratná a udržitelná. Velkou pozornost proto musí věnovat konceptu a projektové přípravě, analyzovat nejen proveditelnost projektu, ale, a na to řada nadšených investorů v oblasti volnočasových aktivit, mezi nimiž jsou často veřejné instituce či obce, často zapomíná, i jeho dlouhodobou udržitelnost. Zadruhé musí investor zajistit finanční zdroje. S ohledem na vysokou investiční náročnost rozsáhlejších projektů se nejčastěji jedná o kombinaci vlastního financování (equity), úvěrů a případně dotací (municipalita, stát, EU a další fondy). V neposlední řadě je možné využít modelu PPP, partnerství soukromého a veřejného sektoru. Významným investorem v oblasti volnočasových projektů jsou obce, kraje, municipality. Regionální centra chtějí mít moderní kapacity pro sportovní a kulturní události. Investiční rozpočty podobných projektů počítají s částkami minimálně v desítkách, často však i několik stovek milionů korun. Ačkoli jsou obce pro banky stále zajímavým klientem, aktuální přístup bankovních ústavů je postaven spíše restriktivně. Ani bonitní klientela často nemá šanci získat finanční zdroje pro své potřeby za přijatelných podmínek.

#####Pomoci mohou evropské fondy

#####Ani projekty PPP nejsou bez rizika

Využití prostředků soukromého sektoru pro veřejné projekty (Public Private Partnership) však také představuje poměrně zásadní břemeno z hlediska přípravy projektu, právního poradenství apod. Tím se i tento nástroj omezuje spíše na větší obce. Pro soukromého investora může takový krok představovat poměrně jistou, byť dlouhodobou investici. Takovou spolupráci lze realizovat jen a výhradně na základě perfektně připravené ekonomicko-finanční dokumentace a následně i dokumentace smluvní, které by měly připravit renomované, zkušené firmy. Obě strany by měly očekávat perfektně vyvážené podmínky, nastavené kvalitní a nezávislou firmou, které budou fungovat po celou dobu jejich obchodního vztahu - zde hovoříme o období deseti až dvaceti let.

V naší republice jsou doposud subjekty soukromého sektoru naprosto nedostatečně zapojeny jak do realizace investic, tak do samotného provozování volnočasových zařízení. Veřejný sektor i obce se v této oblasti nadměrně angažují, což často vede ke značně nehospodárnému řízení. Prostředí v České republice sice v zásadě umožňuje, aby se implementovaly v zahraničí osvědčené modely, právní rámec i samotnou praxi při aplikaci modelů PPP však můžeme hodnotit jako zbytečně komplikované.

#####Aquaparky - problematická návratnost investice

Často uváděným příkladem jsou aquaparky, u nichž je právě návratnost investic velmi problematická. Většina projektů totiž nebere v úvahu provozní udržitelnost, málo se věnují i návštěvnosti, neprovádí se sofistikovaný průzkum trhu, nevěnuje se pozornost ani zahraničním zkušenostem, které se posuzují při benchmarkingu. Při přípravě podobných projektů radnice často spolupracují s nevýznamnými subjekty, jejichž znalosti problematiky i zkušenosti se blíží nule. Nízká cena jejich služeb je však v očích reprezentace města kvalifikuje ke zpracování obchodně-finanční stránky projektů, které pak ale v praxi končí katastrofálně. Aby byl projekt úspěšný, je nezbytná prvotřídní obchodně-finanční příprava, průzkum trhu, nastavení spádové oblasti, definování konceptu včetně navazujících služeb, předpokladů pro provoz z hlediska obchodního a finančního a v neposlední řadě konzervativní finanční projekce, které musí prokázat životaschopnost projektu. Uvažujemeli o aquaparku, musíme začít u otázky, jak velké město si může skutečný aquapark, nikoli jen plavecký bazén obohacený o několik skluzavek a whirlpool, dovolit. Domnívám se, že by spádová oblast měla zasahovat minimálně 200 až 300 000 obyvatel.

#####Multifunkční arény většinou prosperují dobře

Dobrým příkladem toho, že by municipality měly přenechat provozování volnočasových aktivit spíše soukromému sektoru, jsou haly a arény. Poměrně nedávno naše společnost zmapovala situaci v oblasti multifunkčních hal, arén a zimních stadionů v České republice. Výsledky naší studie například ukázaly, že ty hokejové kluby, které nepřijímají žádné dotace od veřejného sektoru, musí stanovit vyšší cenovou úroveň vstupenky. To je motivuje k většímu zacílení na zákazníky - diváky. Mají propracované marketingové strategie, které jim pomáhají diváky získat a udržet. Nejvyšší návštěvnost měly v rozporu s obecným očekáváním hokejové kluby s nejvyšší cenou vstupenek. Jednalo se o nové či komplexně zrekonstruované arény, které ke standardnímu hokejovému zážitku nabízely také další služby a zábavní prvky. Pokud návštěvníci za své peníze dostanou kvalitní produkt, který je zároveň patřičně zábavný a barevný, jsou ochotni za něj i víc zaplatit. Řada hal, stadionů a arén hojně využívá sponzorské příspěvky a podporu z veřejných rozpočtů, a proto lze očekávat, že finanční problémy dopadnou v důsledku omezení těchto zdrojů i na ně. Tržby z prodeje vstupenek budou minimálně stagnovat, překvapivý by nebyl ani pokles - jejich cena nebývá vždy zanedbatelná. Pozitivním příkladem může být například stadion Eden, jehož tribuny se využívají jako standardní komerční plochy (obchody, kanceláře, hotel). Příjmy stadionu tak nezávisejí pouze na tržbách z konaných sportovních či kulturních akcí.

#####Brownfields a využití průmyslových památek

Mezi zajímavé příležitosti pro volnočasové aktivity patří například průmyslové památky. Narážejí však na řadu překážek. Obtížněji se pro ně hledá alternativní využití. Zatímco u hradu či zámku se nové funkce přímo nabízejí, například v případě vysokých pecí tomu tak není. Mnoho cenných starých průmyslových objektů se navíc nachází mimo centra osídlení, jejich využití proto předpokládá vybudování často zcela chybějící infrastruktury. Výhradně komerční přístup ke konverzi průmyslových památek navíc přináší nebezpečí, že se jejich historická hodnota po necitlivé úpravě nebo přestavbě zcela vytratí. V krkonošském Žacléři se například podílíme jako poradci na projektu Factory Yard 1842, za nímž stojí soukromý investor. Ten na pozemku někdejšího parního mlýna a později textilní továrny hodlá vybudovat rozsáhlý designový rezidenční a rekreační komplex (hotel, wellness provozy, různá sportoviště včetně plaveckého bazénu atd.).

V současné době lidé pravděpodobně omezí návštěvy volnočasových zařízení. Krize je však doposud nezasáhla takovou měrou, aby většina z nich výrazným způsobem omezila své zvyklosti při využívání volnočasových zařízení. Dobře připravený projekt ale s podobnými výkyvy musí počítat a mít nachystané scénáře omezeného provozu, aby bylo možné krizové období překlenout a přitom projekt udržet v provozu. Krize přináší v podstatně vyšší míře rizika, která jsou již známá, ale která se tak často nerealizovala. Doufejme, že povede velké i menší municipality a regionální instituce k tomu, aby spolupracovaly spíše s renomovanými a zavedenými subjekty, které poskytují kvalitní služby a řádně za ně ručí, než s neznámými, tzv. garážovými firmami.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!