Na dotazy odpovídá ing. Petr Kout, CSc. | E15.cz

Na dotazy odpovídá ing. Petr Kout, CSc.

Musím platit zálohu na daň z příjmů, když máme s manželem pouze příjmy z pronájmu?

?

Pokud vaše poslední známá daňová povinnost za rok 2007 (do konce lhůty pro podání přiznání za rok 2008) nebo za rok 2008 překročila částku 30 tisíc korun, obecně vzniká povinnost platit zálohy na daň z příjmů - viz § 38a zákona o daních z příjmů. Pouze právnickým osobám a fyzickým osobám s příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti s maximálně pěti zaměstnanci k 1. prosinci 2008 Ministerstvo financí ČR svým rozhodnutím zálohy na daň prominulo. Máte-li tedy pouze příjmy z pronájmu podle § 9 zákona o daních z příjmů, máte při poslední známé daňové povinnosti nad 30 tisíc korun povinnost platit zálohy na daň - pololetní (nad 30 tisíc korun poslední známé daňové povinnosti) nebo čtvrtletní (nad 150 tisíc korun poslední známé daňové povinnosti).

Jsem spoluvlastníkem bytového domu (vlastním polovinu domu). V tomto domě také bydlím. Dosud jsem platil nájemné jako každý z nájemníků, přijaté nájemné se rozdělilo mezi spoluvlastníky a k němu se uplatnily daňové výdaje například na opravy, daň z nemovitostí apod. Teď jsem se dozvěděl, že je tento postup chybný. Proč?

Základ problému je v tom, že nájemné platí nájemce (nájemník) vlastníkovi na základě nájemní smlouvy. Ale vy jako vlastník nemůžete uzavřít nájemní smlouvu sám se sebou. Postup pro výpočet podkladů pro vaše přiznání k dani z příjmů fyzických osob by měl být takovýto: Částky, které platíte „do společného“, nejsou příjmem z pronájmu. Mezi spoluvlastníky se rozdělí nájemné od osob, které nejsou vlastníky domu. Výdaje, včetně odpisů domu, budou uplatňovány pouze v poměrné výši, pokud v domě bydlíte. Propočet můžete provést například tak, že podlahovou plochu vámi užívaného bytu vztáhnete k celkové podlahové ploše všech bytů v domě. Tím získáte podíl na výdajích, které nelze uplatnit v základu daně z příjmů - jsou to daňově neuznatelné výdaje.

Vlastním bytový dům. Ten bude letos celý rok v rekonstrukci. Nikdo v domě v současné době nebydlí. Mohu uplatnit daňové odpisy za tento rok?

Odpisy podle zákona o daních z příjmů jsou definovány jako výdaje (náklady) na zajištění zdanitelných příjmů. Z toho plyne, že i když nebudete mít za letošní rok žádné příjmy z pronájmu tohoto domu, můžete v základu daně uplatnit daňové odpisy v plné výši.

Zdaňuje se přijatá dotace ze státního rozpočtu na zateplení rodinného domu? Je nějaké zvýhodnění u daně z nemovitostí?

Od daně z příjmů fyzických osob jsou osvobozeny mj. dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu obcí a krajů a ze státních fondů na technické zhodnocení hmotného majetku. Zateplení rodinného domu, které má splnit vyhlášená kritéria, jsou výdaje na rekonstrukci podle § 33 zákona o daních z příjmů. Za rekonstrukci, a tudíž za technické zhodnocení, se totiž považuje takový zásah do hmotného majetku, který má za následek změnu technických parametrů (zde snížení tepelné náročnosti stavby). V případě, že by se rodinný dům pronajímal nebo prodával a příjem z prodeje by nebyl osvobozen od daně z příjmů fyzických osob, přijatá dotace by se nepromítla do ocenění majetku pro účely odpisů nebo pro účely výpočtu zůstatkové ceny stavby. U právnických osob se nárok na dotaci zaúčtuje jako snížení technického zhodnocení (rekonstrukce) stavby. Proto přijatá dotace neovlivní ani výsledek hospodaření právnické osoby, ani základ daně z příjmů právnických osob.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!