Na dotazy odpovídá ing. Petr Kout, CSc. | E15.cz

Na dotazy odpovídá ing. Petr Kout, CSc.

Daňový poradce

Je možné se řídit pravidlem, že ty zásahy do majetku, které podléhají pouze ohlášení stavebnímu úřadu, jsou opravy? Jaké jsou možnosti zjistit, zda se u stavebních prací na stavbě jedná o opravu, nebo o technické zhodnocení?

Určitě neplatí, že k opravám vždy stačí jen oznámení stavebnímu úřadu. Jestli něco je opravou, nebo se jedná o technické zhodnocení, se musí posoudit podle účetních a daňových předpisů. Za opravu považují účetní předpisy pro podnikatele zásahy do majetku, kterými se odstraňují účinky částečného fyzického opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Přitom uvedením do provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy i s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení. Za technické zhodnocení považuje zákon o daních z příjmů výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací období 40 000 Kč, dobrovolně i při menší částce. Rekonstrukcí jsou zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů, modernizací rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku. Při pochybnostech může od roku 2008 poplatník požádat o vydání tzv. závazného posouzení, zda se jedná o technické zhodnocení, a to podle § 33a zákona o daních z příjmů. Žádost lze podat před zahájením prací, v jejich průběhu i po jejich skončení. Podává se místně příslušnému správci daně, hradí se správní poplatek ve výši 10 000 Kč. Uvedené ustanovení obsahuje formální náležitosti žádosti.

Jsme dceřiná společnost společnosti z Německa. Mateřská společnost nám začala účtovat „management fee“, prý ve výši platu a výdajů za pracovní cesty německého manažera, který u nás dočasně působí (zaměstnán je u mateřské společnosti). Jak je to v tomto případě s DPH?

Pravděpodobně se jedná o službu „poskytnutí pracovní síly“. U této služby, pokud ji poskytuje osoba registrovaná k dani v jiném členském státě EU, plátci daně, registrovanému v tuzemsku, je místo plnění v České republice. Zahraniční mateřská společnost vystavuje doklad bez DPH a povinnost přiznat daň, resp. případný nárok na odpočet daně podle zákona o DPH, má příjemce služby, který má v tuzemsku sídlo nebo místo podnikání. Stejně se postupuje, pokud službu pořídí osoba osvobozená od uplatňování daně, která ještě plátcem daně není. Přijetím takovéto služby se okamžitě (ke dni jejího uskutečnění) musí zaregistrovat k dani u svého místně příslušného správce daně. Detaily ohledně charakteru služby je nutné posoudit podle příslušné smlouvy.

Vyskytl se nám u klienta následující problém: Klient v letošním roce nabyl darem od příbuzného (strýce) nemovitost. Nemovitost chce ještě letos prodat. Jak prokáže nabývací cenu nemovitosti, když se přiznání k dani darovací nepodává?

U ostatních příjmů podle § 10 zákona o daních z příjmů se do základu daně zahrne příjem z prodeje nemovitosti nabyté darem snížený mj. o výdaj ve výši ceny zjištěné pro účely daně darovací. Stále platí, že základem daně darovací je cena majetku, který je předmětem daně, snížená mj. o prokázané dluhy a cenu jiných povinností, které se vážou k předmětu daně. Přitom cenou se rozumí cena zjištěná podle zákona o oceňování majetku ke dni nabytí majetku. Nic na tom nemění skutečnost, že se přiznání k dani darovací v popisovaném případě od roku 2008 nepodává. Cenu nejspíše doložíte znaleckým posudkem.

Při správě nemovitosti jsme se s klientem – vzhledem k jeho nepřítomnosti v ČR – dohodli, že naše služby budeme účtovat pololetně. Jak to bude s DPH, kdy ji musíme odvádět?

Povinnost přiznat daň máte k datu uskutečnění zdanitelného plnění. Tím je u opakovaných plnění, kterým správa nemovitosti určitě je, den sjednaný ve smlouvě, nejpozději ale poslední den vašeho zdaňovacího období, tzn. kalendářního měsíce nebo kalendářního čtvrtletí. Pokud klient není plátcem DPH, nemusíte mu vystavovat daňový doklad.

Jaká sazba DPH se účtuje u zhotovení parkovacího místa u bytového domu (zhutnění, rozebíratelná dlažba, obrubníky)?

Vzhledem k tomu, že se pravděpodobně nejedná o přístavbu bytového domu, ale o samostatnou stavbu, uplatní se u této plošné stavby základní sazba daně 19 %. Jedná se totiž o příslušenství pozemku. Podrobněji se i této otázce věnuje metodický výklad o uplatňování DPH ve výstavbě z 23. 4. 2008.

 

Články odjinud

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!