Na dotazy odpovídá ing. Petr Kout, CSc., daňový poradce | E15.cz

Na dotazy odpovídá ing. Petr Kout, CSc., daňový poradce

Daňová poradna

Dočetl jsem se, že jsou od letošního roku nějaké změny u odpisování nebytových prostor. Můžete napsat, jaké?

Skutečně se s účinností od roku 2008, resp. od zdaňovacího období započatého v roce 2008, změnil přístup k odpisování jednotek - nebytových prostor. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů č. 261/2007 Sb. změnil v příloze č. 1 zákona o daních z příjmů přístup k zatřídění některých jednotek - nebytových prostor. Z odpisové skupiny 5 byly vyřazeny nebytové prostory vymezené jako jednotky zvláštním právním předpisem (zákon o vlastnictví bytů) v budovách a stavbách uvedených v odpisové skupině 6. Podle důvodové zprávy k návrhu zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů „navrhované doplnění přílohy k zákonu zajišťuje, aby nebytové jednotky vzniklé rozdělením budov nebo staveb vymezených v odpisové skupině 6 byly odpisovány shodně jako tyto budovy (stavby), pokud nejsou rozděleny. Doba odpisování bude v uvedených případech shodná bez ohledu na to, zda je např. administrativní budova odpisována jako jeden hmotný majetek nebo je rozdělena na několik nebytových jednotek (tj. na několik hmotných majetků)“. Zatím stále nedořešený problém je, že tato změna nebyla provedena zcela srozumitelně a pravděpodobně dojde k dalšímu upřesnění. Připomínám, že se uvedená změna týká všech jednotek -nebytových prostor, které jsou ve stavbách zatřiďovaných do odpisové skupiny 6 -nejčastěji v budovách administrativních, a to bez ohledu na charakter nebytových jednotek (kancelář, sklad, ordinace apod.). Naopak se to netýká bytů.

Jsme od roku 1995 v nájmu v administrativní budově. V roce 2000 jsme vynaložili technické zhodnocení, které se souhlasem vlastníka odpisujeme. Letos vlastník budovu prodal. V nájmu pokračujeme a budeme nadále odpisovat technické zhodnocení. Mění se postup odpisování?

Ano, vaše odpisování technického zhodnocení se změní, protože se vám změnila odpisová skupina. Původní vlastník, který nabyl nemovitost před rokem 2004, měl zařazenu administrativní budovu v odpisové skupině 5, a to díky přechodným ustanovením novely zákona o daních z příjmů z konce roku 2004. Na nového vlastníka však už „spadne“ odpisová skupina 6. A protože při odpisování technického zhodnocení nájemce musí zatřídit technické zhodnocení do odpisové skupiny, ve které je zatříděn pronajatý hmotný majetek, i u vás dojde k přetřídění do odpisové skupiny 6.

V určité lokalitě budeme stavět a prodávat rodinné domy. V souvislosti s tím jsme vybudovali také páteřní rozvody plynu, vody a kanalizace. Rozvody plynu prodáme příslušné plynárenské společnosti, která nám zaplatí jen část našich nákladů na vybudování rozvodů, a to ještě za rok. Vodovody a kanalizace také odkoupí rozvody, a to za symbolickou cenu. Můžeme uplatnit nárok na odpočet DPH na vstupu v plné výši?

Pokud uskutečňujete samostatná zdanitelná plnění - převody „sítí“ na budoucí provozovatele, vzniká vám povinnost přiznat z těchto plnění DPH na výstupu. A proto máte nárok na odpočet DPH na vstupu v plné výši. Dokážete totiž jednoznačně identifikovat vazbu přijatého zdanitelného plnění na uskutečněná zdanitelná plnění. To, že na tom finančně proděláváte, zde není podstatné.

Klient má podle dohody s majitelem domu obdržet odstupné za uvolnění bytu. Částka je dohodnuta tak, že čím dříve se nájemce odstěhuje, tím větší částku odstupného dostane. Chce se nastěhovat do právě dokončovaného bytu své dcery. Bude muset zdanit odstupné?

Podle § 4 odst. 1 písm. u) zákona o daních z příjmů je od daně z příjmů fyzických osob osvobozen příjem získaný ve formě náhrady za uvolnění bytu (odstupného) za podmínky, že částku ve výši odstupného uživatel bytu již použil v době 12 měsíců před přijetím odstupného na uspokojení bytové potřeby nebo pokud ji použije do konce následujícího kalendářního roku. Přijetí odstupného musí příjemce oznámit do 31. 12. kalendářního roku, ve kterém odstupné obdržel, svému místně příslušnému správci daně. Jinak může dostat pokutu. Co je bytovou potřebou, definuje zákon o daních z příjmů v § 15 odst. 3. K dotazu: Pokud klient půjde bydlet do bytu ve vlastnictví dcery, nebude vlastníkem bytové potřeby. Odstupné bude muset zdanit za zdaňovací období roku 2009 jako příjem podle § 10. U bytu v nájmu by připadalo v úvahu pouze zaplacení údržby nebo změny stavby (stavební úpravy).

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!