Na dotazy odpovídá ing. Petr Kout, CSc., daňový poradce | E15.cz

Na dotazy odpovídá ing. Petr Kout, CSc., daňový poradce

Daňová poradna

Z finančního úřadu mi přišla složenka na mnohem vyšší daň z nemovitostí, než jsem platil dosud. Jedná se o činžovní dům, který mi byl vydán v restituci. Změnily se od roku 2008 předpisy?

V dotazovaném případě nedošlo ke změně zákona o dani z nemovitostí, ale uplynula lhůta pro osvobození stanovená v § 9 zákona č. 337/1922 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně do zdaňovacího období roku 2007 včetně byly od daně ze staveb osvobozeny mimo jiné obytné domy vrácené do vlastnictví fyzickým osobám z titulu restituce podle zvláštních předpisů, pokud nedošlo k převodu nebo přechodu vlastnického práva na jiné osoby než osoby blízké. Těmito zvláštními předpisy jsou zákony č. 430/1990 Sb., č. 87/1991 Sb. a č. 229/1991 Sb. Od roku 2008 se za tyto stavby daň ze staveb platí.

Ve společenství vlastníků jednotek dostávají členové výboru jednou za pololetí odměnu. Musí se členové výboru uvádět v hlášení zdravotní pojišťovně i v měsících, kdy nepobírají žádnou odměnu?

Od roku 2008, na základě změny, kterou přinesl zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, podléhají principiálně odvodům na zdravotní pojištění i členové výboru společenství vlastníků jednotek. Pokud se jedná o placenou funkci, pak zaměstnání podle předpisů o zdravotním pojištění vzniká dnem nástupu do funkce. U funkcí vzniklých před 1. 1. 2008 vzniká zaměstnání dnem 1. 1. 2008. Pokud není člen výboru osobou, za kterou platí pojistné stát, osobou, které je odváděno pojistné ze zaměstnání alespoň z minimální mzdy nebo osobou samostatně výdělečně činnou, pak musí společenství vlastníků jednotek za takovéhoto zaměstnance odvádět pojistné alespoň z minimální mzdy každý měsíc. Všechny placené členy výboru je třeba přihlásit u příslušné zdravotní pojišťovny a každý měsíc předávat příslušné přehledy zdravotním pojišťovnám – i nulové.

Naše realitní kancelář se bude podílet na prodeji nemovitosti v České republice. Nemovitost budou prodávat dva vlastníci, fyzické osoby – jeden je daňovým rezidentem SRN, druhý je daňovým rezidentem Švýcarska. Mají kupující v těchto případech povinnosti zajišťovat daň?

Příjmy z prodeje nemovitosti umístěné na území České republiky se podle § 22 zákona o daních z příjmů považují za příjmy ze zdrojů na území ČR. Tyto příjmy podléhají povinnosti přiznat je formou daňového přiznání. Současně platí, že při výplatě, poukázání nebo připsání úhrady ve prospěch poplatníka (prodávající) provádí plátce (kupující) zajištění daně ve výši 10 % z poukazované částky, vyplatí tedy prodávajícímu jen 90 procent sjednané částky. Toto neplatí u plateb ve prospěch osob, které jsou daňovými rezidenty členského státu Evropské unie nebo dalších států, které tvoří Evropský hospodářský prostor. Částka zajištění daně se odvádí do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém vznikla povinnost zajištění daně srazit, místně příslušnému správci daně plátce daně. Současně s platbou zajištění daně se podává hlášení o provedeném zajištění daně na tiskovém opise vydaném ministerstvem financí nebo na počítačových sestavách s totožnými údaji, obsahem i formou. V případě prodávající osoby – rezidenta SRN – se tedy zajištění daně neprovede, v případě druhého spoluvlastníka – daňového rezidenta Švýcarska – se zajištění daně provede.

Klient naší realitní kanceláře byl v minulosti mylně informován a nepřiznával nikdy příjmy z pronájmu bytového domu, ačkoli tuto povinnost měl. Má nyní podat přiznání dodatečně za všechny roky od koupě bytového domu?

V případě, že váš klient nepodával daňová přiznání k dani z příjmů fyzických osob, ačkoli mu tato povinnost vznikla, má stále povinnost tato přiznání podat. Předkládaná přiznání označí jako řádná. Pokud klient přiznání podával, ale neuvedl v nich příjmy z pronájmu, má povinnost podat dodatečná přiznání za příslušné roky, pokud zvyšuje svou daňovou povinnost, respektive právo, pokud ji snižuje (při daňové ztrátě u pronájmu).

Klient naší realitní kanceláře nepodával v minulosti přiznání k dani z příjmů fyzických osob, protože byl stále ve ztrátě. Má pouze příjmy z pronájmu. Měl by nyní podat přiznání dodatečně za všechny roky?

Povinnost podat daňové přiznání má poplatník, jehož zdanitelné příjmy (zde příjmy z pronájmu) překročily za zdaňovací období 15 000 korun. Dále platí odpověď na předcházející dotaz.

 

Články odjinud

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!