Nastává doba pasivních domů? | E15.cz

Nastává doba pasivních domů?

Téma zvyšování cen paliv a energií se týká prakticky každého. Abychom se dokázali alespoň trochu do budoucna ochránit před vysokými účty za energie, stává se nízkoenergetické stavění spolu s využíváním obnovitelných a druhotných zdrojů energie téměř nutností.

Problém zvyšování cen energií není jenom problémem České republiky, ale potýkají se s ním také ostatní evropské země. Proto se neustále zpřísňují požadavky na tepelnětechnické vlastnosti stavebních konstrukcí i na technologická vybavení budov, neboť bylo statisticky zjištěno, že více než 40 procent vyrobené energie se spotřebovává právě v budovách. Pokud by byly paliva a energie levné, nikoho by tolik nezajímala jejich spotřeba. Dá se tedy říci, že požadované tepelně-technické parametry obvodových konstrukcí budov kopírují ceny paliv a energií.

#####Ještě nižší spotřeba tepla

Nízkoenergetické domy, jejichž počátek lze datovat k sedmdesátým létům, které provázela tzv. ropná krize, budou nyní nahrazovány domy s ještě nižší spotřebou tepla, a to domy pasivními. Jejich měrná potřeba tepla na vytápění by neměla být vyšší než 15 kWh/m2 vytápěné plochy za rok. Pro porovnání lze uvést, že současná výstavba domů v ČR postavených podle požadavků platných norem (ČSN 73 0540-2) má měrnou potřebu tepla na vytápění okolo 80 kWh/m2 vytápěné plochy za rok. Za nízkoenergetický dům je většinou považován dům s měrnou potřebou tepla nižší než 50 kWh/m2 vytápěné plochy za rok a těchto hodnot můžeme zpravidla dosáhnout, pokud jeho tepelně technické parametry obvodových konstrukcí budou navrženy podle doporučených hodnot v ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budovpožadavky. Protože v ČR není zatím obvyklé stavět pasivní domy a málo obyvatelstva je o této možnosti stavění informováno, byl občanským sdružením Centrum pasivního domu, které sídlí v Brně, iniciován projekt Síť center pasivního domu, do kterého bylo zapojeno 13 partnerů z celé České republiky. Tento projekt byl výběrovou komisí vybrán k finanční podpoře z prostředků z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky v rámci operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. Garantem grantového schématu bylo Ministerstvo životního prostředí ČR. Celkové náklady projektu dosáhly 6,5 milionu korun.

#####Pomáhají poradenská centra

Hlavním cílem projektu Síť center pasivního domu bylo rozšířit nabídku stávajících poradenských center zabývajících se úsporami energií a center sítě EVVO (Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta) o problematiku úspor energie ve stavebnictví, s cíleným zaměřením na pasivní domy. V rámci projektu vznikla i nová poradenská centra, která měla za úkol, tak jako všichni partneři projektu, poskytovat pro všechny zájemce zdarma poradenství o pasivních domech a organizovat vzdělávací a osvětové akce se zaměřením na pasivní domy.

Aby byla pokryta co největší část České republiky, vznikla poradenská centra u vybraných partnerů projektu v následujících krajích:

* Jihomoravský kraj - Centrum pasivního domu * Středočeský kraj - ZO ČSOP 11/11 Zvoneček * Liberecký kraj - ATREA s.r.o. * kraj Vysočina - Ekoinfocentrum * Zlínský kraj - ZO ČSOP Veronica * Jihočeský kraj - Energy Centre České Budějovice * Moravskoslezský kraj - Vita -občanské sdružení * Středočeský kraj - Ekodům, * Olomoucký kraj -Sigmareal

Projektu se dále zúčastnily v roli partnerů Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Jihočeský kraj a obec Hostětín a na podporu projektu poskytly například potřebné prostory pro konání odborných seminářů i pro vzdělávání poradců Sítě center pasivních domů.

Za dva roky trvání projektu Síť center pasivního domu bylo založeno devět poradenských center v osmi krajích ČR, uspořádalo se 52 vzdělávacích akcí, na nichž bylo proškoleno zhruba 3750 účastníků seminářů a poradenství a prostřednictvím webových stránek www.pasivnidomy.cz bylo osloveno zhruba 130 tisíc lidí. Jedno z posledních plánovaných setkání odborných lektorů a energetických poradců, kteří na projektu spolupracovali, se uskutečnilo dne 22. srpna v Koberovech na Turnovsku, v místním školícím středisku, jež je postaveno v pasivním standardu. Zde proběhl závěrečný seminář, při němž byl projekt Síť center pasivního domu vyhodnocen, a dále byla probrána aktuální situace týkající se možností úspor energií i podpory při výstavbě pasivních domů v ČR. Účastníci semináře měli navíc možnost si prohlédnout dva koberovské rodinné domy z dvanácti, jež jsou postaveny v pasivním standardu. Provedl je v nich odborný poradce firmy Atrea Zdeněk Zikán, který sám v jednom z pasivních domů bydlí. Zodpověděl celou řadu dotazů týkajících se jak použitých stavebních materiálů, tak také technických zařízení instalovaných v pasivních domech.

#####Chybí státní podpora

Bohužel v ČR není nízkoenergetické stavění finančně podporováno, jako je tomu například v Rakousku nebo Německu.

Je známo, že v řadě evropských zemí jde příkladem veřejná správa, která se při rekonstrukcích a stavbách svých budov zavazuje dodržet technické požadavky platné pro pasivní domy, čímž motivuje ke stavbě pasivních domů i ostatní investory a podíl pasivních domů se tak zvyšuje.

U našich sousedů v Horním Rakousku musí být například již každá veřejná stavba, která je financovaná ze státních peněz, postavena v pasivním standardu. Tento požadavek se Rakušané chystají v nejbližší době prosadit i u bytové výstavby a s ohledem na finanční výpomoc investorů, která je také součástí tohoto návrhu, se jim to jistě podaří.

Naše veřejná správa bohužel příkladem nejde, ale je potěšitelné, že řada soukromých investorů již o výstavbě pasivního domu uvažuje a nečeká na podporu státu, přestože by jeho pomoc v oblasti osvěty o úsporách energií měla být samozřejmostí. Projekt Síť center pasivního domu skončil sice oficiálně v srpnu tohoto roku, ale většina poradenských center bude předávat své zkušenosti a cenné rady, týkající se problematiky výstavby pasivních domů, prostřednictvím svých poradců i nadále.

www.eccb.cz.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!