Nová čistička vznikla za pomoci prostředků z EU | E15.cz

Nová čistička vznikla za pomoci prostředků z EU

Po vstupu do Evropské unie se České republice otevřela jedinečná možnost využívat Strukturální fondy EU. Tyto fondy se různou měrou podílejí na výstavbě infrastruktury, investují do lidských zdrojů a podporují podnikatelské prostředí.

Příkladem efektivního využití strukturálních fondů je dokončená stavba čističky odpadních vod a odkanalizování obcí Dobrochov, Vranovice-Kelčice, Vřesovice a Výšovice, kterou realizovala místní stavební společnost INSTA CZ. Uskutečněný projekt je dobrým příkladem vzájemné spolupráce malých obcí, které mohly s přispěním dotací z evropských fondů realizovat stavbu takovéhoto rozsahu. Vybudování kanalizace v celkové délce 21,87 kilometru a nová čistička odpadních vod (ČOV) zabezpečí občanům těchto obcí čistější vodu a zlepšení kvality životního prostředí.

Realizací projektu se vytvořil předpoklad pro připojení 2344 ekvivalentních obyvatel na vyhovující ČOV. V praxi je možno odstranit znečištění v množství 95,94 t/rok CHSKCr a 45,64 t/rok NL. Náklady na celý projekt dosáhly částky přibližně 150 milionů korun, z čehož příspěvek Fondu soudržnosti EU činil 97,8 milionu korun (65 procent celkových nákladů). Další prostředky poskytl Státní fond životního prostředí ČR (konkrétně 5,8 milionu korun, tedy čtyři procenta celkových nákladů). Obce přispěly částkou 41,4 milionu korun (28 procent) a Krajský úřad Olomouckého kraje pěti miliony korun (tři procenta).

#####Za účelem lepší koordinace vznikl svazek obcí

[file:8104:small:right]

Čtyři obce vytvořily svazek právě za účelem koordinovaného postupu a snazšího přístupu k evropským dotacím. „Finanční prostředky z dotací přicházely postupně, vždy po vyúčtování konkrétních nákladů,“ uvedl předseda svazku obcí Jiří Vincourek. „Při tak velkém projektu se samozřejmě našly i drobné problémy. Nejčastěji jsme se potýkali s určitou prodlevou v příjmu dotací a museli se tak vyrovnat s dočasnou finanční tísní. Tyto problémy se vyřešily díky vstřícnému přístupu ze strany dodavatele a posunutí termínu plateb. Projekt však proběhl velice hladce a bez větších komplikací,“ dodal Jiří Vincourek.

Před schválením projektu bylo vyžadováno podrobné hodnocení dopadů a průběžné monitorování jeho realizace. Stavba byla úspěšně dokončena a nyní splňuje přísné parametry jak pro provoz kanalizační sítě a ČOV, tak i pro čerpání dotací z Evropské unie a Ministerstva životního prostředí ČR. Bez kanalizace by byl jen těžko myslitelný další rozvoj obcí. Cílem poskytování finanční pomoci ze strany Evropské unie je zejména podpora rozvoje a strukturálních změn.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!