Novela zákona sníží ceny energie ze solárních elektráren | E15.cz

Novela zákona sníží ceny energie ze solárních elektráren

V oblasti fotovoltaiky dochází k významným legislativním změnám. Jedná se o novelu zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, která dává Energetickému regulačnímu úřadu (ERU) oprávnění snížit za určitých podmínek výkupní ceny u nových solárních elektráren o více než pět procent meziročně, a o připravovanou vyhlášku Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, která má zavést minimální účinnost fotovoltaických panelů ve výši 22 procent.

V oblasti fotovoltaiky dochází k významným legislativním změnám. Jedná se o novelu zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, která dává Energetickému regulačnímu úřadu (ERU) oprávnění snížit za určitých podmínek výkupní ceny u nových solárních elektráren o více než pět procent meziročně, a o připravovanou vyhlášku Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, která má zavést minimální účinnost fotovoltaických panelů ve výši 22 procent.

Jelikož u výroby elektřiny v solárních elektrárnách je podle odborníků v oblasti fotovoltaiky doba návratnosti investic kratší než 11 let, lze předpokládat, že ERU bude počínaje rokem 2011 stanovovat u nových solárních elektráren nižší výkupní ceny než 95 procent oproti elektrárnám uvedeným do provozu v předcházejícím roce. Rozsah možného snížení výkupních cen tedy nebude po novele omezen maximální procentní sazbou oproti předchozímu roku a ERU bude při stanovení výkupní ceny vázán pouze obecnými pravidly pro její výpočet.

#####Nesmí se ohrozit investice

Zavedení tohoto opatření ze strany státu, který jeho prostřednictvím reguluje svoji energetickou politiku, je jistě v pořádku. V obdobných případech však musí zákonodárce postupovat tak, aby nepoškozoval investice podnikatelů (včetně zahraničních investic), kteří se rozhodli investovat do budování solárních elektráren. To znamená, že svoje regulační opatření musí zavádět s takovým časovým předstihem, aby se podnikatelé mohli kvalifikovaně (na základě znalosti právních podmínek) a včas rozhodnout.

Zákonodárce však postavil investory v tomto případě „před hotovou věc“, když v květnu letošního roku změnil pravidla hry s účinností pro následující rok poté, co řada investorů již investovala desítky milionů do nákupu pozemků, projekční činnosti a obstarání potřebných povolení pro solární elektrárny, které bude možno uvést do provozu nejdříve v roce 2011. Celý tento proces a výstavba solárních elektráren přitom trvá zpravidla déle než státem poskytnutých sedm měsíců.

#####Stanovení minimální účinnosti

Ve schvalovacím procesu se nyní nachází vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, vycházející z § 6 odst. 1 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, podle které bude výrobce elektřiny u nových elektráren nad 20 kW povinen zajistit minimální účinnost solárních panelů 22 procent. Zatímco Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR argumentuje tím, že stanovení minimální účinnosti má za cíl používání nejlepších dostupných technologií, oponují odpůrci tím, že tato technologie není v ČR běžně dostupná.

Platná vyhláška č. 150/2001 Sb., která v současné době stanoví minimální účinnost užití energie, se týká výlučně primárních zdrojů energie, které produkují emise znečišťující životní prostředí. U nich je stanovení minimální energetické účinnosti bezesporu smysluplné. Návrh nové vyhlášky však neodůvodněně stanoví požadavek minimální energetické účinnosti i pro solární elektrárny, které jsou obnovitelným zdrojem elektrické energie neznečišťujícím životní prostředí.

#####Diskriminace velkých elektráren

[file:6612:small:right]

Nová vyhláška má navíc zavést uvedené kritérium diskriminačním způsobem, neboť jej stanovuje pouze pro fotovoltaická zařízení nad 20 kW. Pro ostatní obnovitelné zdroje energie a malé solární elektrárny novela s kritériem minimální energetické účinnosti z nepochopitelných důvodů nepočítá. Použití solárních panelů s nižší účinností bude považováno za správní delikt, kdy bude možno uložit pokutu až do výše pěti milionů korun. V praxi bývá v obdobných případech při prvním zjištění porušení podnikatel obvykle vyzván k nápravě a je mu stanovena lhůta k odstranění nedostatků, popř. mu bývá ukládána pokuta v dolní polovině sazby. Použití solárních panelů s nižší účinností může být v budoucnu v závislosti na výkladu ERU také porušením podmínek pro udělení licence na výrobu elektřiny.

Jednou z podmínek totiž je, že žadatel o licenci má technické předpoklady k zajištění výkonu licencované činnosti, přičemž energetické zařízení musí mít technickou úroveň odpovídající právním předpisům a technickým normám. Budeme-li vycházet z předpokladu, že minimální účinnost vyžadovaná novou vyhláškou je za současného stavu fotovoltaické technologie v ČR v podstatě nedosažitelná, může být stanovení minimální účinnosti fotovoltaických panelů s výkonem nad 20 KW považováno za diskriminační, protiústavní, v rozporu s právem EU a smlouvami na ochranu zahraničních investic. V případě přijetí této kontroverzní novely nelze vyloučit, že Česká republika bude čelit řadě žalob.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!