Nový stavební zákon možná bude platit už příští rok | E15.cz

Nový stavební zákon možná bude platit už příští rok

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR má ve své kompetenci a odpovědnosti nesmírně rozsáhlé a důležité oblasti pro stavební činnost, územní plánování, veřejné dražby, politiku bydlení, programy státního fondu rozvoje bydlení, veřejné zakázky. Zkrátka celá řada problémů, které čekají na řešení. O některých prioritách hovoří ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský.

Jedním z nejpalčivějších problémů, které musíte řešit, je otázka deregulace nájemného a s tím související nutnost vypracovat cenové mapy nájemného. Nyní lze do února vypracovat pouze mapy nabídkových cen nájmů. To ale nejspíše soudy nebudou akceptovat, potřeba jsou uzavřené smlouvy. Jak chce MMR dosáhnout toho, aby zde takové mapy skutečných nájmů byly?

Databáze místně obvyklého nájemného, tedy cenová mapa, jejíž první verzi veřejnosti představíme na konci února, bude obsahovat údaje o uzavřených smlouvách. Půjde o orientační pomůcku, která má napomoci nájemníkům a pronajímatelům najít shodu při dvoustranném dojednávání výše nájemného.

V české společnosti chybí definice pojmu sociální byt. Máte-li ve své kompetenci politiku bydlení, proč je komise pro sociální bydlení zřízena u Úřadu vlády? Jednodušší by přece bylo, kdyby ji řešilo přímo MMR.

Vláda po dlouhodobé debatě přijala nikoli definici sociálního bytu, ale sociálního bydlení jako celku. Zejména proto, že pojem bydlení je v prostoru a čase převoditelný, zatímco byt nikoli.

Proč neexistuje od MMR iniciativa směrem k obcím, aby sociální bydlení poskytovaly, nezbavovaly se svých bytů rozdáváním v rámci privatizace. Jestli je rozdají, nebudou už moci sociální bydlení poskytovat. Stavět nové a drahé a přitom rozdat ty starší je jako v Kocourkově!

Rozhodování o správě bytového fondu, včetně jeho případné privatizace, je suverénním rozhodnutím obcí v rámci jejich samostatné působnosti. Ministerstvo pro místní rozvoj dlouhodobě poskytuje zájemcům metodickou podporu, například formou pravidelných seminářů, ale rozhodně nemůže obce k ničemu nutit. Taková iniciativa by neměla oporu v žádném zákoně.

Generace stárnou. Kapacita domovů pro seniory je už dlouhodobě nedostačující. Míníte jen tak přihlížet?

Specializovaná podpora výstavby bytů pro seniory jako položka státního rozpočtu neexistuje již řadu let a nelze předpokládat, že by byla v dřívějších rozměrech obnovena. Je nutné si také připomenout, že zájem o výstavbu specializovaných domů s pečovatelskou službou na straně obcí klesal. Starostové se báli budoucích nákladů na provoz, protože většina těchto zařízení je ztrátová. Ministerstvo pro místní rozvoj nyní nabízí dotační titul, kterým podporuje výstavbu takzvaných „pečovatelských bytů“. Tedy nejen samostatných objektů, ale i jednotlivých bytů. Výše dotace je limitována částkou 600 tisíc korun na jeden byt a na celý projekt pak částkou 200 tisíc eur. Vznikají tak menší, méně provozně náročné projekty.

Státní fond rozvoje bydlení má připravené svoje programy pomoci. Ale jak a kde získáte peníze na program Panel?

Program Panel, respektive Nový Panel byl z návrhu rozpočtu vyškrtnut. Pokud se podaří dovést do konce některá jednání s jinými resorty během roku, je možné, že se alespoň část prostředků na podporu oprav bytových domů podaří v letošním roce získat. My v obnovení programu pevně věříme.

Vloni na konferenci o stavebnictví jste řekl, že se pokusíte do své gesce tento obor získat. Pokračují kroky a jednání v tomto směru?

Stavebnictví jako obor, stejně tak technická normalizace stavebnictví a případně i problematika stavebních hmot je zatím v kompetenci ministerstva průmyslu a obchodu. Nezakrývám, že bych tyto kompetence pod střechou MMR přivítal. Určitá jednání tímto směrem nadále vedeme.

Všichni vaši předchůdci se zabývali takzvanou velkou novelou stavebního zákona, žádný ji však nedokončil. Jak hodnotíte své šance?

Návrh je již ve stadiu projednání dopadů na regulaci, tzv. procesu RIA. Po něm nastane projednání mezi resorty. Do vlády by se mohl dostat někdy v polovině roku. Zatím jsem optimista a věřím, že v roce 2012 bude platit.

Nedávno se na stavbách přihodily závažné havárie se ztrátami na lidských životech. Vstupuje MMR do šetření o závažných haváriích podle § 12 stavebního zákona (Studénka, Soukenická ul. v Praze)?

Podle stavebního zákona si ministerstvo může pro sebe vyhradit zjišťování stavebnětechnických příčin havárií staveb nebo účast při tomto zjišťování, pokud se svým rozsahem nebo opakovanými důsledky ve značné míře dotýkají veřejných zájmů.

Rozvinul se systém ohlašování havárií a shromažďování údajů o opakovaných závadách ve výstavbě?

[file:8859:small:right]

Ministerstvo je stavebním zákonem zmocněno ke sledování a analyzování závažných nebo opakujících se vad ve výstavbě, kterým je třeba ve veřejném zájmu předcházet. Tímto úkolem ministerstvo pověřilo Ústav územního rozvoje v Brně. V současné době je připravena ke spuštění do zkušebního provozu programová aplikace „Systému stavebnětechnické prevence“. Tato činnost však znamená úzkou a současně i aktivní spolupráci všech stavebních úřadů na území celé republiky. Současně je i nutné, aby si všichni vlastníci staveb, stejně jako ostatní fyzické a právnické osoby podnikající ve výstavbě, uvědomili, že podle stavebního zákona jsou povinni bezodkladně ohlašovat stavebnímu úřadu a ministerstvu havárie a často se opakující poruchy staveb a rovněž tak i výsledky šetření jejich příčin. V praxi tomu tak zatím ale není.

Velkým tématem je institut autorizovaných inspektorů. Soudy zrušily již několik certifikátů, množí se stížnosti ze strany veřejnosti. Jak chce MMR tento stav napravit?

Je pravdou, že několik certifikátů vydaných autorizovanými inspektory bylo napadeno žalobou. Bohužel se však soudní judikatura v této oblasti zatím nesjednotila. Ministerstvo počítá v novele stavebního zákona, která by měla být na jaře předložena do meziresortního připomínkového řízení, s poměrně rozsáhlou úpravou zkráceného stavebního řízení.

Je možné zastavit stavbu s neplatně vydaným certifikátem? V praxi panuje nejistota a stavební úřady si nevědí rady.

Jsem přesvědčený o tom, že jak stavební zákon, tak i správní řád poskytují stavebním úřadům dostatečné nástroje pro ochranu veřejných zájmů v území. Ať je to zjednání nápravy v rámci činnosti státního dozoru podle stavebního zákona, nebo rozhodnutí podle správního řádu, zda právo stavbu realizovat vzniklo či nikoli. V rámci státního dozoru stavební úřady dozírají na dodržování ustanovení stavebního zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení. V případě zjištění nedostatků stavební úřad vyzve ke zjednání nápravy nebo rozhodnutím uloží povinnost nápravu zjednat, a to v přiměřené lhůtě. V takovém rozhodnutí stavební úřad může do doby zjednání nápravy práce na stavbě i zastavit.

Kolik inspektorů už bylo odvoláno a kolik stížností na ně MMR eviduje?

Zatím jsem žádného autorizovaného inspektora z této funkce neodvolal. Na ministerstvo bylo podáno celkem 13 podnětů na přešetření jejich činnosti.

Hovoří se o možném rušení stavebních úřadů na obcích se základní působností. Je to reálné?

Programovým prohlášením vlády ČR je ministerstvu uloženo novelou stavebního zákona naplnit princip „jedna stavba – jedno rozhodnutí – jeden úřad – garantované informace“. Podle dnes platného stavebního zákona stavebník pro povolení stavby někdy potřebuje i tři stavební povolení vydaná třemi různými stavebními úřady. V novele stavebního zákona s největší pravděpodobností skutečně dojde k přerozdělení působnosti obecných stavebních úřadů pro umísťování a povolování staveb.

Zažili jsme nebývalý rozmach fotovoltaiky po celé ČR. MMR zadalo krajským úřadům audit povolování těchto projektů. Nemine se to účinkem, když se v ČR stavby téměř neodstraňují, ale spíš dodatečně povolují? Co si slibujete od auditu?

Ministerstvo nezadalo audit, ale metodicky podporuje činnost stavebních úřadů. Proto jsme se koncem roku rozhodli plošně informovat krajské stavební úřady o neuralgických bodech spojených s předpokládaným strmým nárůstem žádostí na umístění či výstavbu fotovoltaických elektráren v posledních týdnech roku 2010.

*

#####MMR chce mít návrh novely stavebního zákona v únoru

Základní návrh novely stavebního zákona má být hotový v únoru, jejím cílem bude například zjednodušit povolování dopravních staveb, zmenšit se má počet stavebních úřadů.

[file:8860:small:right]

Návrh novely má jít následně do meziresortního připomínkového řízení. Zmenšení počtu stavebních úřadů zdůvodňuje ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský zvýšením kvality jejich rozhodování. V obcích, kde úřady rozhodují většinou jen o menších stavbách, podle něj nelze očekávat skutečně kvalifikované rozhodování úředníků ve chvíli, když musí najednou rozhodnout o stavbách typu dálnice. V případě dopravních staveb bude MMR prosazovat zjednodušení povolování staveb.

O jedné stavbě by měl rozhodovat už jen jeden úřad v jednom rozhodnutí. Pokud bude muset stát při výstavbě přistoupit k vyvlastnění, počítá návrh novely stavebního zákona s oddělením vyvlastnění a jednání o náhradě. Přesnější pravidla má dostat činnost autorizovaných inspektorů, jejichž rozhodnutí může v současnosti nahradit rozhodnutí stavebního úřadu. „Praxe ukázala, že nebylo zcela jasné, jakým způsobem postupovat, když není něco v pořádku, jaké jsou pravomoci inspektorů,“ říká Jankovský. Návrh změny zákona počítá s tím, že inspektor předá návrh na povolení nějaké stavby stavebnímu úřadu, a když do určité doby úřad nezačne řízení, bude se moci stavět.

 

Články odjinud

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!

Články odjinud