Nový zákon o finančním zajištění | E15.cz

Nový zákon o finančním zajištění

V důsledku novelizace směrnice EU, ze které vycházela dosavadní právní úprava finančního zajištění (obsažená v obchodním zákoníku), byla s účinností ke dni 1. ledna 2011 přijata nová právní úprava. Příslušná ustanovení obchodního zákoníku byla zrušena a nahrazena novým zákonem o finančním zajištění (vydaným pod číslem 408/2010 Sb.).

V důsledku novelizace směrnice EU, ze které vycházela dosavadní právní úprava finančního zajištění (obsažená v obchodním zákoníku), byla s účinností ke dni 1. ledna 2011 přijata nová právní úprava. Příslušná ustanovení obchodního zákoníku byla zrušena a nahrazena novým zákonem o finančním zajištění (vydaným pod číslem 408/2010 Sb.).

Finanční zajištění se týká obchodování na finančních trzích. Zákon o finančním zajištění obsahuje zvláštní režim zástavního práva a zajišťovacího převodu práva. V případě, že se tyto běžně používané zajišťovací prostředky dostanou do režimu nového zákona, jsou označovány jako finanční zajištění. Finanční zajištění umožňuje věřiteli získat finanční prostředky přímo (z předmětu zajištění), tedy i bez součinnosti dlužníka, v případě, že dlužník neplní své povinnosti (nebo pokud nastane jiná skutečnost stanovená ve smlouvě, například úpadek dlužníka).

Do režimu zákona o finančním zajištění spadají pouze taková zajištění, která zajišťují v zákoně vymezený druh pohledávek (jedná se o pohledávky z obchodů, které mají úzký vztah k finančnímu trhu). Předmětem zajištění (tedy hodnotou, ze které se věřitel může uspokojit v případě nesplnění povinnosti dlužníka nebo pokud nastane jiná skutečnost sjednaná ve smlouvě) může být jen zákonem vymezený okruh hodnot, které opět úzce souvisí s finančním trhem. Osobou poskytující zajištění a/nebo dlužníkem, jemuž je zajištění poskytováno, navíc musí být některý ze subjektů stanovených v zákoně (zejména banka, pojišťovna, investiční společnost a podobně).

Finanční zajištění je oproti běžnému zajištění zbaveno některých formalit (týkajících se například formy vzniku zajištění nebo způsobu uspokojení ze zajištění). Navíc je chráněno před účinky insolvenčního řízení, exekuce, likvidace a podobných řízení týkajících se osoby poskytující zajištění. Novou právní úpravou finančního zajištění byl zejména upraven okruh hodnot, které mohou být předmětem finančního zajištění, byly zjednodušeny podmínky vzniku finančního zajištění a celkově byla právní úprava v této oblasti zpřehledněna.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!