NSS pokračuje v rušení „starých“ stavebních uzávěr | E15.cz

NSS pokračuje v rušení „starých“ stavebních uzávěr

Po účinnosti nového stavebního zákona se jistou dobu jevilo jako nepřekonatelný oříšek vyřešit, co se stavebními uzávěrami vydanými usneseními rad příslušných obcí podle podle § 84 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Jak známo, obce mohly podle tohoto institutu velmi jednoduše a bez nutnosti přezkoumatelného zdůvodnění zakázat výstavbu v určité lokalitě.

Jak se ukázalo, nejschůdnější cesta k rušení těchto uzávěr nevede přes krajské úřady, ale přímo přes Nejvyšší správní soud (NSS), konkrétně pak návrhem na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho částí podle § 101a odst. 1 věty první soudního řádu správního. Takový návrh je oprávněn podat ten, kdo tvrdí, že byl zkrácen na svých právech opatřením obecné povahy (tzn. stavební uzávěrou), vydaným správním orgánem. Podle judikatury NSS je opatření obecné povahy správním aktem s konkrétně určeným předmětem (vztahuje se tedy k určité konkrétní situaci) a s obecně vymezeným okruhem adresátů.

Taková definice se dá proto aplikovat také na stavební uzávěry vydané podle staré právní úpravy. V českém právu tedy převážilo zatím tzv. materiální pojetí a z judikatury Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu vyplývá, že se na správní akt s konkrétně určeným předmětem a s obecně vymezeným okruhem adresátů nahlíží jako na opatření obecné povahy, přestože takto není v zákoně výslovně pojmenován nebo byl dokonce vydán formou právního předpisu.

#####Algoritmy rozhodování NSS

Pro přezkum opatření obecné povahy uplatňuje NSS ve své rozhodovací praxi zvláštní algoritmus (test) soudního přezkumu souladu opatření obecné povahy se zákonem. V této souvislosti NSS hodnotí pět hlavních okolností:

* Zda bylo v pravomoci správního orgánu vydat opatření obecné povahy. Správní orgán může postupovat výlučně v mezích své pravomoci, proto je třeba prověřit, zda mu na základě zákonného zmocnění náleží oprávnění vydávat opatření obecné povahy.

* Zda správní orgán při vydávání opatření obecné povahy nepřekročil meze zákonem stanovené působnosti. Správní orgán musí postupovat vždy v mezích své působnosti a prostřednictvím opatření obecné povahy regulovat jen to, k čemu byl zákonem zmocněn.

* Zda bylo opatření obecné povahy vydáno zákonem stanoveným procesním postupem.

* Posouzení, zda není obsah opatření obecné povahy v rozporu s hmotným právem.

* Posouzení, zda je vydané opatření obecné povahy přiměřené a nezasahuje-li nepřípustně do zákonem chráněných zájmů a práv osob (tzv. proporcionalita).

Výše uvedená kritéria by proto měla být využita právníky žalobců, kteří by podle nich měli připravit svůj návrh. Nad rámec výše uvedeného platí zásada, že NSS není vázán jen žalobními argumenty navrhovatele (právními důvody návrhu), ale může sám najít i jiné vady napadeného opatření obecné povahy a pro ty jej také zrušit (viz § 101d odst. 1 s. ř. s.).

#####Rozhodovací praxe

Z rozhodovací praxe NSS již vyplynulo několik důležitých výsledků. Stavební uzávěru lze například stanovit i pro území, v němž stávající územní plán výstavbu jinak povoluje, ale pouze jako dočasné opatření do schválení podrobnější územně plánovací dokumentace pro dané území (podobně judikoval Ústavní soud). I v takovém případě však musí být stavební uzávěra v souladu s cíli a záměry územního plánování a odpovídat tak budoucímu funkčnímu využití území nebo jeho organizace podle připravované územně plánovací dokumentace. Dalším významným názorem uplatňovaným NSS je, že za účinnosti starého stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů bylo možné stavební uzávěru vyhlásit z důvodu budoucího využití v území nebo jeho organizací podle připravované územně plánovací dokumentace pouze tehdy, když zastupitelstvo jako orgán příslušný ke schválení územně plánovací dokumentace (podle § 17 odst. 2 a § 26 odst. 2 starého stavebního zákona) rozhodlo předtím o určitém způsobu budoucího funkčního využití daného území.

To znamená, že pouhé zasedání a rozhodnutí rady obce nestačilo. Rada obce totiž nebyla oprávněna schvalovat cíle pořizované územně plánovací dokumentace. Vznik stavební uzávěry tedy musel být i za minulé právní úpravy něčím podložen a k jejímu platnému vyhlášení byly nutné širší souvislosti a návaznost na vznikající územně plánovací dokumentaci, popř. její změny. Správní orgány jsou totiž vázány zásadou zákazu libovůle a neodůvodněně nerovného zacházení, své rozhodnutí musí vždy obhájit a odůvodnit. V každém případě se proto vyplatí napadat stavební uzávěry prostřednictvím NSS, neboť jen velmi málo z nich může odolat velmi přísnému právnímu posuzování, jakým je podrobuje NSS.

Připomeňme, že návrh na zrušení stavebních uzávěr mohou podávat i krajské úřady přímo k Ústavnímu soudu podle § 64 odst. 2 písm. i) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu. Problémem jsou zejména dlouhé lhůty pro vyřízení. Typickou argumentací může být to, že nařízení o stavební uzávěře není v souladu s cíli, záměry a dokumentací územního plánování a dostává se tak do rozporu se starým stavebním zákonem z roku 1976 a případně i aktuální územně plánovací dokumentací.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!