Od ledna platí nová „prozatímní“ úprava zákona o VZ | E15.cz

Od ledna platí nová „prozatímní“ úprava zákona o VZ

První lednový den tohoto roku vstoupila v účinnost novela zákona o veřejných zakázkách („ZVZ“) a zákona o koncesním řízení, která byla zveřejněna ve Sbírce zákonů koncem listopadu (dále jen „novela“). Tato novela byla přijata na základě návrhu poslance Miroslava Vlčka jako určité „prozatímní řešení“.

První lednový den tohoto roku vstoupila v účinnost novela zákona o veřejných zakázkách („ZVZ“) a zákona o koncesním řízení, která byla zveřejněna ve Sbírce zákonů koncem listopadu (dále jen „novela“). Tato novela byla přijata na základě návrhu poslance Miroslava Vlčka jako určité „prozatímní řešení“.

V parlamentu je zároveň stále projednáván dlouho připravovaný vládní návrh novely ZVZ, který se do určité míry s poslaneckou novelou překrývá a jehož přijetí se očekává až v příštím roce. Od 1. ledna 2010 zároveň vstoupilo v platnost nové nařízení určující nové finanční limity pro zadávání zakázek. Primárním důvodem přijetí novely zákona o veřejných zakázkách i vládního návrhu je transpozice tzv. dohledové směrnice EU, pro niž lhůta uplynula 20. prosince 2009. Po materiální stránce je však význam novely daleko širší, zavádí i řadu novinek týkajících se samotného zadávání zakázek, které bychom chtěli níže blíže představit.

#####Nový nástroj transparentnosti - „black list“

Zásadní sankcí, která bude navíc nepoctivému dodavateli ukládána, je ovšem zákaz plnění veřejných zakázek po dobu tří let, která běží od právní moci rozhodnutí. Po tuto dobu je pak dodavatel evidován v rejstříku. Pro úplnost lze dodat, že rejstřík povede ministerstvo pro místní rozvoj a bude veřejně přístupný, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup. Uložený zákaz plnění a evidence v rejstříku tak pro dodavatele znamená, že se nemůže účastnit zadávacích řízení ani nesmí uzavřít smlouvu na plnění žádné veřejné zakázky malého rozsahu. Obdobná úprava je zaváděna i do koncesního zákona.

#####Doplňování kvalifikace

Dosavadní ZVZ umožňoval zadavateli (a tím i dodavateli) objasnění předložených informací a dokladů nebo předložení dodatečných informací a dokladů ke kvalifikaci, ovšem s výjimkou případů, kdy „splnění příslušné části kvalifikace nebylo prokázáno vůbec“. Toto ustanovení vedlo v praxi k řadě problémů ohledně přípustného rozsahu dožádání a zadavatelé často postupovali raději opatrněji, než by v rámci hospodárnosti řízení bylo vhodné, a nabídky s neúplnou kvalifikací vylučovali.

Novela toto omezení vypouští a zadavatelé tak budou mít nadále daleko širší možnost uplatnění institutu dožádání, což by mělo vést ke zmírnění formalismů v zadávacích řízeních. Neznamená to však, že by dodavatelé mohli být při přípravě podkladů ke kvalifikaci méně obezřetní, neboť stále se jedná o právo, nikoli povinnost zadavatele možnosti dožádání informací či podkladů využít.

#####Oznamování nabídkové ceny

Ačkoli předchozí zákon o veřejných zakázkách stanovil povinnost uveřejňování ceny při otevírání obálek, ZVZ již nikoli. V praxi se často diskutovalo o tom, zda je oznamování cen možné, zejména v případech, kdy jejich oznámení bylo v rámci transparentnosti i vhodné (tj. zejména pokud nabídková cena byla jediným nebo převažujícím hodnotícím kritériem). Podle novely je oznamování ceny výslovně možné. Vládní návrh novely ZVZ dokonce předpokládá zavedení oznamování ceny jako povinnost. Nechme se překvapit.

#####Zasílání rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky

Novela precizněji definuje, kterým zájemcům a uchazečům má být rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky zasíláno. Jedná se o „dotčené“ zájemce a uchazeče, kteří nebyli vyloučeni s konečnou platností a kteří mohou podat námitky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, čímž má být zajištěna reálná šance na uplatnění tohoto práva.

#####Lhůta pro podání námitek proti zadávacím podmínkám

Novela nově zavádí lhůtu pěti dnů pro podání námitek proti zadávacím podmínkám, která začne běžet po lhůtě pro podání nabídky. Podání námitek je nadále podmínkou pro podání návrhu na přezkoumání postupu zadavatele ve stejné věci, tj. pokud chce uchazeč či zájemce namítat nedostatky nebo nezákonnost zadávacích podmínek, musí tak učinit v této lhůtě.

#####Přezkoumání úkonů zadavatele po uzavření smlouvy

Nově se zavádí výslovná možnost podat návrh na přezkoumání úkonů zadavatele i po uzavření smlouvy. To je však možné jen v případě deliktů zadavatele spočívajících v uzavření smlouvy bez předchozího uveřejnění zadávacího řízení nebo v porušení uloženého zákazu uzavřít smlouvu. V takovém případě se navrhovatel může domáhat uložení zákazu plnění smlouvy.

#####Zákaz plnění smlouvy - nápravné opatření

Podle novely může uložit ÚOHS na návrh a ve vymezených případech porušení ZVZ nápravné opatření spočívající v zákazu plnění smlouvy; v takovém případě platí smlouva za (absolutně) neplatnou z důvodu porušení ZVZ. ÚOHS zákaz neuloží, pokud zvláštní důvody veřejného zájmu vyžadují pokračování plnění smlouvy.

#####Vládní nařízení o nových finančních limitech

V souladu s novým nařízením EU a uplynutím dvouleté platnosti předchozích finančních limitů se očekává přijetí nového vládního nařízení, které by s účinností od 1. 1. 2010 nahradilo nařízení a stanovilo nové, nižší finanční limity pro nadlimitní zakázky, čímž dojde ke snížení rozpětí pro „podlimitní zakázky“ zadávané podle ZVZ ve zjednodušeném řízení.

#####Další očekávané změny

Jak jsme se zmiňovali v úvodu, během prvního pololetí roku 2010 se očekává přijetí daleko rozsáhlejší a komplexnější novely ZVZ. Kromě změn, které již byly přijaty poslaneckou novelou, je obsahem vládní novely v současné době například:

* zpřesnění definice sektorových zadavatelů a definice centrálního zadavatele,

* upřesnění výjimky pro in-house v souladu s judikaturou ESD,

* znovuzavedení povinnosti při otevírání obálek oznámit nabídkovou cenu,

* další úpravy týkající se kvalifikace, např. možnost prokazovat kvalifikaci kopiemi dokladů, zavedení protokolu o posuzování kvalifikace, možnost předkládat dokumenty ve slovenštině, povinnost prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů i za subdodavatele, kteří se podílejí na prokazování splnění kvalifikace,

* úprava některých sporných otázek týkajících se zjednodušeného podlimitního řízení, zejména uveřejňování výzvy, možnost požadovat jistotu, možnost využít opční právo apod.,

* celková novelizace částí týkajících se rámcových smluv, opčního práva a soutěže o návrh,

* vypuštění tzv. kvazikoncesí, resp jejich provázanosti na koncesní zákon, což bude mít dopad na PPP projekty.

Jak je zřejmé, v řadě případů se bude jednat o velmi zásadní změny, které budou mít faktický dopad jak na zadavatele, tak na dodavatele. Jejich bližší popis zařadíme do našich Legal News po schválení konečného znění vládní novely.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!