Otazníky mezi paragrafy | E15.cz

Otazníky mezi paragrafy

Dozvěděla jsem se, že od 1. ledna 2011 mělo dojít ke změnám podmínek poskytování státní podpory stavebního spoření. Z tohoto důvodu bych vás chtěla poprosit o poskytnutí informace, k jakým změnám ohledně poskytování státní podpory stavebního spoření tedy konkrétně dochází a jak tyto případné změny ovlivní již uzavřené smlouvy o stavebním spoření?

#####Na dotazy odpovídá JUDr. Richard Gűrlich, Ph. D právní poradce

?

Prvního ledna 2010 skutečně nabyl účinnosti zákon č. 348/2010 Sb., kterým se mimo jiné mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření. Změna zákona o stavebním spoření se týká právě především úpravy podmínek poskytování státní podpory stavebního spoření. Konkrétně tato novela snižuje státní podporu stavebního spoření bez časového omezení z dosavadních 15 procent na 10 z uspořené částky v příslušném kalendářním roce. Zákon o stavebním spoření však i nadále předpokládá zachování maximálního limitu základu, tj. maximální výše úspory, z níž je státní podpora vypočítávána, ve výši 20 tisíc korun za kalendářní rok, a to pro smlouvy uzavřené po 31. prosinci 2003.

Co se týče již uzavřených smluv o stavebním spoření, novela zákona o stavebním spoření výslovně říká, že ust. § 10 zákona o stavebním spoření, které upravuje právě výši státní podpory, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije na smlouvu o stavebním spoření bez ohledu na datum, kdy byla smlouva uzavřena. Tím však nejsou dotčeny nároky na státní podporu vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Z tohoto vyplývá, že nová snížená výše státní podpory se bude týkat všech smluv, bez ohledu na datum, kdy byla smlouva uzavřena. Ovšem o podporu, na kterou vám vznikl nárok v minulých letech, respektive před nabytím účinnosti tohoto zákona, již přijít nemůžete.

Bydlím už několik let jako nájemce v pronajatém bytě. Tento byt je ale již poněkud „nemoderní“ a pro mě nadále nevyhovující. Na druhou stranu bych ale jen velice nerad nájemní smlouvu ukončoval a z tohoto bytu se stěhoval, takže bych spíše uvítal možnost nějaké renovace či přestavby interiéru bytu. Je ale vůbec možné nějaké menší či větší stavební úpravy v pronajatém bytu provést?

Předem bychom rádi podotkli, že možnost či nemožnost nájemce činit v bytě stavební úpravy je, stejně jako například provádění oprav v bytě, v praxi velmi problematickou otázkou a především oblastí častých sporů mezi nájemcem a pronajímatelem. Ust. § 694 občanského zákoníku nájemci výslovně zakazuje provádět v bytě nebo domě jakékoli stavební úpravy či jiné podstatné změny bez souhlasu pronajímatele, a to ani na svůj náklad. Zákaz platí pro stavební úpravy a podstatné změny obecně, tedy bez ohledu na jejich rozsah. Pokud tedy nájemce již v době uzavírání nájemní smlouvy předpokládá, že větší či menší stavební úpravy bude provádět, je vhodné tyto specifikovat v nájemní smlouvě, kdy podpis smlouvy, v níž jsou tyto stavební úpravy specifikovány, lze de facto za souhlas pronajímatele považovat.

Ve vašem případě bude nutné si tento souhlas opatřit dodatečně, avšak nejlépe před samotným započetím se stavebními úpravami. Pokud byste snad jako nájemce učinil stavební úpravy či jiné podstatné změny v bytě bez souhlasu pronajímatele, musíte mít na paměti, že pronajímatel je oprávněn požadovat, aby nájemce provedené úpravy a změny bez odkladu odstranil. Nejčastěji se tak děje v případě skončení nájmu, kdy je nájemce povinen na požádání pronajímatele vrátit byt na vlastní náklady do původního stavu.

 

Články odjinud

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!

Články odjinud