Otazníky mezi paragrafy | E15.cz

Otazníky mezi paragrafy

Od developera jsem obdržel návrh na odkoupení pozemku, který mám ve svém vlastnictví. Zamýšlí v blízkosti mého pozemku postavit nákupní centrum, přičemž na mém pozemku by měla být postavena příslušná infrastruktura přiléhající k nákupnímu centru. Já s jeho návrhem na odkoupení, především vzhledem k ceně, kterou mi za pozemek nabízí, nesouhlasím. Developer mi však sdělil, že pokud mu pozemek neprodám, bude nucen zahájit vyvlastňovací řízení. Je oprávněn tento můj pozemek vyvlastnit a popřípadě za jakých podmínek?

#####Na dotazy odpovídá JUDr. Richard Gürlich, Ph. D. právní poradce

?

Nejprve bychom rádi zdůraznili, že v žádném případě nejste povinen developerem nabízenou cenu za převod vlastnického práva k pozemku, máte-li za to, že je příliš nízká, přijmout a uzavřít s ním kupní smlouvu. Na druhou stranu vlastnické právo, ač právo absolutní, není neomezené. Nedotknutelnost vlastnického práva je prolomena právě institutem vyvlastnění, tedy možností vlastnické právo omezit nebo odebrat. Již obecná úprava v Listině základních práv a svobod připouští, že vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je za určitých podmínek možné.

Vyvlastnění je právním institutem zakotveným nejen v základní Listině práv a svobod, ale problematika vyvlastnění je také upravena několika zákony, především zákonem č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě (vyvlastňovací zákon). Tento zákon spolu s ust. § 170 stavebního zákona upravuje podmínky a předpoklady, za nichž může vyvlastňovací úřad k vyvlastnění přistoupit. O samotném vyvlastnění bude rozhodnuto vždy ve vyvlastňovacím řízení. Pozemek by mohl být vyvlastněn pouze v případě, že by byly splněny veškeré podmínky pro vyvlastnění, přičemž ve veřejném zájmu je možné věc vyvlastnit pouze v případě, že účelu nelze dosáhnout jinak (např. právě uzavřením kupní smlouvy), jen na základě zákona, jen pro tento účel, a především za náhradu.

Navíc zákon požaduje, aby vyvlastnění bylo provedeno pouze a jen v takovém rozsahu, který je nezbytný k dosažení účelu vyvlastnění. Dále musí být naplněn účel vyvlastnění. Dle § 170 stavebního zákona, pozemek, který má být odejmut, musí být vymezen v územně plánovací dokumentaci a musí se jednat o vyvlastnění pro veřejné účely.

Před několika měsíci jsem prodal nemovitost, ale do dnešního dne mi kupující neuhradil kupní cenu v plné výši. Pro případ, že kupní cena nebude zaplacena, byla ve smlouvě sjednána možnost odstoupení od kupní smlouvy, které bych chtěl využít, jelikož mi již došla trpělivost s neustálým urgováním, aby kupující kupní cenu doplatil. Jak mám v tomto případě postupovat, abych získal nemovitost zpět do svého vlastnictví?

Ve vašem případě je třeba nejprve písemně odstoupit od kupní smlouvy, kdy, aby bylo od smlouvy účinně odstoupeno, musí se odstoupení dostat do dispoziční sféry kupujícího. Odstoupením se smlouva od počátku ruší a strany jsou povinny vrátit si vše, co si na základě této smlouvy poskytly. Budete tedy muset kupujícímu vrátit jím již zaplacenou část kupní ceny a kupující vám nemovitost. V případě, že došlo k platnému odstoupení od smlouvy o převodu nemovitosti po vkladu práva do katastru nemovitostí, je nutné, aby byl proveden zápis v katastru nemovitostí na původního vlastníka nemovitosti.

Zápis lze provést na základě podání nového návrhu na vklad vlastnického práva ve váš prospěch, respektive na základě doložení souhlasného prohlášení, ve smyslu § 36 odst. 5 písm. a) a odst. 6 prováděcí vyhlášky č. 190/1996 Sb., které uzavřete s kupujícím. Pokud se však na jeho sepsání nedohodnete, musíte se obrátit na soud s určovací žalobou. Soud pak vydá rozsudek, ve kterém určí, komu vlastnické právo svědčí, a katastrální úřad na základě pravomocného rozsudku zapíše do katastru nemovitostí jako vlastníka toho, kdo je v rozsudku jako vlastník označen.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!