Otazníky mezi paragrafy | E15.cz

Otazníky mezi paragrafy

V domě, ve kterém vlastním byt, jsem členem výboru společenství vlastníků jednotek a dozvěděl jsem se, že zákonem č. 345/2009 Sb. byl novelizován zákon o vlastnictví bytů. V přechodných a závěrečných ustanoveních je nyní uvedeno: „Společenství vlastníků jednotek jsou povinna uvést své stanovy do souladu s tímto zákonem do jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Ustanovení stanov, která jsou v rozporu s ustanoveními tohoto zákona, pozbývají platnosti dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.“ Mohl byste mi prosím poradit, v jakém ohledu je třeba stanovy SV J upravit?

#####Na dotazy odpovídá JUDr. Richard Gűrlich, Ph. D. právní poradce

V domě, ve kterém vlastním byt, jsem členem výboru společenství vlastníků jednotek a dozvěděl jsem se, že zákonem č. 345/2009 Sb. byl novelizován zákon o vlastnictví bytů. V přechodných a závěrečných ustanoveních je nyní uvedeno: „Společenství vlastníků jednotek jsou povinna uvést své stanovy do souladu s tímto zákonem do jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Ustanovení stanov, která jsou v rozporu s ustanoveními tohoto zákona, pozbývají platnosti dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.“ Mohl byste mi prosím poradit, v jakém ohledu je třeba stanovy SVJ upravit?

Vámi citované ustanovení se skutečně v přechodných a závěrečných ustanoveních zákona o vlastnictví bytů nachází. Je však třeba říci, že toto bylo zařazeno do přechodných ustanovení novely zákona o vlastnictví bytů v souvislosti s tím, že byly navrhovány další změny zákona týkající se usnášeníschopnosti a požadavků na přijetí usnesení shromáždění vlastníků jednotek. Tato ustanovení však byla posléze z novely zákona vypuštěna, avšak nějakým nedopatřením již nedošlo k vypuštění navazujících ustanovení, mimo jiné právě i výše uvedeného, podle kterého společenství vlastníků jednotek měla povinnost změnit stanovy v souladu se zákonem o vlastnictví bytů. Z tohoto důvodu nejenže zákon nestanoví, jak by měly být stanovy změněny, ale de facto žádné změny stanov SVJ vůbec nevyžaduje.

Ráda bych své dceři darovala byt, který vlastním. Je potřeba o tomto darování sepsat nějakou smlouvu nebo postačí, pokud změnu vlastníka nahlásíme katastrálnímu úřadu?

Občanský zákoník obecně stanoví, že veškeré smlouvy, jejichž předmětem je převod nemovitosti, musí mít písemnou formu, a to bez ohledu na to, zda je tato převáděna úplatně či bezúplatně. Povinnost písemné formy darovací smlouvy, je-li darována nemovitost, výslovně stanoví i ust. § 628 občanského zákoníku. Nejenže tedy bude potřeba o darování bytu vaší dceři uzavřít darovací smlouvu, ale tato smlouva musí být navíc vyhotovena v písemné formě. Dále bude nutné podat návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, jehož přílohou bude právě darovací smlouva, a tento posléze doručit příslušnému katastrálnímu úřadu. Nutno zdůraznit, že jak váš podpis, tak podpis vaší dcery, musí být úředně ověřeny.

Kamarád má v nájmu kancelářské prostory o poměrně velké rozloze. Rád by proto, aby tyto ne zcela využité prostory byly dále využity jinými zájemci a nemusel platit nájemné a veškeré poplatky za plyn, elektřinu a vodu sám. Může se s případnými zájemci o využívání těchto prostor, které má pronajaté, dohodnout sám, nebo to musí řešit prostřednictvím pronajímatele?

[file:7639:small:right]

Na úvod si dovolím zmínit, že podnájem kancelářských prostor se řídí zákonem č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor. Tento zákon stanoví, že pokud není dohodnuto jinak, je nájemce oprávněn přenechat nebytový prostor nebo jeho část k podnájmu pouze na dobu určitou a jen po předchozím souhlasu pronajímatele. S případnými zájemci o podnájem části kancelářských prostor, které váš kamarád na základě nájemní smlouvy užívá, se tedy tento nájemce může dohodnout sám.

Nutno upozornit, že za předpokladu, že smlouva o nájmu těchto kancelářských prostor nestanoví jinak, je třeba získat předchozí souhlas pronajímatele s přenecháním předmětné části kancelářských prostor do podnájmu, a získá-li nájemce tento souhlas, může s podnájemníkem uzavřít smlouvu pouze na dobu určitou, která navíc musí mít písemnou formu. Ve smluvním vztahu s pronajímatelem bude však i nadále pouze váš kamarád, a proto placení nájemného jakož i dalších poplatků ve vztahu k pronajímateli bude nadále jen jeho povinností. Navíc jakékoli prodlení s placením na straně podnájemníka nemá odkladný účinek ohledně platby nájemce vůči pronajímateli.

 

Hlavní zprávy

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!