Programy podpory regionálního rozvoje pro rok 2009 byly schváleny | E15.cz

Programy podpory regionálního rozvoje pro rok 2009 byly schváleny

Ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek schválil zásady programů podpory regionálního rozvoje pro rok 2009. Vychází tím vstříc případným žadatelům, aby měli dostatek času na zpracování žádostí o podporu a na přípravu všech požadovaných dokladů. Včasný termín též umožní kvalitnější přípravu akcí pro rok 2009.

V roce 2009 budou realizovány následující regionální programy:

*Podpora úprav bývalých vojenských areálů k obecnímu využití*

Cílem programu je formou dotace přispět na úpravy budov a ploch v bývalých vojenských areálech k novému využití pro poskytování služeb ve veřejném zájmu nebo k podnikatelskému využití či na aktualizaci nebo pořízení změn územně plánovací dokumentace. Program je určen pro obce, v jejichž územním obvodu došlo v období od ustavení obecních zastupitelstev v roce 1990 k rušení vojenských posádek nebo zařízení a které převzaly příslušný vojenský majetek do svého vlastnictví. Příjemcem dotace je obec, případně svazek obcí.

*Podpora obnovy venkova*

Cílem programu je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Program předpokládá spoluúčast obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi. Příjemci podpory jsou vymezeni a specifikováni pro každý z pěti dotačních titulů zvlášť. Obecně se však jedná o obce či svazky obcí.

*Bezbariérové obce*

Cílem programu je formou dotace přispět k odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů a domů s pečovatelskou službou. Příjemcem podpory jsou obce a města, která mají schválenou bezbariérovou trasu v rámci programu Národního rozvojového programu mobility pro všechny. Výše podpory ze státního rozpočtu může dosáhnout až 50 % celkových nákladů akce.

Ministr pro místní rozvoj již také vyhlásil podprogramy na rok 2009, v rámci nichž budou poskytovány dotace na podporu regenerace panelových sídlišť, podporu výstavby technické infrastruktury, podporu výstavby podporovaných bytů a podporu oprav domovních olověných rozvodů. Lhůta pro doručení žádostí o dotaci začíná běžet dnem 1. prosince 2008 a končí dnem 4. března 2009. Zásady programů a současně výzvy pro příjem žádostí o poskytnutí dotace v roce 2009 jsou zveřejněny od 1. 12. 2008 na webových stránkách ministerstva pro místní rozvoj.

 

Hlavní zprávy

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!