Projektování v cizině snazší | E15.cz

Projektování v cizině snazší

Ještě donedávna bylo pojmenovávání architektonických oborů nekompatibilní s ostatní Evropou a českým architektům to mnohdy způsobovalo problémy při uznávání jejich kvalifikace v zahraničí, kde pak nemohli projektovat.

Díky novele zákona o uznávání odborné kvalifikace, která vstoupila v platnost počátkem července, se konečně obory přiblíží evropskému názvosloví. Změny mají zásadní vliv na výkon profese architekta u nás i v zahraničí.

Česká komora architektů dlouhodobě usilovala o změny v pojmenování oborů souvisejících s výkonem profese autorizovaného architekta. Jak sdělil sekretář České komory architektů Jiří Plos, „označení oborů, které bylo u nás dosud používané, vycházelo z termínů stanovených v době socialistického školství a neodpovídalo pojmenovávání užívanému v dnešní Evropě“. Současná novela zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, byla pro Komoru vhodnou příležitostí k odstranění nesrovnalostí a uvedla oborové označování do souladu s evropským právem a tradicí. Vzájemné uznávání odborné kvalifikace architektů by jistě ošetřily speciální smlouvy mezi jednotlivými státy a Českou republikou, které však díky právě schválené změně zákona nemusely být sepsány.

#####Zájem o architekty

Název „pozemní stavby“ bude tedy pro české architekty zrušen, nahradí ho širší a obecnější termín „autorizovaný architekt“, obor pozemní stavby však i nadále zůstává stavebním inženýrům registrovaným u České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

#####Architekti si musejí vyměnit razítka

Autorizovaný architekt nyní může bez problémů působit v oblasti staveb a urbanismu (až po územní plán obce).

Autorizovaný architekt pro územní plánování může stejně jako dříve řešit kromě územních plánů obcí i dokumenty odpovídající vyšším plánovacím úrovním kraje a státu. Rozsah činnosti a uznávání autorizovaného krajinářského architekta se nemění a týká se tvorby zahrad a krajiny. Obdobnou cestou by se měli vydat i inženýři sdružovaní ČKAIT, jelikož značné množství oborů a specializací, pro něž ČKAIT uděluje autorizace, rovněž neodpovídá evropské tradici celistvého výkonu profese. S novelou zákona souvisí i technické změny. Česká komora architektů je povinna do 30. června 2009 vyměnit většině autorizovaných architektů razítka a osvědčení. Tato výměna se bude týkat současných držitelů autorizací pro obory: pozemní stavby (PS), autorizace bez specifikace (A), zahradní a krajinářské úpravy (ZKT). Dalším bodem, který provází novelu zákona o odborné kvalifikaci, je změna podmínek uznaného vzdělání pro obor architektura. Jiří Plos vysvětlil, že „nezbytnou podmínkou pro uznání vzdělání architekta bude obdobně jako u lékařů nebo advokátů či soudců magisterský stupeň ukončený diplomním řízením a státní závěrečnou zkouškou, nikoli jen bakalářský s doloženou pětiletou praxí“.

Zákon rovněž změnil systém fungování společností s ručením omezeným. Budou-li autorizovaní architekti vykonávat povolání jako společníci společnosti s ručením omezeným, zřízené za účelem výkonu povolání, musejí být mezi společníky i mezi jednateli většinově zastoupeny autorizované osoby. Pokud bude mít daná společnost jediného společníka nebo jednatele, může jím být pouze autorizovaná osoba.

Poslední podstatnější změnou je výslovné uvedení České komory architektů jako vydavatele výkonových a dokumentačních standardů pro činnost architektů, které pak může tato instituce schvalovat jako své vnitřní řády. Otevírá se tak možnost účelně sjednotit podmínky a požadavky pro výkon profese, s čímž souvisí i výše honorářů architektů za odvedenou práci. Takové ceníky by vydávala jiná nezávislá instituce v návaznosti na standardy vydané ČKA.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!