Průmyslové dědictví má značný potenciál dalšího využití | E15.cz

Průmyslové dědictví má značný potenciál dalšího využití

Mezi rozličnými typy brownfieldů tvoří významnou skupinu ty, které ve své době sloužily výrobním účelům, či s nimi úzce souvisely. Opuštěné a nevyužívané plochy jsou často zastavěny bývalými výrobními objekty, které tvoří významnou součást průmyslového dědictví. Jsou odkazem industriální éry, tedy období plného nadějí a prudkých změn, období růstu nových měst, období formujícího naši společnost do současné podoby.

Dnes, coby němí svědkové progresivních úvah minulosti, stojí zaprášeny a opuštěny, odkázány na naše rozhodnutí o jejich další existenci. Jedním ze způsobů jak objekty průmyslového dědictví zachovat, je využít je k novým účelům, tedy konvertovat. Máme-li si odpovědět na otázku, jaké kvality nabízí průmyslové dědictví dnešní společnosti, musíme ho komplexně posoudit zejména z hlediska urbanistického, architektonického, ekologického, kulturního, historického a společenského. V následujícím textu se krátce zaměříme na základní aspekty tohoto hodnocení.

#####Dvě základní prostředí

V nejobecnějším urbanistickém pohledu lze opuštěné průmyslové objekty nalézt ve dvou základních situacích, a to v urbanizovaném území a ve volné v krajině. Každá z těchto situací přináší svá specifika, která se mohou stát pozitivním momentem při novém využití těchto území. V urbanizovaném území býval průmysl stavěn na periferii sídel, ale díky rozvoji, který obvykle následoval během této výrobní činnosti, se dnes ocitl v exkluzivní poloze v blízkosti dnešních širších center. To přináší těmto objektům jednoznačnou výhodu, neboť v současnosti můžeme pozorovat opětovný zvýšený zájem o rehabilitaci tradiční městské struktury se všemi jejími tradičními hodnotami. Jiná situace je u početných industriálních objektů stojících volně v krajině. Tyto se již staly její nedílnou součástí. Tvoří významné pohledové dominanty a orientační body, spoluvytvářejí krajinný ráz. I když jejich exkluzivní poloha obvykle přináší přirozené zviditelnění nových projektů, stojí neprávem stranou zájmu investorů.

#####Komponované i živelné struktury bývalých továren

Z pohledu urbanistického se u průmyslových areálů setkáváme jak s pečlivě komponovaným řešením, kde rozložení hmot jednotlivých budov vytváří kvalitní, jasně definované prostory, jako jsou četné dvory, parky, hlavní osy lemované stromořadím a jiné, tak s živelně vzniklými strukturami objektů, železničních vleček, komínů a dalších. Zpřístupněním vnitřních prostor bývalých průmyslových areálů veřejnosti dojde k nenásilnému zapojení do stávající struktury sídla a doplní ji o veřejné prostory se specifickým charakterem, které dodají novému projektu jedinečnou atmosféru těžko vytvořitelnou v nové zástavbě. Využití stávající urbanistické struktury průmyslových areálů může vytvořit identifikační znak nového projektu. Nedílnou součástí průmyslových areálů jsou také jejich původní názvy a jména jejich majitelů, které zůstávají v paměti lidí a tvoří orientační bod v sídelní struktuře, což opět pomáhá projekt jednoznačně identifikovat. Dalším z momentů hovořícím pro zachování průmyslového dědictví jsou architektonické kvality těchto budov. Jejich stavební struktura byla přizpůsobena účelu, pro který byly navrženy. Tím je dána specifičnost architektury pro různá užití, někdy se jedná o budovy navržené pro konkrétní technologii výroby, jindy zase s ohledem na možnost flexibilních změn, v návaznosti na rychlý technický pokrok. Specifičnost architektury je jednoznačným pozitivem, inspirujícím momentem ve fázi návrhu, prvkem dodávajícím novému projektu identitu a osobitost. Je nástrojem, jak odlišit projekt od množství dalších uniformních projektů vznikajících bez vazeb na historii místa.

#####Továrny musely také reprezentovat majitele

Architektura industriálních objektů ovšem nebyla v době prudkého rozvoje průmyslu jen přísně účelovou. Na objekty byl kladen také požadavek na reprezentativní vzhled. Tovární budovy byly symboly, kterými se etablovala nově vznikající společenská vrstva továrníků. Noblesně elegantní vzhled industriální architektury je významným kladem při konverzi pro nové účely. Industriální objekty v sobě nesou tichá sdělení o historii naší společnosti. Jsou v nich ukryty tisíce příběhů lidí, již denně procházeli jejich branami. Příběhy nejsou na první pohled viditelné, nespatříme je na stránkách barevných časopisů, přesto jsou přítomny a jsou silně vnímatelné v prostoru, kde se odehrály. Citlivě interpretovaná paměť místa je nevyčíslitelným přínosem pro nové využití. Je v ní dotek lidskosti, který u novostaveb vzniká velice dlouho a někdy se ani nevytvoří. Většina objektů průmyslového dědictví není památkově chráněna. To však neznamená, že nemají památkovou hodnotu. Při jejich konverzích je důležité nesetřít autentičnost stavby, nezbavit ji jejího příběhu, který již prožila. Konverze by měla budovu připravit pro nový život bez vymazání její paměti. Charakter nového využití je třeba volit v návaznosti na specifičnost stavební struktury. Stavba má hodnotu jako celek. Jako stavební substance, ne jako kulisovitá fasáda.

#####Zachovat by se měly i původní technologie

Významnou součástí průmyslových objektů jsou dochované původní technologie. Právě technologie byly příčinou vzniku těchto objektů. S jejich zachováním dává budova věrohodnou informaci o své minulosti. Navíc mnohá tato zařízení mají v dnešním vnímání estetiky umělecký charakter a lze je tedy považovat za umělecká díla. Umělecké dílo mělo v oblasti architektury vždy svou pevnou pozici. Dotvářelo charakter prostorů, dodávalo jim na reprezentativnosti. Tyto hodnoty v konvertovaných průmyslových objektech vhodně vytváří zachované a repasované ucelené části technologií. Jaký je vztah průmyslového dědictví k trvale udržitelnému rozvoji? Obecně lze říci, že konvertovat starší budovu pro nové užití spotřebuje třetinu energie nutné k výstavbě nové budovy. První rovinu úspor lze spatřovat v zachování hmoty budovy. Tím je znovu využita energie již jednou vložená do výroby stavebních materiálů. Druhou rovinou je úspora energií vynaložených na demolici a recyklaci, či v nejhorším případě uložení materiálu na skládku. Znovu využití stávajícího stavebního produktu je významným prvkem energeticky úsporného návrhu budovy. Je to ta nejzákladnější možnost, jak příznivě ovlivnit ekologický dopad nového stavebního projektu.

#####I přestavěné objekty mohou být nízkoenergetické

V oblasti ekodesignu se prosazuje nový trend s názvem „CRADLE TO CRADLE“ (od zrození ke zrození). Tento je inspirován přírodou, kde vše je znovu zužitkováno. Jedná se o změnu přístupu, jak šetřit životní prostředí. Opouští současné nejrozšířenější snahy o zmírnění dopadů na životní prostředí pomocí energeticky a ekonomicky nákladných recyklací. Ve filozofii cradle to cradle nejde o recyklaci, nýbrž o znovuvyužití produktu (stavby) tak jak je. Využití stávající stavební struktury je významným přispěním k trvale udržitelnému rozvoji společnosti. Konvertované budovy mohou dosahovat nízkoenergetického či pasivního standardu. K jeho dosažení vede několik cest. Vždy je třeba zvolit takovou, která nesetře autentičnost původních konstrukcí. Industriální objekty vždy stály v čele pokroku. Byly místem, kde vznikaly a byly používány progresivní technické metody. Připravujeme-li industriální objekt do další etapy jeho existence, je vhodné pokračovat v myšlenkové podstatě jeho progresivnosti. Trvale udržitelný rozvoj není pouze o šetření energiemi. K jeho základním aspektům patří vyvážení sociálních, ekologických a ekonomických potřeb lidstva. Kvalitní konverze s sebou nese vyvážení všech těchto základních aspektů. Využívání stávajících průmyslových objektů je tedy v souladu s trvale udržitelným rozvojem v plné šíři jeho významu. Citlivé využití zmíněných hodnot průmyslového dědictví může být významným přínosem pro nové projekty vznikající na území brownfields. Navíc vhodné využití objektů průmyslového dědictví přináší projektům společenskou prestiž, neboť dochází ke kultivaci již jednou urbanizovaného území, neukrajují ze vzácných ploch přírody a navracejí lesk dříve významnému prostoru.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!