Revitalizace Berouna stála už stovky milionů korun | E15.cz

Revitalizace Berouna stála už stovky milionů korun

Z kdysi nezajímavého města s centrem, které bylo zdevastováno demolicemi, se Beroun mění tak překvapivě, že byl vybrán v programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón za vítěze a získal titul Historické město roku 2009. Politické reprezentaci, a především starostovi Jiřímu Besserovi patří gratulace a také otázky, jak se město zvelebuje.

Kdy se město Beroun do obnovy pustilo a má nějakou koncepci k realizaci?

Svou městskou památkovou zónu vyhlásil Beroun v roce 1992 a o dva roky později ji začal postupně zvelebovat. Za tu dobu se vložené investice vyšplhaly na bezmála 600 milionů korun. V současné době probíhá realizace již páté etapy programu regenerace městské památkové zóny, první program přitom vznikl v roce 1994. Považujeme za velký úspěch, že jsme dokázali nejen opravit historické domy zapsané na seznamu památek, ale i citlivě a vhodně zastavět obrovské proluky. Z historického hlediska jsou jednoznačně nejcennější městské hradby, které vymezují celou oblast památkové zóny a patří mezi nejkomplexněji zachované opevnění u nás. Žádné jiné město se nemůže pochlubit dvojicí původně zcela shodných bran, navíc z doby nejstaršího budování městských opevnění v českých zemích.

Takže druhé desetiletí obnovujete historické jádro. Jste sice zapojeni do programu MK, jak získáváte finanční prostředky na rekonstrukce?

[file:6683:small:right]

Finanční prostředky získáváme nejen od Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace, kde se každým rokem částky určené pro jednotlivá města snižují, ale i z dalších státních a krajských fondů i z fondů EU či sdružení finančních prostředků se soukromými investory. Z Fondu solidarity EU jsme například obnovili centrum města a Husovo náměstí po povodni v roce 2002. Konkrétním příkladem, jak lze kombinovat různé finanční zdroje, může být Duslova vila, jediný pseudorenesanční objekt v Berouně, který jsme dlouhodobě pronajali soukromému investorovi. Ten se významně podílel na financování rekonstrukce této významné berounské památky za řádově 40 milionů korun a město navíc získalo v přízemí reprezentativní prostory pro svou galerii.

Město má také ve svém obecním rozpočtu založen fond Programu regenerace, ze kterého se financují další akce a který je naplňován například finančními prostředky získanými z pravidelných městských trhů, z prodeje nemovitostí a podobně. Bylo by určitě dobré, kdyby ministerstvo kultury mohlo dát do památek víc peněz, protože tyhle rozdělené peníze generují další peníze. Jednak se řada domů opraví, zachovají se pracovní místa a navíc to motivuje ostatní vlastníky památek, aby je opravovali a města k něčemu vypadala.

Máte obnovu rozdělenou na etapy. Daří se vám práce podle plánů? A co ještě zbývá?

Obnova a dostavba městské památkové zóny je prováděna na základě jednotlivých programů, jež jsou koncipovány na čtyřleté období a většinou se je podaří naplnit. S pátou etapou budeme pokračovat do roku 2011. V městské památkové zóně zbývá dokončit dostavbu několika málo proluk, které ale nejsou v majetku města Beroun, například plochy v blízkosti kostela sv. Jakuba a farního areálu, v Havlíčkově nebo Biřické ulici. Čeká nás také rekonstrukce ulice Dolnohradební s přilehlým prostorem, kde by mělo vzniknout nové náměstíčko. Podle pravidel soutěže musí město finanční odměnu náležící k titulu investovat zpět do opravy některé z památek v městské památkové zóně. Společně se sto tisíci korunami za vítězství v krajském kole soutěže a padesátiprocentní spoluúčastí města tak má Beroun na další zvelebení historického centra 2,2 milionu korun.

Pro rozvoj města je asi nejpodstatnější vytvoření odpovídající infrastruktury a sítě služeb, která je v době stěhování nových obyvatel do nově budovaných čtvrtí rodinných domů potřebná. Jedná se o dostatečnou kapacitu mateřských a základních škol, komunikací i parkovacích míst a v neposlední řadě i lékařské péče. V současné době stavíme mateřskou školu s kapacitou osmdesát míst a v nejbližší době zahájíme i výstavbu parkoviště P&R u železničního nádraží pro 184 vozidel.

Město není jen historické centrum, rozvíjí se dále, domy rostou kolem vody, podél nábřeží. Mají soukromí developeři při stavbě bytových domů směrem k městu nějaké povinnosti?

Na základě smluv, které uzavírá s jednotlivými investory město Beroun, budují investoři veškerou, stavebním záměrem potřebnou a vyvolanou, infrastrukturu, ať už se jedná o komunikace, parkovací stání, inženýrské sítě, veřejnou zeleň či doplňkové aktivity, jako jsou například dětská hřiště. V případě velkých investičních projektů se pak snažíme o to, aby se jejich součástí stala třeba nová mateřská školka investovaná developerem.

Beroun bude mít zajisté připraven územní plán a tím další lokality pro rozvoj, pro výstavbu. Jaké plochy - pro jaké funkce - máte připraveny?

Beroun má platný územní plán z roku 2001, v současné době zastupitelstvo města schválilo pořízení nového územního plánu, který bude dán do souladu s platnou legislativou, konkrétně s novými požadavky stavebního zákona. Cílem nového územního plánu je upřesnit stávající limity pro záplavové území, zastavěné území či ochranná pásma vodních zdrojů a získat nové podněty ke změnám využití území. Rozvoj automobilové dopravy pak vyvolává požadavky na řešení dopravy, s čímž souvisí nutná revize do této doby zpracovaných a schválených strategických dokumentů města Berouna, zejména strategického plánu a dopravního a cyklistického generelu, a jejich zapracování do územního plánu. Chceme rovněž připravit plochy pro další rozvoj města. Bylo by však v tuto chvíli předčasné specifikovat, o jaké plochy půjde. Proces pořízení územního plánu je dlouhodobý a se svými požadavky do něj vstupuje mnoho různých subjektů, vlastníků nemovitostí i sousedních obcí.

Mají zájem soukromí investoři? Nebo uvažuje město v nějakém projektu o spoluinvestování?

Město neuvažuje o sdružování investic a spolufinancování projektů pro bydlení. Takto podporovalo bytovou výstavbu před osmi lety. Dnes je již zájem soukromých investorů v tomto směru velký, tudíž není žádné podpory potřeba.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!