S výstavbou domů pro seniory pomůže i stát | E15.cz

S výstavbou domů pro seniory pomůže i stát

V letech 1995–2003 podporoval stát obce a města při výstavbě bytů pro seniory v domech s pečovatelskou službou. Tento podpůrný program zprvu realizovalo ministerstvo financí, od roku 1996 pak ministerstvo pro místní rozvoj.

Největší objemy finančních prostředků potom byly v tomto programu poskytnuty cestou Státního fondu rozvoje bydlení v letech 2000–2003. V současné době stát výstavbu bytů pro seniory podporuje z jiných programů. Státní fond rozvoje bydlení poskytoval v rámci zmíněného programu obcím a městům přímé nenávratné dotace až do výše 700 tisíc korun na jednu bytovou jednotku, výše dotace byla ovšem odstupňována podle velikosti obce nebo města. Zbývající část nákladu na pořízení domu musel investor, tedy obec nebo město, uhradit ze svého. Fond rozdělil na tuto formu podpory celkem 4,25 miliardy korun a podpořil tak realizaci 296 projektů výstavby domů s pečovatelskou službou v jednotlivých obcích. Uvedené projekty představují celkem 6394 nově vystavěných bytových jednotek pro seniory a zdravotně postižené občany. Na rozdíl od dřívějších domovů důchodců v domě s pečovatelskou službou pronajímá obec či město důchodcům nebo zdravotně postiženým občanům vlastní, byť malometrážní bytovou jednotku, v níž si její uživatel vybuduje vlastní domácnost, může ji vybavit vlastním nábytkem a má v ní plné soukromí. V domě jsou pak zajišťovány služby spočívající v lékařské nebo ošetřovatelské péči, služby usnadňující úklid, praní prádla, péči o osobní hygienu, nabídku hotových jídel nebo nákupu apod. Program financovaný z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení byl ukončen v roce 2003 a od roku 2004 není již tato forma podpory v paletě opatření realizovaných Fondem.

#####Letos výrazná státní podpora chybí

O podporu výstavby bytů pro seniory je ovšem mezi obcemi a městy poměrně velký zájem. Proto některé obce po ukončení programu podporu domů s pečovatelskou službou začaly využívat jiného, jaksi „příbuzného“ programu dotací na výstavbu nájemních bytů pro příjmově vymezené osoby. Tyto dotace poskytoval Fond v letech 2003–2007 za podmínek daných nařízením vlády č. 146/2003 Sb., které umožnily poskytovat podle okolností případu 550 až 630 tisíc korun na jednu bytovou jednotku. V tomto okamžiku nemáme po ruce spolehlivou statistiku říkající, jaká část takto podpořených nájemních bytů byla obcemi využita pro bydlení důchodců v podstatě analogicky jako byty v domech s pečovatelskou službou. Šlo většinou o menší projekty v obcích a menších městech. V letošním roce však již nebyly v rozpočtu Fondu, který je na návrh vlády schvalován poslaneckou sněmovnou, na podobnou formu podpory určeny finanční prostředky. Většina projektů, které obce a města pro tento podpůrný program průběžně připravovaly, proto v letošním roce nemohla být z prostředků Fondu podpořena. Jen v některých případech se obce rozhodly zahájit stavbu z vlastních prostředků i bez státní podpory z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení.

#####Pomoc pro užší skupinu klientů

Objemově řádově slabším „pramenem“ státní subvence pro obdobné cíle je v posledních letech ovšem také podprogram podpory „výstavby podporovaných bytů“ realizovaný přímo Ministerstvem pro místní rozvoj ČR z prostředků státního rozpočtu. V jeho rámci může Ministerstvo pro místní rozvoj ČR poskytnout obci dotaci v optimálním případě až do výše 850 tisíc korun na jeden byt; výše dotace je odstupňována jednak podle míry zateplení bytu, jednak podle ekonomické soběstačnosti a dalších parametrů charakterizujících potřebnost podpory v dané obci. Na rozdíl od Státního fondu rozvoje bydlení ministerstvo poskytuje tyto dotace obcím na výstavbu tzv. „pečovatelských bytů“ i v letošním roce. Dotace jsou ovšem určeny na výstavbu bytů pro poněkud užší cílovou skupinu obyvatel, totiž pro osoby v nepříznivé sociální situaci, jejichž soběstačnost je již věkem nebo zdravotním stavem snížena.

Program je navíc realizován v režimu tzv. minimální podpory z hlediska předpisů Evropské unie, v tomto režimu podle pravidla „de minimis“ nesmí dotační podpora v tříletém období přesáhnout hodnotu zhruba pět milionů korun pro jednoho investora. Přes tato omezení obce projevují i o tuto formu podpory relativně velký zájem, takže rozpočtem stanovené prostředky ministerstva ji nestačí pokrýt. V rámci podporovaných bytů poskytne Ministerstvo pro místní rozvoj ČR dotace pouze na 68 pečovatelských bytů, řada žádostí ovšem patrně zůstane neuspokojena.

 

Články odjinud

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!