Soudní přezkum EIA klepe na dveře | E15.cz

Soudní přezkum EIA klepe na dveře

V září předložila vláda sněmovně ke schválení významnou novelu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

V září předložila vláda sněmovně ke schválení významnou novelu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

Její podstatou je zavedení možnosti soudního přezkumu výsledků zjišťovacího řízení. Současný způsob posuzování vlivů staveb na životní prostředí v rámci zákona o posuzování vlivů na životní prostředí je předmětem sporů odborné veřejnosti. Zatímco developeři a velcí stavebníci (zejména v případě velkých liniových staveb) považují současný postup za nejen dostačující, ale dokonce za zbytečně dlouhý a nákladný (jeho průměrná délka trvá asi 280 dnů), opačné spektrum nevládních ekologických organizací (dotčená veřejnost) a část obecních zastupitelů zastává názor přesně opačný. Základní námitkou je to, že proces EIA není správním řízením, jeho výsledek není soudně přezkoumatelný a dotčená veřejnost nemá vymahátelné právo k tomu, aby bylo o jejích námitkách řádně rozhodnuto, jako je tomu ve výroku správního rozhodnutí. V tomto ohledu se zdá, že spor rozsoudí evropská legislativa, kterou je ČR povinna implementovat, a také zvyšující se tlak Evropské komise, která již vede proti ČR sankční řízení pro nesoulad vnitrostátní právní úpravy posuzování vlivů na životní prostředí s ustanovením čl. 10a směrnice Rady 85/337/EHS, o posuzování vlivů určitých veřejných a soukromých projektů na životní prostředí, v platném znění (tzv. EIA směrnice). Podstatou kritiky Komise je to, že ne všechny subjekty ve smyslu směrnice EIA mají podle české právní úpravy možnost dosáhnout soudního přezkumu zákonnosti jakýchkoli nařízení, aktů anebo nečinností učiněných během stadií řízení, které se mohou dotýkat životního prostředí a při kterých je účast veřejnosti podle této směrnice možná.

#####Tlak z Bruselu sílí

V této souvislosti čelí Česká republika zvyšujícímu se tlaku EU a vystavuje se riziku podání žaloby ze strany Evropské komise a případným sankcím po vydání rozsudku Evropského soudního dvora.

První vážné varování přišlo z Bruselu ve formě stanoviska zaslaného Evropskou komisí české vládě dne 29. června 2007. Na jednání v listopadu 2007 zástupci Evropské komise oznámili českým představitelům, že přijatelnou formou nápravy nekompatibility české právní úpravy s čl. 10a EIA směrnice by bylo odstranění dvou restriktivních podmínek uvedených pod písmeny b) a c) v § 23 odst. 9 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, které omezují automatickou účast ekologických sdružení, které uplatnily námitky v procesu EIA v navazujících řízeních (typicky územní, stavební řízení).

Evropská komise namítala, že tato omezení brání dotčené veřejnosti stát se účastníkem navazujících řízení a na základě účastenství v nich mít možnost hájit dotčené zájmy a v krajním případě i možnost podat žalobu proti rozhodnutí správního orgánu. Proces EIA je totiž oddělen od povolujícího řízení, a proto není okruh účastníků „řízení“ EIA shodný s okruhem účastníků povolujícího řízení. Tento problém by byl vyřešen tak, že dotčená veřejnost by se stávala automaticky účastníkem navazujících řízení, pokud by podala své vyjádření k EIA. V navazujících povolovacích řízeních by pak dotčená veřejnost „dohlížela“ na to, zda jsou dotčené zájmy hájeny a chráněny. Současná úprava vyžaduje pro řádnou účast veřejnosti v povolovacích řízeních podle stavebního zákona řadu podmínek, mj. předem podanou paušální přihlášku podle paragrafu 70 zákona o ochraně přírody a krajiny.

#####Krátký, ale důležitý text

Text novely zákona o posuzování vlivů na životní prostředí je velmi krátký a jednoduchý, takže jej můžeme ocitovat: „Občanské sdružení nebo obecně prospěšná společnost, jejichž předmětem činnosti je ochrana životního prostředí, veřejného zdraví a kulturních památek, nebo obec dotčená záměrem, pokud podaly ve lhůtách stanovených tímto zákonem písemné vyjádření k dokumentaci nebo posudku, se mohou žalobou domáhat zrušení rozhodnutí, popřípadě vyslovení jeho nicotnosti, postupem podle soudního řádu správního.“ Výše uvedený nově vložený odstavec 10 v paragrafu 23 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí zakládá aktivní žalobní legitimaci nevládním organizacím a obcím přímo na základě tohoto zákona.

Podmínkou žalobní legitimace je písemné vyjádření těchto subjektů v rámci procesu EIA (konkrétně k dokumentaci nebo posudku) v souladu se lhůtami stanovenými uvedeným zákonem. Podstatným rozdílem oproti platnému stavu je to, že zde uvedené nevládní organizace se nemusí účastnit navazujícího řízení, resp. účastenství v tomto řízení není podmínkou aktivní žalobní legitimace. Znění § 23 odst. 9, jehož změnu navrhovala Evropská komise, se naopak nijak nemění.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!