Správná energetická rozhodnutí zajistí správný systém | E15.cz

Správná energetická rozhodnutí zajistí správný systém

Náklady na energie tvoří největší položku z provozních nákladů budov po celou dobu jejich životnosti. Proto každé rozhodnutí, které vede k redukci těchto nákladů, má významný pozitivní dopad na cash flow, hospodářské výsledky, rozpočet každé společnosti, organizace.

Abychom mohli dělat jen správná energetická rozhodnutí, je potřeba mít funkční systém správy energií neboli energetický management (z angl. energy management, EM). Příspěvek úvodem popíše vztah energetického managementu k facility managementu. Pak se stručně zmíní o nástrojích, které pomáhají systém energetického managementu vybudovat. Hlavním cílem příspěvku je popis technických nástrojů, které zvyšují produktivitu a spolehlivost činností energetického managementu. Život každé budovy prochází třemi etapami. Budova začne výstavbou, pak slouží svému účelu a měla by končit ekologickým odstraněním. Náklady na vlastní provoz budovy jsou dosud vždy vyšší než součet nákladů na postavení a odstranění. Porovnáme-li jednotlivé položky provozních nákladů, jednoznačně nejvyšší jsou energie, viz graf.

Proto každé rozhodnutí, které vede k redukci nákladů na energie, má významně pozitivní dopad na cash flow, hospodářské výsledky a rozpočet společnosti, organizace. Správná energetická rozhodnutí můžeme dělat, jen když máme funkční systém správy energií neboli energetický management.

#####Co je energetický management?

Energetický management je řídicí proces pro zajištění energetických potřeb. EM klade důraz na analýzu, kontrolu a predikci dlouhodobých spotřeb energií a médií. Jeho cílem je zajistit hospodárný, spolehlivý a environmentálně ohleduplný provoz. Obecně má EM dva cíle: snižování energetické náročnosti a zvyšování energetické účinnosti. V rámci prvního se snažíme např. o zlepšování tepelnětechnických vlastností budov, odstranění nesmyslných spotřeb, zabránění škodám z havárií (penalizacím, reklamacím), řízení odběrových diagramů, sdružování nákupů, nákupy podle odběrových diagramů apod. V druhém případě se jedná o co nejefektivnější a nejspolehlivější výrobu nebo dodávku energií a médií, např. efektivnější provozy, využití obnovitelných nebo kogeneračních zdrojů.
Činnosti energetického managementu jsou podmnožinou činností facility managementu a jejich vztah ukazuje graf níže.

Vodítkem pro vytvoření systému energetického managementu je evropská norma EN 16001. Ta definuje pět hlavních procesů, které se cyklicky opakují. Jejich cílem je, aby periodicky zjišťovaly příležitosti zlepšení. Procesy vycházejí z definice energetické politiky a cílů. Pro jejich splnění se připraví seznam úkolů, projektů. Ty se po schválení realizují. Po zprovoznění změn se analyzuje stav a vyhodnotí se, jak byly cíle splněny. Jako pro jiné systémy managementu, i zde se musí systémové procesy definovat, dokumentovat, implementovat a udržovat.

#####Nástroje energetického managementu

Pro vybudování a provádění EM slouží nástroje:

* legislativa EU (např. směrnice č. 2010/31/ EU, o energetické náročnosti budov; směrnice č. 2009/72/EU, o společných pravidlech na trhu s elektřinou; č. 2009/73/ EU, o společných pravidlech na trhu se zemním plynem)

* legislativa ČR (např. zákon o hospodaření energií č. 406/2000 Sb., energetický zákon č. 458/2000 Sb., zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů č.180/2005, zákon o ochraně ovzduší č. 86/2002, zákon o podmínkách obchodování s emisními povolenkami č. 695/2004, včetně pozměňujících zákonů a prováděcích vyhlášek),

* norma ČSN EN 16001 - systém energetického managementu

* plánovací nástroje (územní plány, územní energetické koncepce, generely),

* technické nástroje (inteligentní měřicí systémy, řídicí systémy, statistické zpracování monitorovaných dat, predikce)

* analytické nástroje (energetické audity, průkazy energetické náročnosti)

#####Technické nástroje energetického managementu

Řada činností energetického managementu je rutinního charakteru, pracují pomocí technických nástrojů (pro zvýšení produktivity a spolehlivosti). Technické nástroje můžeme dělit podle velikosti, topologie a typu organizace třemi formami. Nejjednodušší je „hlava-tužka-papír“. Obvykle tento způsob používají jednotlivci či samostatné malé organizace, které mají náklady v řádu desítek tisíc korun/rok. Jejich energetické zařízení je jednoduché a obsahuje měření energetických utilit v řádu jednotek. Hlavní nevýhodou je časová náročnost manuálních odečtů a s tím související jen hrubá představa odběrového diagramu energií, která neumožní nalézt většinu úspor.

Druhá forma je pokročilá a využívá výpočetní techniku pro zápis manuálních odečtů měření do tabulek k provádění ručních reportů a analýz. Používají ji samostatné střední organizace s náklady stovek tisíc korun/ rok a s jednoduchým odběrovým diagramem. Počet měření je v řádu desítek. Také tato forma má nevýhodu v hrubém odběrovém diagramu. K tomu se přidává nutnost vyřešení záskoku, protože dost často umí tabulky využívat jen jeden člověka, jejich tvůrce.

Třetí forma znamená komplexní přístup. Jedná se o energetický informační systém integrovaný s inteligentním měřicím systémem. Obvykle je plně provázán se strukturou informačních a komunikačních systémů společnosti, organizace. Měření je odečítáno dálkově, týká se všech podstatných veličin a jde do tisíců. Takový systém poskytuje uživatelům na kliknutí potřebné podklady, jejichž zpracování pomocí předchozích forem trvá dlouho, nebo je dokonce nemožné. Tato forma je vhodná již pro střední organizace nebo organizace ve skupině s náklady za energie v řádu už od 0,5 mil. Kč/rok.

Implementace inteligentního měřicího systému integrovaného s energetickým informačním systémem má do budoucnosti největší potenciál úspor nákladů za energie. Jeho přínosy výstižně charakterizuje heslo: KDO MĚŘÍ, TEN ŘÍDÍ.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!