Zastavme šeď! | E15.cz

Zastavme šeď!

U testů státních maturit při generálce propadlo nejvíc studentů v Karlovar ském kraji .

Kol ik? To se přesně nedovíme. Výs ledky j sou neveřejné, a tak ředi tel e škol vedou k pokry teckým prohlášením typu: j sme spokojeni , žáky j sme přece cvi č i l i , aby uspěl i . Pokud by př ipust i l i opačnou možnost , př i jdou př í ště o žáky, a t ím i pení ze na provoz svého zařízení.

To je typické pro školy, v ni chž s i př í l i š demokrac ie neuž i j í ředi telé, ani uč i telé, natož pak student i . Proto se př idávám na st ranu exper tů, kteř í tvrdí , že nejen podoba státní ch matur i t j e neudr ž i telná. Jako rodi č dvou gymnaz i stů byc h by l radši, kdyby jejich škola dál nemusela j í t směrem dr i lu a mal é kreat ivi ty. Nuda a nevkus je tot i ž synonymem pro stav škol ství ve městě, v kraj i i v celé republ i ce. Nebo se vám už v životě hodila definice rozdílu mez i baladou, gazelem, romancí a sonetem?

 

Články odjinud

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!