Zrušit vadný certifikát lze většinou nejlépe soudní cestou | E15.cz

Zrušit vadný certifikát lze většinou nejlépe soudní cestou

Jak zrušit vadný certifikát autorizovaného inspektora? Na výše položenou otázku by měla být po letech příprav zavedení institutu autorizovaného inspektora jednoduchá odpověď.

Jak zrušit vadný certifikát autorizovaného inspektora? Na výše položenou otázku by měla být po letech příprav zavedení institutu autorizovaného inspektora jednoduchá odpověď.

Skutečnost je ale bohužel opačná. V současné době neexistuje jednotný výklad ani postup, jak zrušit či opravit vadně vydaný certifikát. Řada profesionálů z praxe se tomuto tématu obloukem vyhýbá, nebo zastává již překonaný názor, že to vlastně nelze. To způsobuje právní nejistotu a legalita staveb povolených právě „zjednodušeným“ postupem v podobě certifikátu je nejistá. V odůvodněních dosud vydaných soudních rozhodnutí včetně judikátu Nejvyššího správního soudu se objevily také úvahy o zrušení ustanovení § 117 stavebního zákona Ústavním soudem podle čl. 95 odst. 2 Ústavy pro jeho neústavnost. V současné době se množí případy, kdy soudy rozhodují o zrušení vydaného certifikátu autorizovaného inspektora. Znamená to tedy, že soudy přiznávají žalobcům aktivní žalobní legitimaci. Na tuto stranu se zatím opatrně přiklání Nejvyšší správní soud.

#####Činnost inspektora upravuje stavební zákon

Skutečností je, že autorizovaný inspektor je oprávněn ve zkráceném stavebním řízení působit po jmenování ministrem pro místní rozvoj na základě splnění podmínek stanovených stavebním zákonem (§ 143 až § 151 stavebního zákona). Tímto aktem se autorizovaný inspektor stává v mezích stanovených stavebním zákonem vykonavatelem státní správy. Autorizovaný inspektor je při činnosti ve „zkráceném“ stavebním řízení vázán veřejnoprávním předpisem (stavebním zákonem), a má-li tedy být výsledkem jeho činnosti řádně vydaný certifikát s účinky předpokládanými § 117 stavebního zákona, musí dodržet a respektovat postup stanovený zákonem. Připomeňme, že samotný certifikát sám o sobě nemá bezprostřední právní závaznost ani přímé právní účinky.

To bývá hlavním argumentem všech, kteří odmítají jeho označení za správní rozhodnutí či jiný správní akt. Tyto účinky však certifikát nabývá ze zákona v okamžiku jeho oznámení stavebnímu úřadu. Oznámení provede stavebník (případně v zastoupení inspektora) a bez jakékoli intervence stavebního úřadu učiní certifikát povolovacím rozhodnutím, které ihned založí oprávnění stavebníka provést stavbu v určené podobě. Tyto právní účinky certifikátu srovnatelné s vydáním stavebního povolení stavební úřad není oprávněn nijak revidovat. Jak již konstatoval Nejvyšší správní soud, certifikát se stává aktem zakládajícím práva a povinnosti pouhým oznámením stavebnímu úřadu, což je v českém právním prostředí nestandardní úpravou.

#####Postavení inspektora se postupně mění

Po jeho oznámení je však již povinen obsah certifikátu respektovat, bez možnosti jeho korekce. Na certifikát oznámený stavebnímu úřadu dle § 117 odst. 1 stavebního zákona lze proto hledět jako na výsledek činnosti správního orgánu, přestože není paradoxně vydáván ve správním řízení. Postup ve zkráceném stavebním řízení lze označit za veřejnoprávní a po oznámení certifikátu stavebnímu úřadu dle § 117 odst. 1 stavebního zákona vzniká správní akt, který je způsobilý zasáhnout veřejná subjektivní práva a povinnosti. To potvrdil i Nejvyšší správní soud a dal tak potenciálním žalobcům návod k získání aktivní žalobní legitimace.

#####Jednou z cest je soudní žaloba

Vraťme se však zpět k ožehavé otázce položené na začátku článku: Jak zrušit certifikát? Jedna z již vyzkoušených cest je soudní žaloba, jak vyplývá z výše uvedeného. Existuje i další možnost, u stavebních úřadů nepříliš oblíbená či spíše neznámá. Jedná se o nepříliš známý § 142 odst. 1 správního řádu, podle kterého správní orgán (tj. příslušný stavební úřad) v mezích své věcné a místní příslušnosti rozhodne na žádost každého, kdo prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jeho práv, zda určitý právní vztah (tj. právo stavebníka provést stavbu na základě oznámení podle § 117 odst. 1 stavebního zákona) vznikl a kdy se tak stalo (možné je i deklaratorní rozhodnutí, že nevznikl), zda trvá, nebo zda zanikl a kdy se tak stalo.

Pikantností § 142 správního řádu (výhodnou zejména z pohledu opomenutých dotčených osob, méně už z pohledu stavebníka) je to, že podání návrhu ani samotné vydání deklaratorního rozhodnutí stavebního úřadu o existenci či neexistenci právního vztahu (resp. práva stavět podle certifikátu) není omezeno žádnou lhůtou v obecné úpravě správního řádu.

#####Dodržení povinností inspektora lze zpětně dohledat

Co by mělo být u zkoumání správnosti a především zákonnosti vydaného certifikátu zejména prověřeno a zkontrolováno? Ustanovení § 117 odst. 1, 3 a 4 stavebního zákona upravují postup, jakým způsobem musí autorizovaný inspektor při vydání a oznámení certifikátu postupovat. Obsah a struktura certifikátu a přílohy k jeho oznámení stavebnímu úřadu jsou specifikovány v § 9 a § 10 vyhlášky č. 526/2006 Sb. Autorizovaný inspektor posuzuje dle § 117 odst. 3 stavebního zákona projektovou dokumentaci a připojené podklady ze stejných hledisek jako stavební úřad ve stavebním řízení (§ 111 odst. 1 a 2 stavebního zákona). Autorizovaný inspektor je při své činnosti ve zkráceném stavebním řízení povinen uvedená ustanovení respektovat a dodržení těchto povinností je možno zpětně ověřit.

Pokud na základě podání oprávněné osoby podle § 142 správního řádu stavební úřad dojde k závěru, že podmínky § 117 odst. 1 stavebního zákona splněny nebyly a právo provést stavbu stavebníkovi vydaným certifikátem nikdy nevzniklo, má stavební úřad asi jedinou možnost – zahájit řízení o odstranění takové stavby, když podle § 129 odst. 1 písm. b) stavebního zákona může nařídit odstranění stavby prováděné nebo provedené bez rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu vyžadovaného tímto. To jistě nevylučuje dodatečné stavební povolení.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!