Call to action: Udržitelnost jako jediná možnost | E15.cz
Partnerem projektu je Byznys pro společnost

Call to action: Udržitelnost jako jediná možnost

Byznys pro společnost Byznys pro společnost

Zásadní je nevnímat současnou situaci jako problém, ale jako příležitost. Dát sbohem nefunkčním vzorcům a nastavit nová pravidla, která nám pomohou přestát momentální krizi a přiblíží nás k našim cílům.

Doba vyrvaná z kořenů. Tak se někdy mluví o roce, který za pár týdnů dospěje ke svému konci. Je pravda, že byl výjimečný. Postavil před každého z nás ne několik, ale celou početnou sérii dosud nepředstavitelných úkolů a dal nám jen limitovaný čas na jejich splnění. Zásadně se proměnilo pracovní prostředí, ale úplně novou podobu získal i náš osobní prostor a čas. A tyto dva světy se navíc bezprecedentním způsobem prolnuly. A stejně individuální, jako jsou naše potřeby, znalosti, dovednosti a charakter, je i způsob, jakým se k současné situaci stavíme.

Už první březnové týdny ale oddělily příslovečné zrno od plev. Omezení občanských svobod, pokles ekonomiky, útlum sociálních kontaktů… To vše zvyšuje zátěž na lidskou psychiku. Někdo proto složil ruce do klína, našel si tichý koutek a dodnes v něm tiše čeká, až se bouře přežene. Zároveň se ale napříč všemi segmenty společnosti objevili lidé, kteří napnuli veškeré své síly, aby zmírnili negativní dopady pandemie a otočili situaci k lepšímu. Nejen pro sebe a své nejbližší, ale ve prospěch nás všech. Najdeme je v tolik skloňované první linii mezi členy Integrovaného záchranného systému, mezi vědci, učiteli a v neposlední řadě v soukromém sektoru. Byznys pro společnost jako největší platforma pro odpovědné podnikání sdružuje právě takové lidi z řad manažerů velkých korporací, středních podniků i malých firem. Jejich profesní zázemí a region mohou být jakékoliv, přesto mají tito hybatelé dění určité společné rysy.

Jací tedy jsou? V situaci, s níž se dosud nesetkali, nepanikaří a nevolí zkratkovitá řešení, jednají racionálně a konstruktivně. Setkají-li se s problémem, uplatňují na něj analytické i kreativní myšlení. Umějí pracovat s daty a rozumějí souvislostem. Cítí odpovědnost za činnost podnikání a její dopady, zajímá je obecné blaho, to, jakým způsobem společnost funguje a jak k jejímu rozvoji přispět. Přesunuli svoji pozornost od vlastních momentálních potřeb a honby za bohatstvím k uvědomění si a domýšlení toho, co dělají, jaký to má efekt a dopad na všechny zainteresované strany, na naši planetu a životy lidí kolem. Posunuli se v mezilidské interakci a komunikaci od mluvení a jednostranných monologů k poslouchání a dívání se kolem sebe, k zájmu o druhé a respektu, k porozumění.

Taková změna přirozeně není zadarmo – znamená usilovnou každodenní práci na něčem trvalejším a hodnotnějším, co po nás zůstane, až tu nebudeme. Pro budoucnost našich dětí. Lidé, kteří už dnes žijí odpovědným a kvalitním životem, totiž prozřeli. Moc dobře vědí, že to, co máme, není samozřejmé, nespadlo to shůry. Uvědomují si, že stejně jako jsme s bohorovnou samozřejmostí zvyklí přijímat spoustu věcí, bychom stejně přirozeně a automaticky měli i dávat. Chápou, že zdroje naší planety jsou omezené, alarmujícím tempem se blíží k vyčerpání a že spotřeba nemůže být nekonečná – a nezapomínají na to ani tváří v tvář bezprostřednějším výzvám, jako je současná pandemie. Nestačí jim o své podnikatelské vizi a správně nastaveném hodnotovém systému jen mluvit, berou věci do svých rukou a rychle a účinně jednají.

Proaktivita a akceschopnost. Iniciátoři změn k lepšímu hledají nové způsoby podnikání. Neočekávají pokyny a nařízení úřadů, nalézají vlastní cesty, po kterých se vydávají, jsou tahouny a akcelerátory transformace správným směrem. Ne nadarmo bylo desetiletí, v němž právě žijeme, na říjnovém Evropském summitu cílů udržitelného rozvoje (SDGs) nazváno dekádou akce – už není nač čekat.

Povinnost spolupracovat. Jeden z hlavních principů, který summit vyzdvihl, ale také přirozené chování lídrů 21. století, kteří sdílejí a šíří příklady dobré praxe, školí své spotřebitele i dodavatele, komunikují se svými zaměstnanci. Jsou zaměstnavateli, pro které jsou diverzita, flexibilita a inkluze klíčové. Vědí, že bez spolupráce nelze ničeho dosáhnout. Že jedině z diskuzí, jichž se zúčastní celý dodavatelsko-odběratelský řetězec včetně konečného zákazníka, státní správa, stejně jako soukromý sektor, vzejdou řešení, která budou skutečně funkční a aplikovatelná v praxi.

Evropa si předsevzala, že se do roku 2050 stane prvním uhlíkově neutrálním kontinentem. Pokrokové firmy vymýšlejí inovativní metody, jak zajistit nulovou uhlíkovou stopu a jak co nejrychleji, ale zároveň systémově a strategicky dospět k budoucnosti bez odpadů a špinavé energie. Česká republika nepatří k zemím, které by se mohly stavem životního prostředí vyloženě chlubit. Mezi více než 125 projekty, které o ocenění Top Odpovědná firma letos usilovaly, je však v tomto směru ohromné množství inspirace a naděje, že se principy udržitelnosti stávají naprosto integrální součástí podnikatelských plánů. Ať už jsou to třeba první cirkulární produkty, účinné snižování emisí a spotřeby vody nebo kreativní využití odpadu, cesta k zelené transformaci ekonomiky je otevřená.

Nemění se jen průmyslová odvětví, dochází k posunu celé společnosti. Vznikají nové profese a specializace, mění se chování spotřebitelů. Nová generace zákazníků se zajímá o původ potravin a jejich kvalitu klade na první místo. Lidé už nechtějí nosit trička, při jejichž výrobě se spotřebovává přílišné množství vody a vykořisťují se pěstitelé bavlny. Poradenská společnost Deloitte v této souvislosti mluví o velké textilní revoluci, a takových akcí a aktivit vidíme napříč všemi obory lidské činnosti spoustu, i když někde třeba jen v zárodku. Je na nás všech, abychom zajistili, že tyto změny budou koncepční a smysluplné, abychom se stali součástí této komplexní odpovědné revoluce. Je totiž pro celou lidskou civilizaci jedinou možností přežití.

 

Význam nefinančního reportingu

Už 6. prosince 2014 vstoupila v platnost směrnice 2014/95/EU o uvádění nefinančních informací a informací týkajících se rozmanitosti, která podniky na základě jejich velikosti, obratu a obchodovatelnosti na burze zavazuje zveřejnit ve výročních zprávách nefinanční informace. Tedy ty, které se vážou k sociální a environmentální oblasti, k otázce lidských práv a k rizikům korupce. Dotčené společnosti začaly směrnici používat od roku 2018, a to v souvislosti s informacemi týkajícími se účetního období 2017. „Větší transparentnost by měla posílit odolnost podniků a zvýšit jejich výkonnost, a to z finančního i nefinančního hlediska. Postupem času to povede k silnějšímu růstu a zaměstnanosti a k větší důvěře mezi zúčastněnými stranami včetně investorů a spotřebitelů. Transparentní řízení podnikatelské činnosti je také nezbytné z hlediska dlouhodobějších investic,“ zní v Pokynech pro vykazování nefinančních informací, které vydala Evropská komise. Společnost KPMG následně podrobila zkoumání 100 největších společností z každé ze 49 zemí za účelem zjistit, nakolik toto přesvědčení zákonodárců sdílejí. Analýza ukázala, že 51 ze sta největších českých firem zveřejňuje své nefinanční ukazatele, přesto jsou tuzemské podniky v tomto ohledu jedny z nejméně transparentních na světě i v regionu. Zveřejňované nefinanční informace mají být v takovém rozsahu, aby vedly k pochopení vývoje společnosti, její výkonnosti, postavení a dopadů její činnosti. Stručně řečeno, mají odrážet směr, jímž se naše společnost ubírá. Při investování do akcií nebo při koupi výrobků a služeb dané firmy totiž čím dál více lidí bere v potaz, nakolik je její přístup odpovědný a rozvoj udržitelný. Vize a hodnoty firmy nabývají na důležitosti a jsou podstatné nejen pro akcionáře, investory a zaměstnance – včetně těch, kteří vstup do společnosti teprve zvažují –, ale pro celou komunitu.

 

Co je rating TOP Odpovědná firma?

Rating TOP Odpovědná firma 2020 je komplexním hodnocením přístupu firem k udržitelnému podnikání a CSR. Je sestaven na základě bodového hodnocení 110 kritérií v jednotlivých oblastech: Strategie, HR a diverzita, Dodavatelsko- odběratelský řetězec, Životní prostředí, Podpora komunit. Celkové hodnocení kombinuje povinné hodnoty benchmarku a bodové hodnocení nezávislých odborníků. Z těchto výsledků je sestaven konečný rating všech TOP Odpovědných firem, které překonaly nastavenou procentuální hranici úspěšnosti. Titul TOP Odpovědná velká firma je udělen společnostem, které splní nejméně 73procentní hranici v celkovém přístupu k odpovědnému a udržitelnému podnikání. Firmy, které překročí 90procentní hranici, se stávají Leadery udržitelného podnikání. Titul TOP Odpovědná malá firma je udělen společnostem, které splní nejméně 60procentní hranici v celkovém přístupu k odpovědnému a udržitelnému podnikání.

 

Autor: Daniela Němcová, ředitelka Byznysu pro společnost

 

Návrat do speciálu