Čekáte na absolventy pro správu majetku? | E15.cz

Čekáte na absolventy pro správu majetku?

Studijní obor Správa majetku a provoz budov (Facility management) na Fakultě stavební Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava běží již třetím rokem.

Studijní obor Správa majetku a provoz budov (Facility management) na Fakultě stavební Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava běží již třetím rokem.

Akreditační komise MŠMT ČR projednala a schválila akreditaci nového studijního oboru Správa majetku a provoz budov Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava.

Čtyřletý bakalářský studijní obor v rámci studijního programu Stavební inženýrství byl zahájen v akademickém roce 2005/2006 v prezenční formě studia.

#####Zřízení nového studijního oboru sleduje tyto cíle:

Obecně zřízení oboru vychází z celkové absence vysokoškolského vzdělání v této dynamicky se rozvíjející profesi.

Důvod zřízení nového studijního oboru Správa majetku a provoz budov právě na Stavební fakultě Vysoké školy báňské je spatřován především v možnostech, které stavební fakulta v současné době nabízí. Absolvent stavební fakulty již dnes není pouze ryzím technikem v oboru stavitelství, ale také vysokoškolsky vzdělaným odborníkem s teoretickými znalostmi z oblasti managementu a práva.

Facility management se v zásadě věnuje otázkám správy a provozu nemovitého majetku, věnuje se tedy fázi využívání investic (budov, inženýrských sítí atd.). Pro profesionální služby v oblasti FM je však důležitá znalost celého investičního procesu se všemi vazbami na stavební prostředí, což FAST umožňuje (Katedra městského inženýrství). Studiem na stavební fakultě je student též schopen nabýt vědomosti v oboru technologie staveb a jejich oprav a rekonstrukcí (Katedra pozemního stavitelství). V současné době je zavedena výuka geografických informačních systémů dávající reálný základ použití FM softwaru. Výuka odborníků Facility managementu na Fakultě stavební Vysoké školy báňské pomůže doplnit mezery na trhu v této v ČR nové profesi a otevře fakultě nový směr svého rozvoje s možností navázání nových kontaktů.

#####Tématické okruhy

Výuková koncepce oboru vychází z členění správy majetku na tzv. okruhy „ prostor a infrastruktura“, „procesy“ a „pracovníci“.

V detailnějším pohledu jde v jednotlivých kategoriích o tyto tematické okruhy: stavební údržba, opravy a rekonstrukce, technické vedení a evidence objektů a jejich dokumentace, havarijní služby v oblasti vodo-, topo-, elektro- a plynoinstalace…, úklid, ostraha, recepce, doprava, kopírovací stroje, stravování, informatická podpora, poštovní a kurýrní obsluha…, účetnictví, problematika daní a odvodů, právní servis, finanční servis, zadávání veřejných zakázek, nájemní agenda či správa využití prostor (space management)… Obsahová náplň předmětů směřuje – kromě technické stránky – k výchově schopnosti plánovat, kalkulovat a ekonomicky zvažovat každé strategické, taktické či operativní technické řešení.

#####Uplatnění absolventů

Profil absolventa oboru Správa majetku a provoz budov je definován jako technicky vzdělaný odborník s hlubokými znalostmi investičního procesu, doplněnými o schopnosti plánování, kalkulace a ekonomického zvažování každého strategického, taktického či operativního řešení. Absolvent bude z titulu své budoucí profese podrobně znát provozní potřeby uživatele objektů se schopnostmi se soustředit i na specifické provozní detaily.

Absolventi studijního oboru Správa majetku a provoz budov najdou uplatnění především u dvou typů organizací. První skupinou jsou investoři a developerské společnosti, v oblastech budování objektů s vysokou užitnou hodnotou a nízkými provozními náklady. Druhou skupinu tvoří vlastníci nemovitostí a organizace vykonávající správu nemovitostí. Svůj vědomostní potenciál tedy mohou absolventi uplatnit v realitních kancelářích, velkých průmyslových podnicích, ve středním a vysokém managementu administrativních a obchodních center, ale i v organizacích podléhajících veřejné správě ( nemocnicích, státních institucích atd.).

Studium oboru se navrhuje v první fázi na úrovni bakalářského studia.

#####Výchozí obsah studia:

První 4 semestry jsou naplněny předměty společného studijního základu bakalářského studijního programu Stavební inženýrství, který je současně společným základem i pro magisterský program stavebního inženýrství. Touto výukovou náplní bude obor plně kompatibilní s jinými obory programu stavebního inženýrství, zejména umožňuje návaznost s oborem městského inženýrství jak v bakalářské úrovni, tak v úrovni magisterského studia.

#####Specializace pro správu majetku

Stavební odborné předměty jsou v 5.– 8. semestru doplněny předměty významnými pro obor správy majetku – poruchy a rekonstrukce staveb, základy investování, oceňování staveb. A dále předměty ekonomické a právní a předměty z oborů bezpečnostních zařízení, informačních systémů, počítačové podpory správy majetku, automatizované systémy řízení staveb.

Zatímco odborné požadavky na profese, zabývající se v praxi správou majetku stále rostou, teoretické komplexní vysokoškolské vzdělání oboru správy majetku ve formě studijního programu nebo oboru je u nás dosud zcela opomenuto, a to i přes celosvětový rozmach této profese a dynamický rozvoj praxe v České republice. V současné době absenci komplexní výuky nahrazuje systém týdenních studijních kurzů na Fakultě podnikohospodářské VŠE Praha (Katedra managementu), který však nezahrnuje nejdůležitější technické a provozní stránky oboru, a dále systém odborných konferencí pořádaných českou pobočkou IFMA.(4). Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava se zřízením nového studijního oboru FM snaží doplnit mezery na trhu v této v ČR nové profesi odborníků Facility managementu.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!