Důchodová kalkulačka 2024: Spočítejte si starobní důchod

Výpočet důchodu v roce 2024 závisí na výši průměrné měsíční mzdy za odpracované roky a získané době pojištění. Průměrná měsíční mzda (osobní vyměřovací základ) se vypočítává z příjmů, ze kterých bylo odvedeno důchodové pojištění od roku 1986.

Do doby pojištění se započítávají odpracované roky a náhradní doba pojištění. Mezi náhradní doby pojištění patří např. studium, péče o děti do čtyř let věku, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu, péče o závislou osobu v zákonném rozsahu. Doba pojištění se počítá pouze v celých ukončených letech. Při odchodu do předčasného důchodu je potřeba počítat s krácením za předčasnost, které se provádí za každých 90 kalendářních dní.

Novinkou je výše krácení. V roce 2023 byla procentní výměra důchodu za každých 90 započatých kalendářních dnů předčasného odchodu trvale krácena při odchodu o rok dříve o 0,9 procenta, o dva roky dříve o 1,12 procenta a třetí až pátý rok o 1,5 procenta. V roce 2024 se již bude o 1,5 procenta krátit všem lidem pobírajícím předčasný důchod.

Průměrný a minimální důchod v Česku

V září 2023 byl průměrný starobní důchod 20 254 korun, tedy o 2 221 korun vyšší než v září 2022. Absolutně minimální důchod činil 5170 korun

Co je starobní důchod?

Starobní důchod je měsíční finanční plnění, které dostávají občané po dosažení důchodového věku a splnění potřebné doby pojištění od státu na účet. V Česku jsou vyplácené řádné starobní důchody a předčasné důchody. Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku, při výpočtu předčasného důchodu však dochází ke krácení za předčasnost. Čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím vyšší rozdíl mezi předčasným důchodem a případným řádným starobním důchodem.

Jak podat žádost o starobní důchod?

O starobní důchod je možné požádat nejdříve 4 měsíce před požadovaným datem. V současné době je stále pro většinu žadatelů o starobní důchod nejjednodušší si požádat osobně na místně příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení. Vzhledem k tomu, že výši starobního důchodu ovlivňuje celý průběh pojištění, tak je vhodné se o důchodové záležitosti zajímat v dostatečném předstihu.

Podmínky a nárok na starobní důchod

Starobní důchod nemůže být přiznán dříve, než při dosažení požadovaného věku, přičemž základní podmínkou je splnění minimální doby pojištění. Pro přiznání řádného starobního důchodu je nutné získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 35 let. U předčasného důchodu se od října 2024 zvyšuje minimální doba pojištění na 40 let. Bez získání minimální doby pojištění nárok na starobní důchod nevzniká.

Jaký máte důchodový věk?

Důchodový věk se v Česku postupně prodlužuje a liší se tedy dle ročníku narození. U žen se ještě aktuálně zohledňuje i počet vychovaných dětí. V budoucnu bude důchodový věk jednotný. Např. v roce 2024 budou do řádného starobního důchodu odcházet zejména muži narození v roce 1960, kteří mají řádný důchodový věk 64 let a 2 měsíce.

Důchodová kalkulačka: Kdy půjdete do důchodu? >>>

Jak se počítá starobní důchod?

Měsíční částka starobního důchodu závisí na celém průběhu pojištění. To znamená, na celkové získané době pojištění v celých ukončených letech a výši rozhodných příjmů, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, od roku 1986.

Žadatelům o starobní důchod v roce 2024 se v zákonném rozsahu započítává i studium, částka důchodu tedy závisí na velmi dlouhém pojistném období. Výpočet důchodu je poměrně komplikovaný. Jednoznačně však při výpočtu důchodu platí, že čím vyšší příjmy a získaná doba pojištění, tím vyšší měsíční částka.

V přiložené tabulce máme uveden růst průměrného starobního důchodu v Česku v posledních letech, vždy v březnu a září.

Období (rok/měsíc)

průměrný starobní důchod

období (rok/měsíc)

průměrný starobní důchod
2023/920 254 Kč2021/915 411 Kč
2023/319 461 Kč2021/315 351 Kč
2022/918 033 Kč2020/914 448 Kč
2022/316 249 Kč2020/314 397 Kč

Zdroj: ČSSZ, Statistiky: Průměrná výše sólu důchodu v ČR

Evidenční list důchodového pojištění a kde ho získat

Jednotlivé roční důchodové příjmy zaměstnanci snadno zjistí ze svých evidenčních listů důchodového pojištění, které zaměstnavatelé každoročně zasílají na ČSSZ a jedno vyhotovení předkládají i zaměstnancům.

Osobní vyměřovací základ

Ze všech rozhodných příjmů od roku 1986 se vypočítá jedno číslo, takzvaný osobní vyměřovací základ, který můžeme nazvat průměrnou mzdou za odpracované roky v současné hodnotě. Všechny dřívější příjmy se pro účely výpočtu osobního vyměřovacího základu přepočítávají na současnou úroveň pomocí koeficientů zohledňujících inflaci.

Kalkulačka: Osobnívyměřovazáklad >>>

Co se počítá do starobního důchodu?

Do výpočtové formule starobního důchodu vstupují pouze příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění. Sociální pojištění se třeba neodvádí ani z nemocenské, která se však hodnotí jako vyloučená doba pojištění, a proto částku osobního vyměřovacího základu obdržená nemocenská nesnižuje. Vzhledem k tomu, že nemocenská je nižší než hrubá mzda, tak tento zákonný postup „chrání“ výši důchodu před snížením z důvodu pracovních neschopností během v produktivním věku.