Novela omezí přístup k datům z katastru | E15.cz

Novela omezí přístup k datům z katastru

Dnem 1. března 2009 nabývá účinnosti novela zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon). Novela přináší zásadní změnu týkající se přístupu k informacím o nemovitostech.

Dnem 1. března 2009 nabývá účinnosti novela zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon). Novela přináší zásadní změnu týkající se přístupu k informacím o nemovitostech.

Podle nového znění katastrálního zákona má sice stále každý právo nahlížet do katastru a pořizovat si z něj pro svou potřebu opisy, výpisy nebo náčrty, údaje ze sbírky listin katastru nemovitostí však budou poskytovány pouze té osobě, která prokáže svoji totožnost a uvede účel, pro který jsou údaje požadovány. Ve sbírce listin katastru nemovitostí jsou ukládány zejména kupní smlouvy, darovací smlouvy a jiné listiny, na základě kterých byla ta která nemovitost jejím vlastníkem získána. Katastrální úřad navíc povede evidenci osob, kterým nahlížení do sbírky listin umožnil, i když není zřejmé, pro jaký účel se taková evidence při katastru nemovitostí zřizuje a jak bude moci katastr nemovitostí s takovými údaji nakládat.

#####Údaje lze použít jen v mezích zákona

V této souvislosti je nutné upozornit na účely nakládání s údaji získanými z katastru nemovitostí. Získané údaje je možné použít jen k zákonem vymezeným účelům, a to k ochraně práv k nemovitostem, pro daňové a poplatkové účely, k ochraně životního prostředí, zemědělského půdního fondu, pro rozvoj území, k oceňování nemovitostí atd. Takový účel bude muset být zřejmě uváděn i v žádosti o nahlížení do sbírky listin. Zároveň podle dosavadního znění katastrálního zákona platí, že pokud kdokoli užije údaje katastru nemovitostí k jiným než výše uvedeným účelům, je takové jednání považováno za přestupek, resp. správní delikt a za jeho spáchání může být uložena pokuta až do výše 50násobku minimální mzdy (v současné době tedy až do výše 400 tisíc korun). Ve světle nově zaváděného oprávnění katastru nemovitostí monitorovat účel nahlížení do sbírky listin získává stát další nástroj pro snazší sankcionování všech, kteří nakládají s údaji katastru v rozporu se stanovenými účely. To i s ohledem na skutečnost, že sbírka listin obsahuje pro všechny kupující nezbytné údaje o nemovitostech, které jim mohou pomoci získat právní jistotu ohledně kupované nemovitosti, totiž že se stanou jejími skutečnými vlastníky. Sbírka listin katastru nemovitostí obsahuje údaje, u kterých není podle našeho názoru důvod, aby nebyly veřejně a bezpodmínečně přístupné.

#####Novela ulehčí financování prodeje pozemků

Důvodová zpráva k novele katastrálního zákona také uvádí, že banky a stavební spořitelny budou moci snáze financovat prodej nově rozparcelovaných pozemků, neboť nově bude možné dát do zástavy oddělovanou část pozemku již před jeho prodejem. V tomto ohledu máme pochybnosti k aplikovatelnosti přijatých změn a domníváme se, že novela zákona nedává novou reálnou možnost zastavovat části pozemků. Další novinkou je, že od 1. března 2009 bude možné podávat návrhy na zápis do katastru elektronicky za pomoci elektronického podpisu. Významnou změnu přinesla novela i ohledně otázky zápisu vlastníka nově evidované stavby, kdy jednoznačně stanovuje, kdo se jako vlastník nově evidované stavby zapíše do katastru nemovitostí. Podle současného znění se jako vlastník nově evidované stavby zapisuje vlastník pozemku, na kterém je stavba postavena, nebo stavebník této stavby, aniž by bylo řečeno, kdo z nich má přednost. Podle novelizovaného katastrálního zákona se jako vlastník nově evidované stavby do katastru bude zapisovat výhradně vlastník pozemku, na kterém je stavba postavena, pokud není listinou prokázáno, že vlastníkem stavby je jiná osoba.

#####Pro výpisy i na Czech POINT

Výpisy z katastru nemovitostí bude možné získat nejen u katastrálního úřadu, do jehož působnosti nemovitost patří, ale u jakéhokoli katastrálního úřadu kdekoli na území České republiky (pokud jsou údaje katastru vedeny v elektronické podobě). Katastr nemovitostí tak bude vydávat výpisy, které bylo možné dosud získat již prostřednictvím služby tzv. Czech POINT, tj. na vybraných městských a obecních úřadech, poštách, v notářských kancelářích apod.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!