Voličský průkaz pro volby 2024: Jak podat žádost a do kdy máte čas

Voličský průkaz pro volby 2024: Volby do europarlamentu, krajské volby a volby do Senátu (ilust. foto)

Voličský průkaz pro volby 2024: Volby do europarlamentu, krajské volby a volby do Senátu (ilust. foto) Zdroj: ČTK

V roce 2024 voliče čekají volby do Evropského parlamentu, krajské volby a volby do Senátu. Voliči, kteří se nemohou se dostavit do svého volebního okrsku podle místa bydliště, si mohou vyřídit voličský průkaz. Žádost o voličský průkaz lze podat osobně, písemně nebo online. Do kdy máte čas získat voličský průkaz, jak si ho zařídit a co má obsahovat vzor žádosti?

Žádost o voličský průkaz: Kde požádat a jak ho získat?

Podle zákona má každý volič, který nemůže volit v okrsku, kde je zapsán na seznamu voličů, právo požádat o vydání voličského průkazu. Voličský průkaz může volič získat pro prezidentské volby, volby do Senátu, krajské volby, volby do Evropského parlamentu, nebo pro volby do Poslanecké sněmovny. Pro komunální volby voličský průkaz získat nelze. 

 • Písemně lze žádost vyřídit například na poště, kde volič kvůli ověření své žádosti navštíví Czech Point.
 • Osobně si pak volič může požádat o voličský průkaz na obecním úřadě nejpozději dva dny před volbami do 16 hodin.
 • Elektronicky můžete žádat o voličský průkaz prostřednictvím datové schránky.

Žádost o voličský průkaz v písemné podobě musí být opatřena úředně ověřeným podpisem. Nejdříve si o voličský průkaz můžete zažádat v termínu vyhlášení voleb. 

Obecní úřad (magistrát, městský úřad, úřady městyse, úřad městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města, úřad městské části hlavního města Prahy) vydá voličský průkaz, který je platný pouze pro jedny volby. Cena samotného voličského průkazu je nulová, za jeho vydání nic neplatíte. Co musí vzor žádosti obsahovat, se dočetete níže.  

Do kdy žádat o voličský průkaz pro volby do evropského parlamentu 2024?

Žádost o voličský průkaz musí úřad obdržet nejpozději 7 dnů před konáním voleb v 16 hodin. Písemně, online či osobně lze žádat nejdříve v den vyhlášení voleb, ke kterému došlo 26. ledna 2024. Pro nadcházející volby do Evropského parlamentu 2024, které se budou v ČR konat 7. a 8. června 2024 platí následující termíny:

 • Písemně či on-line (přes datovou schránku) mohou voliči žádat nejpozději v pátek 31. května 2024 do 16:00.
 • Osobně nejpozději ve středu 5. června 2024 do 16:00 na obecním úřadě v místě svého trvalého bydliště.

Rada Evropské unie určila obecný termín voleb do Evropského parlamentu na 6. až 9. červen 2024. Členské státy EU si volí den podle svých zvyklostí. V Česku, kde se obyčejně volí v pátek a v sobotu, vychází tyto dny na 7. a 8. června 2024. 

Termín voleb u nás proto formálně vyhlašuje prezident republiky na základě rozhodnutí Rady EU. Česko je jedinou zemí Evropské unie, kde volby probíhají ve dvou dnech. Všechny ostatní státy mají zavedenou jednodenní volbu, která připadá většinou na neděli.

Termín volby do Evropského parlamentu 2024 v ČR

 • 7. června 2024, pátek, 14:00 - 22:00
 • 8. června 2024, sobota, 8:00 - 14:00

Volební kalendář do roku 2033 >>>

Žádost o voličský průkaz 2024: Vzor, platnost mimo trvalé bydliště a v zahraničí

Volby mimo trvalé bydliště v Česku 2024

Žádost o voličský průkaz můžete podat v případě, pokud budete volit v Česku mimo adresu vašeho trvalého bydliště. Pro jednotlivé volby v roce 2024 platí, že:

 • Volby do Evropského parlamentu - volit s voličským průkazem můžete v kterékoliv volební místnosti. Více >>>
 • Krajské volby - volit s voličským průkazem můžete jen v rámci kraje, kde máte trvalé bydliště. Více >>>
 • Senátní volby - volit s voličským průkazem můžete v rámci volebního obvodu, kde máte trvalé bydliště a kde se ten rok volí do Senátu. Více >>>

Při podání žádosti je třeba prokázat svou totožnost. K tomu poslouží platný občanský průkaz nebo cestovní doklad. Formulář vytiskněte a doručte na obecní úřad podle místa svého trvalého bydliště. Vzor formuláře žádosti by měl obsahovat:

 • jméno
 • příjmení
 • datum narození
 • adresu trvalého pobytu (v případě cizinců adresu pobytu na území ČR)
 • adresu pro doručení voličského průkazu
 • typ a kolo (nebo kola) voleb, pro které o voličský průkaz žádáte 

Volby v zahraničí 2024

Ve volbách v roce 2024 není možné volit ze zahraničí. Pravidla pro volby do Senátu, Evropského parlamentu, ani do zastupitelstev krajů to neumožňují.

U prezidentských nebo poslaneckých voleb platí, že seznam zastupitelských úřadů v zahraničí, u kterých lze žádat o zápis do zvláštního seznamu voličů a vydání voličského průkazu včetně kontaktů najdete na internetových stránkách MZV. Pod odkazem „státy a území" zvolte název státu a „Kontaktní český úřad."

Žádost o voličský průkaz online: Datová schránka a Portál občana

Pokud se dlouhodobě pohybujete mimo místo svého trvalého bydliště, můžete si zařídit voličský průkaz pomocí datové schránky. Žádost můžete zaslat v elektronické podobě příslušnému obecnímu nebo zastupitelskému úřadu. Žádost o voličský průkaz lze vyřídit snadno i pomocí datové schránky fyzické osoby přes Portál občana.

Na hlavní stránce Portálu občana zvolte Žádost o voličský průkaz, alternativně v sekci Podání vyberte Další podání a Žádost o vydání voličského průkazu. Zde si vyberete, pro které vyhlášené volby chcete získat voličský průkaz. 

Volič přebývající v zahraničí bez trvalého pobytu v Česku nemůže o voličský průkaz žádat skrze Portál občana a musí místo toho na zastupitelském úřadě v zahraničí podat žádost osobní nebo písemnou formou.

Kdy vám přijde voličský průkaz

Voličský průkaz obdržíte nejdříve 15 dnů přede dnem konání voleb (jen v případě krajských voleb není tato lhůta pro obecní úřady omezena). Obecní nebo zastupitelský úřad vám doklad zašle poštou nebo předá osobně.

Co obsahuje voličský průkaz

Voličský průkaz se vydává v jednotné podobě pro všechny druhy voleb. K jeho náležitostem patří:

 • označení obecního nebo zastupitelského úřadu, který ho vydal
 • druh a kolo voleb, pro který je voličský průkaz vydán
 • datum konání voleb, případně daného kola
 • jméno a příjmení voliče
 • datum narození voliče
 • trvalé bydliště voliče
 • podpis a razítko úřadu

Voličský průkaz je vytištěn na speciálním papíru a je opatřen ochrannými prvky proti zneužití a padělání.

Jak volit s voličským průkazem

Budete využívat pro volby v roce 2024 voličský průkaz? Pak si ho s sebou musíte přinést do volební místnosti, kde ho odevzdáte. Pokud se jedná o senátní volby, informace uvedená na voličském průkazu specifikuje, zda je určen pro první nebo druhé kolo. Než půjdete k volbám, zkontrolujte si proto, zda máte správný dokument.

Volební komise ho přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů, a tak bude zajištěno, že váš hlas bude započítán i při volbě mimo místo vašeho trvalého bydliště. Nezapomeňte, že k volbám budete potřebovat také svůj občanský průkaz.

Na úřadu vám může voličský průkaz vyzvednout také osoba s úředně ověřenou plnou mocí. Vydání voličského průkazu zaznamená obecní úřad do stálého seznamu voličů, a tak budete moci volit i mimo svůj volební okrsek.

Voličský průkaz a jeho platnost: Pro jaké volby ho lze získat a co volby v zahraničí

Nárok zažádat si o voličský průkaz má ze zákona každý volič, který se nemůže dostavit k volbám ve svém volebním okrsku.

 • Každý volební průkaz platí pouze jednou a jen pro jedny konkrétní volby a kolo, pro něž byl vystaven.
 • V případě senátních nebo prezidentských voleb v žádosti uveďte, zda chcete voličský průkaz pro první nebo druhé kolo, případně pro obě dvě kola.
 • Jeden voličský průkaz předložíte v prvním kole voleb, druhý v druhém kole.
 • Na každém průkazu vydaném pro senátní nebo prezidentské volby je vyznačeno, zda je vydán pro 1. nebo 2. kolo.

Podmínky toho, kdy a kde lze použít voličský průkaz, se pro jednotlivé volby liší, detaily se dočtete níže: 

VolbyMimo trvalé bydlištěV zahraničí
Prezidentské volbyV kterékoliv volební místnostiAno
Senátní volbyV rámci volebního obvoduNe
Krajské volbyV rámci krajeNe
EurovolbyV kterékoliv volební místnostiNe
Parlamentní volbyV kterékoliv volební místnostiAno
Komunální volbyNelzeNe

Voličský průkaz pro volby do Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu se konají každých pět let. Při volbách do Evropského parlamentu je možné si zažádat o voličský průkaz a lze s ním volit v jakékoliv volební místnosti na území Česka. Volit ze zahraničí s voličským průkazem nelze.

Voliči v evropských parlamentních volbách mohou být občané České republiky, kteří dosáhnou věku 18 let nejpozději v den voleb. Volit v ČR však mohou i občané jiného členského státu Evropské unie, kteří dosáhnou věku 18 let nejpozději v den voleb a jsou zároveň nejméně 45 dnů před datem voleb registrováni k trvalému nebo přechodnému pobytu na území České republiky.

Návod: Jak volit do Evropského parlamentu >>>

Voličský průkaz pro krajské volby

Odlišná pravidla fungují při volbách do krajského zastupitelstva. S voličským průkazem lze volit v jakékoliv volební místnosti v kraji, na jehož území je volič přihlášen k trvalému pobytu.

Volit můžete pouze ve stálém volebním okrsku na území ČR (nikoliv v zahraničí) spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a kde je volič přihlášen k trvalému pobytu.

Návod: Jak volit v krajských volbách >>>

Voličský průkaz pro senátní volby

K volbám do Senátu můžete s voličským průkazem v jakémkoliv okrsku z volebního obvodu, kde jste hlášeni k trvalému pobytu a kde volby probíhají, pokud žijete trvale v ČR.Voličský průkaz vám v případě senátních voleb nedovoluje volit mimo váš volební obvod.

Jestliže žijete v zahraničí, můžete volit s průkazem v jakékoliv volební místnosti v Česku a zažádat si o něj na zastupitelském úřadu. Ze zahraničí však do senátních voleb volit nelze. V žádosti máte možnost zaškrtnout, zda chcete voličský průkaz získat pro první nebo druhé kolo, případně pro obě dvě. Více v článku:

Jak volit do Senátu: Návod a volební obvody >>>

Voličský průkaz pro volby do Poslanecké sněmovny

Volit s voličským průkazem můžete ve volbách do Poslanecké sněmovny v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky. V poslaneckých a prezidentských volbách můžete volit i ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí. O voličský průkaz si také můžete požádat na příslušném zastupitelském úřadu v zahraničí.

Voličský průkaz pro prezidentské volby

Pro prezidentské volby platí stejná pravidla jako pro volby do Poslanecké sněmovny. Volit s voličským průkazem můžete: 

 • v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území Česka
 • ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí

Žádost můžete podat osobně, písemně nebo přes datovou schránku na obecním úřadě v oblasti vašeho trvalého bydliště. V případě. že máte jako fyzická osoba datovou schránku, lze využít i Portál občana. Voličský průkaz si můžete vyřídit i na příslušném zastupitelském úřadu v zahraničí. V žádosti máte možnost zaškrtnout, zda chcete voličský průkaz získat pro první nebo druhé kolo, případně pro obě dvě. Více v článku:

Jak volit: Návod pro prezidentské volby >>>

Voličský průkaz pro komunální volby

Pro volby do obecních zastupitelstev si nejde vyřídit voličský průkaz a volič musí volit ve volební místnosti přiřazené na základě jeho trvalého bydliště. Více v článku:

Jak volit: Návod pro komunální volby >>>