Novela zákona mění dosavadní úpravu vyvlastnění majetku | E15.cz

Novela zákona mění dosavadní úpravu vyvlastnění majetku

Na konci listopadu 2009 nabyl účinnosti zákon o urychlení výstavby dopravní infrastruktury (dále jen zákon o výstavbě DI). Jde o zcela novou zákonnou úpravu, která v textu zákona ani v důvodové zprávě není uváděna jako novelizace stávajících zákonných předpisů.

Na konci listopadu 2009 nabyl účinnosti zákon o urychlení výstavby dopravní infrastruktury (dále jen zákon o výstavbě DI). Jde o zcela novou zákonnou úpravu, která v textu zákona ani v důvodové zprávě není uváděna jako novelizace stávajících zákonných předpisů.

Dle našeho názoru významně pozměňuje či odlišně interpretuje zejména stávající úpravu vyvlastnění o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v platném znění (dále jen zákon o vyvlastnění), některé postupy při povolování staveb upravené o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon), a jeho prováděcích předpisů, ale i ustanovení občanského soudního řádu, soudního řádu správního a v neposlední řadě i občanského zákoníku. Samotný předmět úpravy zákona o výstavbě DI prošel v legislativním procesu složitým vývojem, když byl původně navržen jako speciální zákon určený k urychlení výstavby výhradně stavby rychlostní komunikace R35.

Tento předmět byl později poslaneckou sněmovnou rozšířen na veškerou dopravní a technickou infrastrukturu a následně redukován pozměňovacími návrhy Senátu na (veškerou) dopravní infrastrukturu. Ve výsledku tedy zákon o výstavbě DI upravuje postupy při výstavbě dopravní infrastruktury, definované stavebním zákonem jako součást veřejné infrastruktury „například stavby pozemních komunikací, drah, vodních cest, letišť a s nimi souvisejících zařízení“ a související stavby, avšak pouze ty, které jsou zároveň „umisťovány v plochách a koridorech vymezených v platné politice územního rozvoje nebo veřejně prospěšné stavby vymezené v územněplánovací dokumentaci“.

S ohledem na záměr zákonodárce a průběh legislativního procesu lze usuzovat, že uvedenými souvisejícími stavbami nejsou míněny stavby technické infrastruktury, které byly přijatými pozměňovacími návrhy Senátu výslovně vyloučeny, ačkoli se jinak nepochybně může jednat o stavby související.

#####Rozhoduje začlenění stavby do politiky územního rozvoje

Začlenění staveb dopravní infrastruktury do sféry působnosti zákona o výstavbě DI tedy bude záviset na začlenění dané stavby do politiky územního rozvoje. Působnost zákona však zakládá i vymezení dané dopravní infrastruktury v zásadách územního rozvoje, územním plánu i regulačním plánu jako specifických druhů územněplánovací dokumentace, a nemusí se tedy zdaleka jednat pouze o dopravní infrastrukturu velkého rozsahu. Zákon o výstavbě DI zejména zjednodušuje postup vyvlastnění pro stavby v mezích shora popsané působnosti zákona.

Tato úprava spočívá především ve zjednodušení splnění podmínek přípustnosti vyvlastnění jednak úpravou doručení návrhu smlouvy na získání práv potřebných k výstavbě, kdy bude dostatečné doručení na adresy (trvalého pobytu fyzických osob či sídla právnických osob) uvedené v katastru nemovitostí, a jednak zejména zavedením právní domněnky, že pokud do 60 dnů (což je nejkratší přípustná lhůta, kterou lze vyvlastňovanému stanovit podle zákona o vyvlastnění) od doručení takového návrhu nedojde k uzavření dohod potřebných k výstavbě, má se za to, že práva potřebná pro uskutečnění účelu vyvlastnění nelze získat dohodou.

Dohoda je přitom z hlediska zákona o vyvlastnění způsobem zajištění práv potřebných pro výstavbu preferovaným před vyvlastněním. Lze se rovněž domnívat, že ve sféře působnosti zákona o výstavbě DI tak „odpadá“ podmínka, aby byl účel vyvlastnění po dobu nejméně 6 měsíců vyvlastňovanému znám, neboť zákon výslovně uvádí, že k naplnění podmínky přípustnosti z důvodu nemožnosti dosažení účelu dohodou postačuje shora popsané doručení návrhu smlouvy a uplynutí uvedené lhůty. V rámci návrhu je navíc možné požadovat, aby předmětný pozemek či stavba nebyly zatíženy právy zanikajícími vyvlastněním, tedy zejména předkupním právem.

#####Novela zákona omezuje možnost přiznání odkladu

Další usnadnění výstavby dopravní infrastruktury v souvislosti s vyvlastňováním přináší možnost stanovení kupní ceny pozemku, stavby či práva odpovídajícího věcnému břemeni, jež by jinak byly předmětem vyvlastnění, v návrhu smluv ve výši tržní ceny obvyklé v daném místě a čase, což představuje významný rozdíl oproti úpravě zákona o vyvlastnění, která připouští pouze použití ceny určené podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, v platném znění. Hladký průběh dohody podporuje rovněž úprava, podle které lze použít i cenu určenou dle uvedeného zákona č. 151/1997 Sb., pokud by byla vyšší než tržní cena obvyklá v daném místě a čase.

Zákon o výstavbě DI zároveň omezuje možnost přiznání odkladného účinku odvolání proti rozhodnutí vyvlastňovacího úřadu tak, že jednak odvolání, které nesměřuje proti nejzávažnějším výrokům, nebrání u těchto výroků nabytí právní moci, a jednak může být soudem přiznán odkladný účinek žaloby proti rozhodnutí podle zákona o vyvlastnění jen za současného splnění podmínek závažného ohrožení práv žalobce, absence nepřiměřeného zásahu do práv třetích osob nabytých vyvlastněním a absence rozporu s veřejným zájmem (který ale již musel být pro vyvlastnění dán).

#####Nájemní smlouvu je možné kvůli výstavbě DI vypovědět

Zákon o výstavbě DI rovněž potenciálně výrazně zasahuje do oblasti práva nájemního, když zakládá právo pronajímatele vypovědět nájemní smlouvu k pozemku či stavbě (včetně bytu) bez ohledu na sjednanou dobu trvání nájmu, pokud takové nájemní právo brání výstavbě dopravní infrastruktury a jinak by zaniklo vyvlastněním. Významnou modifikaci v oblasti stavebního práva pak přináší zákon o výstavbě DI ve formě povinnosti stavebního úřadu zahájit stavební řízení o vydání stavebního povolení k výstavbě dopravní infrastruktury i tehdy, pokud stavebník k žádosti nepřiloží doklady prokazující jeho vlastnické právo či právo provést stavbu nebo právo odpovídající věcnému břemeni k dotčenému pozemku či stavbě.

Závěrem lze shrnout, že přijetí zákona o výstavbě DI představuje významný krok k zefektivnění výstavby hlavních dopravních komunikací ve veřejném zájmu, neboť s ohledem na specifický charakter této výstavby umožňuje rychlejší řešení otázek zajištění práv potřebných k výstavbě včetně možnosti vyvlastnění při zachování ústavně i zákonem chráněných práv vlastníků dotčených nemovitostí a zároveň omezuje možnost formálního prodlužování postupů při řešení těchto otázek. Ačkoli lze při aplikaci zákona očekávat i vznik nových interpretačních problémů, zákon o výstavbě DI je významným příspěvkem k možnostem rozvoje dopravní infrastruktury v České republice.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!