Kupující může za jistých okolností ručit za platbu DPH | E15.cz

Kupující může za jistých okolností ručit za platbu DPH

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
V nedávné době prošel legislativním procesem návrh novely zákona o dani z přidané hodnoty, který byl vydán ve Sbírce zákonů jako zákon č. 47/2011 Sb. Účinnost novely je stanovena na 1. dubna 2011.

Kromě jiných změn zavádí jako novinku institut ručení kupujícího za zaplacení daně z přidané hodnoty prodávajícím. Podle této novely vzniká příjemci zdanitelného plnění, který přijme zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, uskutečněné jiným plátcem, nebo poskytne úplatu na takové plnění (jako například kupující zboží nebo služeb), za určitých podmínek povinnost ručit za platbu daně z přidané hodnoty neodvedenou plátcem (tj. prodávajícím či dodavatelem zboží nebo služeb). Novela zákona předpokládá dvě situace, při nichž povinnost ručení kupujícího za nezaplacenou DPH vzniká.

Jednak jde o případ, kdy kupující v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění věděl nebo vědět měl a mohl, že daň nebude poskytovatelem zdanitelného plnění úmyslně zaplacena, že se poskytovatel zdanitelného plnění úmyslně dostal nebo dostane do postavení, kdy nebude moci daň zaplatit, anebo dojde ze strany poskytovatele zdanitelného plnění ke zkrácení daně či vylákání daňové výhody. Druhým případem vzniku ručení je pak situace, kdy je úplata za poskytnuté zdanitelné plnění zcela zjevně odchylná od ceny na trhu obvyklé a pro takovou odchylku není dáno žádné ekonomické opodstatnění.

#####O povinnosti doplatit DPH rozhoduje finanční úřad

[file:9838:small:right]

Povinnost prokázat, že v konkrétním případě nastaly podmínky pro vznik ručení, má příslušný finanční úřad. Vyzvat ručitele k uhrazení daňového nedoplatku však může pouze za předpokladu, že daň nebyla zaplacena prodávajícím, ačkoli byl bezvýsledně upomenut, a nebyla uhrazena ani při jejím vymáhání, pokud není zřejmé, že vymáhání by bylo prokazatelně bezvýsledné. Vzniklo-li však ručení z důvodu přijetí úplaty ve výši zcela zjevně odchylné od obvyklé ceny, je kupující (příjemce zdanitelného plnění) tím, kdo nese důkazní břemeno o ekonomickém opodstatnění této odchylky.

Pokud jsou podmínky pro vznik zákonného ručení za nezaplacenou DPH splněny, je finanční úřad oprávněn vyzvat kupujícího k uhrazení nedoplatku. Kupující má právo podat proti výzvě finančního úřadu odvolání, které má odkladný účinek. Povinnost kupujícího uhradit daňový nedoplatek je tak odložena až do doby, než nadřízený orgán rozhodne o odvolání a potvrdí, že podmínky pro vznik ručení byly splněny a výzva k uhrazení nedoplatku tak byla oprávněná.

#####Novela má zabránit daňovým únikům

Institut ručení za nezaplacenou DPH zavádí novela s úmyslem zabránit daňovým únikům, avšak způsob, jakým jsou upraveny podmínky pro vznik této povinnosti, nejsou úplně jasné. Důvodová zpráva novely uvádí, že skutečnost, zda kupující mohl nebo měl vědět o tom, že prodávající zamýšlí daň nezaplatit, by měla být vykládána vždy vzhledem ke konkrétním okolnostem a jeho osobním poměrům. Ovšem teprve praxe ukáže, jakým způsobem bude výše uvedený institut úřady využíván a jak budou podmínky vzniku ručení finančními úřady na konkrétní případy aplikovány.

Novela bude mít dopad bezesporu i do budoucích převodů nemovitostí, a to zejména transakcí s komerčními nemovitostmi, kde otázka řádného zaplacení DPH hraje významnou roli. Kupující budou po prodávajících požadovat dostatečné zajištění, že daň z přidané hodnoty z dané transakce bude prodávajícím řádně odvedena. Způsob zajištění bude záviset vždy na konkrétních podmínkách, bude se jednat například o odloženou splatnost kupní ceny.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video