„Povolování“ stavby inspektorem | E15.cz

„Povolování“ stavby inspektorem

V minulých číslech Realitu se čtenáři mohli dočíst o autorizovaných inspektorech jako nově zaváděném institutu, který na praktické zkušenosti teprve čeká. Čas pokročil a první poznatky se dostavily.

#####Působnost inspektorů

Jak známo, stavební zákon upravil v ustanovení § 117 institut zkráceného řízení v návaznosti na činnost autorizovaného inspektora jako variantu „privatizovaného“ stavebního řízení, v rámci něhož certifikát autorizovaného inspektora nahrazuje vydávané stavební povolení v plném rozsahu. Aplikovatelnost zkráceného stavebního řízení se vztahuje na všechny případy staveb podléhající stavebnímu povolení, ovšem s výjimkou staveb ohlašovaných, pokud zvláštní právní předpis, územně plánovací dokumentace nebo rozhodnutí orgánů územního plánování přímo neoznačí konkrétní stavbu jako nezpůsobilou pro zkrácené řízení (viz § 117 stavebního zákona). Oznámení stavby, pro kterou je uplatňován režim zkráceného stavebního řízení, je upraveno v ustanovení § 117 stavebního zákona a v ustanovení § 9 a v příloze č. 3 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.

#####Certifikáty upravuje vyhláška

Obsah, formu a strukturu vydaného certifikátu upravuje blíže § 10 vyhlášky č. 526/2006 Sb. Podstatou vydaného certifikátu je fakt, že autorizovaný inspektor potvrzuje, že ověřil projektovou dokumentaci a připojené doklady z hledisek uvedených v ustanovení § 111 stavebního zákona, a že navrhovaná stavba může být provedena. Certifikát je v rámci tohoto znění ustanovení § 117 stavebního zákona souhlasem, a to souhlasem bez stanovení podmínek. Jestliže nemůže autorizovaný inspektor v certifikátu stanovit podmínky pro provádění stavby, měla by být tomu přizpůsobena projektová dokumentace. Konkrétně se to týká hlavně tzv. souhrnné technické zprávy, která odráží požadavky dotčených orgánů. Certifikát obsahuje konkrétně identifikační údaje stavebníka, identifikační údaje stavby, identifikační údaje projektové dokumentace a dále určité informace o průběhu posuzování, včetně závěrů z jednání s osobami, které uplatnily námitky proti provedení stavby a informace o splnění požadavků dotčených orgánů a vlastníků dopravní a technické infrastruktury, popř. specifikace dokladů o jednání s nimi.

Posledně uvedené informace o průběhu posuzování navrhované stavby představují v podstatě „odůvodnění“ certifikátu obdobné odůvodnění stavebního povolení, avšak nelze v rámci těchto informací stanovit jakékoliv podmínky pro provádění stavby. Jedná se totiž o shrnutí výsledků činnosti autorizovaného inspektora při posuzování navrhované stavby.

#####Kontrola podle stavebního zákona

Autorizovaný inspektor provádí kontrolu projektové dokumentace stavby ve smyslu § 111 stavebního zákona.

V rámci tohoto procesu kontroluje a posuzuje, zda byla dokumentace zpracována v souladu s územněplánovací dokumentací, jsou-li podmínkami územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, zda projektová dokumentace respektuje obecné požadavky na výstavbu, zda byla zpracována oprávněnou osobou a jsou zajištěny další veřejné zájmy ve výstavbě. Připomeňme, že finální vydání certifikátu autorizovaného inspektora musí předcházet zajištění kladných závazných stanovisek dotčených orgánů a stejně kladných vyjádření osob, které by byly účastníky řízení podle § 109 stavebního zákona. Vzhledem k tomu, že celý proces zkráceného stavebního řízení a s ním související činnost autorizovaného inspektora jsou založeny na smlouvě mezi ním a stavebníkem o provedení kontroly projektové dokumentace stavby, může autorizovaný inspektor projednat i zajistit souhlasná stanoviska dotčených orgánů a vyjádření potenciálních účastníků řízení. Zákon ale nebrání ani tomu, aby tato stanoviska nebo vyjádření (listiny) obstaral stavebník a autorizovaný inspektor pak projednal jejich obsah, popřípadě si vyžádal jejich další doplnění nebo obstaral doplnění sám. Postup by měl být obsažen ve smlouvě jako smluvní dohoda obou stran.

#####Oznámení stavebnímu úřadu a zahájení stavby

Jak by mělo vypadat oznámení předkládané stavebnímu úřadu? Kromě formálních náležitostí podle přílohy č. 3 vyhlášky č. 526/2006 Sb. by k němu měly být připojeny zejména následující doklady:

* územní rozhodnutí (nebo popř. územní souhlas) * kladná stanoviska osob, které by v případě stavebního řízení byly účastníky řízení * projektová dokumentace ověřená autorizovaným inspektorem * certifikát vydaný autorizovaným inspektorem * plán a harmonogram kontrolních prohlídek * kladná závazná stanoviska dotčených orgánů * smlouva s autorizovaným inspektorem včetně případných dodatků

Kdy může stavebník zahájit stavbu? Podle § 117 stavebního zákona odst. 1 může stavebník zahájit stavbu po oznámení této stavby, jejíž projektovou dokumentaci posoudil autorizovaný inspektor jako způsobilou k realizaci.

Právní účinky oznámení stavby posouzené autorizovaným inspektorem a tedy certifikátu nahrazujícímu stavební povolení nastávají tedy dnem podání oznámení stavebnímu úřadu. „Právní moc“ oznámení stavby posouzené autorizovaným inspektorem je velmi důležitá hned ze dvou důvodů. V první řadě jde o případný zákonný postih za provádění „nepovolené“ stavby podle § 180 stavebního zákona. Ještě důležitější to pro stavebníka může být při posuzování platnosti územního rozhodnutí, která je vázána v případě povolovaných staveb na podání žádosti o stavební povolení v době platnosti územního rozhodnutí. Je stavebník povinen stavbu nějak označit?

Právní úprava zkráceného stavebního řízení neobsahuje na rozdíl od stavebního povolení v § 115 odst. 3 stavebního zákona ustanovení o vydání štítků obsahujících identifikační údaje o povolené stavbě.

Pokud stavba vyžadovala povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, je stavebník povinen před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a zajistit jeho umístění až do dokončení stavby. V praxi stavebních úřadů převažuje názor, že pokud platí tato povinnost pro stavbu vyžadující stavební povolení, platí i pro stavbu „povolenou“ inspektorem v rámci zkráceného stavebního řízení. Tento názor ale nemá oporu v zákoně a nelze tedy stavebníka postihovat.

#####Omezená platnost certifikátu

Zásadní problém nastává v určení platnosti certifikátu autorizovaného inspektora nahrazujícího stavební povolení. Stavební povolení má stanovenou dobu platnosti podle ustanovení § 115 odst. 4. stavebního zákona. V úpravě zkráceného stavebního řízení, kdy vydaný certifikát autorizovaného inspektora nahrazuje stavební povolení, taková úprava chybí.

V odborné veřejnosti převažují názory, že certifikát má platnost obdobně jako stavební povolení, což lze sice analogicky akceptovat, potom ale chybí mechanismus prodlužování platnosti. Můžeme očekávat, že právní úprava dozná brzy potřebných novelizačních upřesnění.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!