Vyplatí se pořízení územní studie? | e15.cz

Vyplatí se pořízení územní studie?

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Územní studie navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů nebo rozvoje některých funkčních systémů v území. Vyplatí se?

?

V České republice je stále ještě řada obcí, kde není schválený územní plán. V řadě případů mají obce pořízenou jen tzv. územní studii jako analytický podklad pro další politiku územního rozvoje. K čemu je taková studie a co obsahuje? Územní studie navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů, případně úprav nebo rozvoje některých funkčních systémů v území, například veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability.

#####Proč studii pořizovat?

Územní studie může být pořízena z několika podnětů včetně podnětu developera nebo vlastníka pozemků. Obecně pořizovatel podle ustanovení § 30 odst. 2 stavebního zákona pořizuje územní studii v případech, kdy je to uloženo územně plánovací dokumentací, z vlastního podnětu nebo z jiného podnětu. Jiným podnětem se rozumí zejména návrh zastupitelstva obce, orgánu veřejné správy, občana obce, fyzické nebo právnické osoby, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce. Nekonečným problémem územně plánovacích dokumentací a jejich podkladů je nedostatek peněz v obecních kasách.

Není proto příliš reálné očekávat, že územní studii bude vždy hradit obec z vlastní pokladny. Stavební zákon přitom výslovně pamatuje i na situaci, kdy může pořizovatel podmínit pořízení územní studie úplnou nebo částečnou úhradou nákladů od subjektu, kdo tento podnět podal. Zákon v ustanovení § 30 odst. 3 hovoří o výše uvedeném jako tzv. „jiném podnětu“, což je typicky podnět vlastníka pozemků, resp. developera.

#####Pořizovatel určí obsah i cíl

Ve vlastním zadání územní studie určí pořizovatel její obsah, rozsah, cíle a účel. Není přitom vázán žádnými pevnými omezujícími limity, studie může naopak sloužit jako prozkoumání možnosti nového nebo jiného využití území. Co se týče obsahu, rozsahu, cíle a účelu územních studií, pak ve smyslu ustanovení § 25 stavebního zákona územní studie v zásadě prověřují možnosti a podmínky změn ve stanoveném území (studie může být omezena jen na část obce).

Platí pravidlo, že územní studie slouží jako podklad k pořizování územně plánovací dokumentace, jejích změn a pro rozhodování v území. Podle ustanovení § 30 stavebního zákona územní studie navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů při rozvoji daného území, případně úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů v území, například veřejné infrastruktury (dopravní řešení, inženýrské sítě a jejich vedení), územního systému ekologické stability, které by mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí.

#####Centrální evidence

Pokud pořizovatel schválí možnost využití zpracované územní studie jako podkladu pro zpracování nebo změnu územně plánovací dokumentace, měl by následně podat návrh na vložení dat o této studii do tzv. evidence územně plánovací činnosti.

Takový návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti podává obec podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. g) stavebního zákona krajskému úřadu.

Krajský úřad by měl územní studie za svůj obvod evidovat a dále je předávat Ústavu územního rozvoje v Brně, který je evidencí pověřen ve smyslu § 162 stavebního zákona. Z toho vyplývá, že veškeré územní studie by měly být v České republice centrálně evidovány, i když tomu v praxi tak není.

#####Komu studii zadat?

Na závěr je vhodné upozornit na problém aktuálnosti územních studií, tj. v některých případech již nemusejí být použitelné.

Územní studie by také měla být zpracována autorizovanou osobou - projektantem (jde o tzv. vybrané činnosti, jejichž výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě podle ustanovení § 158 stavebního zákona), který potom odpovídá za správnost, celistvost a úplnost takové územní studie.

Územní studie může sloužit i jako instrument (byť poněkud nákladný) na prozkoumání možností změny územního plánu, např. změn využití ploch ve vybraném území. Stavební zákon takový případ výslovně zmiňuje v ustanovení § 43 odst. 2.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video