Ředitelé a vedení škol získají pomoc | E15.cz

Ředitelé a vedení škol získají pomoc

Porada (ilustrační foto)
Porada (ilustrační foto)
• 
ZDROJ: Profimedia.cz
Prezentace klienta •
Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Národní institut pro další vzdělávání (NIDV), organizace přímo řízená MŠMT, připravuje nový systém podpory ředitelů a vedení škol. Jeho cílem je vytvořit a ověřit model, který vedoucím pracovníkům škol umožní rozvinout kompetence v oblasti strategického řízení školy a plánování jejího rozvoje.

Podle Heleny Plitzové, ředitelky Národního institutu pro další vzdělávání, experti projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP), financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), počítají s komplexní vzdělávací, poradenskou a metodickou pomocí pro ředitele a širší vedení škol. „Snaha zavést strategické řízení a plánování do českého školství vychází z důkladné analýzy současné situace. Vědecké studie ukazují, že z důvodu vysoké administrativní zátěže a zaměření na provozní zále- žitosti školy věnují čeští ředitelé pouze 20 procent pracovního času řízení kvality vzdělávání, tedy hodnocení práce pedagogů a jejich dalšímu profesnímu rozvoji,“ říká Plitzová.

Vytváření lepších podmínek

Z dlouhodobého pohledu má přitom promyšlený přístup k rozvoji školy jednoznačně pozitivní dopad na efektivitu celého vzdělávacího systému. Školy, které cíleně pracují na svém rozvoji, vytvářejí lepší podmínky nejen pro práci učitelů, ale také pro vzdělávání žáků. „Je dále třeba, aby při stanovování strategických cílů a zavádění konkrétních opatření se školami odborně spolupracovali také zřizovatelé nebo organizace zabývající se dalším vzděláváním pedagogických pracovníků na krajské úrovni,“ upozorňuje Helena Plitzová.

Odborní pracovníci projektu SRP podle ní směrují podporu právě k ředitelům, kteří mají strategickou vizi rozvoje školy a uvítají systematickou a dlouhodobou spolupráci při jejím rozvoji. Se školami budou spolupracovat také dlouholetí ředitelé, kteří jsou připraveni předávat své znalosti a zkušenosti ostatním kolegům. Nebudou chybět ani takzvaní specialisté individuálních forem rozvoje pedagogů, jako jsou koučové, mentoři a supervizoři.

Další experti rozpracují související témata, mezi něž patří řízení změny ve školách, budování kultury školy podporující rozvoj každého žáka, plánování profesního rozvoje pedagogů, legislativa, vedení školské dokumentace či komunikace se zřizovateli, rodiči a s dalšími lidmi, kteří přicházejí se školou do kontaktu. „Pracovníci projektu připravují pro vedení škol vzdělávací programy, metodiky a manuály. Užiteč- ným prvkem v projektu je to, že se školy budou od sebe vzájemně učit prostřednictvím sítě tzv. benchlearningu – učení na základě příkladů dobré praxe jiných institucí. Model, který úspěšně funguje v soukromé sféře, ověří experti projektu SRP na 80 vybraných školách a po ukon- čení projektu v roce 2021 jej nabídnou k využití zájemcům z vedení mateřských, základních, středních i vyšších odborných škol,“ vysvětluje Plitzová.

Školám pomohou konzultanti

Škola, která se zapojí do ověřování modelu intenzivní podpory, získá pomoc ze strany takzvaného konzultanta rozvoje školy. Ten provede její vedení celým cyklem strategického řízení a plánování. Konzultant bude škole podle Heleny Plitzové mimo jiné pomáhat určovat směr jejího rozvoje a stanovovat strategické cíle. Důležitou součástí bude také hodnocení zlepšení, kterých se podporované škole podařilo dosáhnout. Kromě toho poskytnou konzultanti vedení škol doporučení, z jakých zdrojů by bylo možné plánované kroky financovat – hlavně zmíněný OP VVV, ale i jiné operační programy či granty.

Každá škola může počítat s podporou po dobu dvou školních roků. Ani poté však školy nezůstanou bez pomoci, protože budou moci využívat odborníky v takzvaných centrech podpory, která na krajských pracovištích NIDV vznikla už během loňského roku. Veškerá podpora je financována z prostředků Evropského sociálního fondu a je pro účastníky zdarma.

V České republice má tato cílená podpora škol nesporně velký vý- znam. Společná diskuze vedení škol a pedagogů o představách a potřebách v oblasti řízení nezřídka ukáže potřebu změnit stávající zaběhnuté postupy. „Každá změna se více či méně dotýká všech lidí, kteří na škole působí. Právě proto je velmi důležité, aby měli všichni možnost se k návrhům vyjádřit, aby měla výsledná strategie širokou podporu, a tedy i velmi vysokou šanci na uskutečnění,“ uzavírá ředitelka Národního institutu pro další vzdělávání Helena Plitzová.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video