Daňová poradna | E15.cz

Daňová poradna

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Na dotazy odpovídá Ing. Petr Kout, CSc. daňový poradce

#####

Otec je vlastníkem bytového domu v Praze. Nyní, v roce 2012, převede bezúplatně dům a související pozemky na syna. Jiné nemovitosti otec v České republice nevlastní. Otec i syn jsou rezidenty Švýcarska. Mají otec a syn něco oznamovat finančnímu úřadu?

Postup u syna se řídí ustanovením § 125 odst. 3 daňového řádu. Podle něj platí, že začne-li daňový subjekt pobírat příjmy, které jsou předmětem daně, je povinen do 30 dnů podat přihlášku k registraci u místně příslušného finančního úřadu. Ten následně vydá osvědčení o registraci. Tato lhůta začne běžet ode dne, ve kterém první příjmy přijal. Současně otec, podle § 128 daňového řádu, oznámí témuž finančnímu úřadu, že zanikla jeho daňová povinnost u daně z příjmů fyzických osob. Lhůta pro oznámení je 15 dnů ode dne převodu nemovitostí. Oznámení se podává na tiskopisu, který je k dispozici na finančním úřadě nebo na www.mfcr.cz. U daně z nemovitostí otec oznámí místně příslušnému finančnímu úřadu podle místa nemovitosti, že přestává být poplatníkem daně z nemovitostí, a to do 31. 1. 2013. Ve stejné lhůtě podá syn přiznání k dani z nemovitostí. Dodávám, že otec má samozřejmě ještě povinnost podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2012 a platit daň z nemovitostí v průběhu roku 2012.

Prodáváme novostavbu rodinného domu a související pozemky ve společném jmění manželů. Je možné uplatnit osvobození od daně z převodu nemovitostí? Bude se podávat daňové přiznání? Nejsme podnikatelé, nemovitosti prodáváme v souvislosti s rodinnou situací.

Osvobození podle § 20 zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí se týká pouze stanovených nových staveb, nikoli pozemků. A hlavně, týká se pouze osob, které převod stavby realizují v rámci své podnikatelské činnosti „výstavba nebo prodej staveb a bytů“. Přiznání k dani z převodu nemovitostí se ve vašem případě tedy podává, a to ve lhůtě do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí. Osvobození se žádné neuplatní.

V rámci společného jmění manželů nabyli manželé před více než pěti lety nemovitost. Po rozvodu v roce 2012 došlo k zániku SJM a celou nemovitost získala do svého výlučného vlastnictví manželka. Manželka chce nemovitost co nejdříve prodat. Bude tento prodej osvobozen od daně z příjmů?

Manželé vlastní několik nemovitostí ve společném jmění. Nyní chtějí zúžit společné jmění manželů. Má tato skutečnost nějaký vliv na daň z příjmů?

Rozšíření nebo zúžení společného jmění manželů není předmětem daně z příjmů fyzických osob – viz § 3 zákona o daních z příjmů. Nijak se neprojeví ani v daňovém přiznání, pokud ho podáváte.

Prodáváme pozemky k zástavbě rodinnými a bytovými domy. Některé pozemky na rodinné domy prodáváme s vyřízeným stavebním povolením na vybraný rodinný dům podle typového projektu. Jsou tyto pozemky považovány z hlediska zákona o DPH za stavební? Podléhá tudíž jejich převod dani?

Odpověď najdeme v § 56 odst. 2 zákona o DPH, kde se uvádí, že převod pozemků je osvobozen od daně, s výjimkou převodu stavebních pozemků. Přitom stavebním pozemkem se pro účely zdanění DPH rozumí nezastavěný pozemek, na kterém může být podle stavebního povolení nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby provedena nemovitá stavba. Nezastavěným pozemkem je přitom pozemek, na kterém není stavba jako věc ve smyslu občanského zákoníku. Je-li tedy na pozemku stavba, která může být předmětem například kupní smlouvy, nemovitá či movitá, jedná se o zastavěný pozemek a v důsledku toho nejde o stavební pozemek. Prodej takového pozemku by měl být realizován jako osvobozené plnění bez DPH.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video