Lesy ČR získaly pozemky za 6,7 milionu korun | E15.cz

Lesy ČR získaly pozemky za 6,7 milionu korun

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Ústí nad Labem, předal Lesům ČR celkem 48 zalesněných pozemků v okresech Česká Lípa, Děčín, Louny a Teplice v celkové účetní hodnotě více než 6,7 milionu korun.

Nejvíce pozemků získal státní podnik Lesy ČR v okrese Děčín. ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Děčín zde převedl 29 pozemků v celkové účetní hodnotě více než 5,7 milionu korun. Pozemky o rozloze cca 577 tisíc čtverečních metrů se nacházejí v Chráněné krajinné oblasti České středohoří. V katastrálním území Křešice u Děčína a Arnoltice se jednalo převážně o lesní pozemky, dále pak o lesní a polní cestu, ale také o pozemky, které jsou součástí neupraveného vodního toku Suchá Kamenice. V katastrálním území Kerhartice ÚZSVM převedl pozemek tvořící koryto Huníkovského potoka, který se nachází ve III. a IV. zóně ochrany přírody. Předaný pozemek je součástí evropsky významné lokality Huníkovský potok a je dotčen zájmy systému ekologické stability biokoridor Huníkovský potok-Veselíčko.

Posledních 10 pozemků získaly Lesy ČR převodem od odboru Odloučené pracoviště Teplice. Lesní pozemky o celkové rozloze cca 16 tisíc čtverečních metrů leží v katastrálních územích Želénky a Újezdeček, jejich účetní hodnota činí téměř 194 tisíc korun.

Některé z převedených pozemků získal ÚZSVM na základě § 462 občanského zákoníku jako tzv. odúmrť, u jiných přešla příslušnost hospodaření na ÚZSVM dle zákona č. 320/2002 Sb. ze zrušených okresních úřadů, případně byly v katastru nemovitostí původně evidovány na LV 11000 – neznámý vlastník. Vlastnímu převodu těchto pozemků proto předcházelo složité a časově náročné majetkoprávní šetření za účelem zjištění skutečného vlastníka nemovitostí.

ÚZSVM převedl pozemky podle předpisů zakládajících hospodaření s majetkem státu a lesního zákona Lesům ČR, které zajišťují jejich správu a jsou pověřeny hospodařit s tímto druhem majetku.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video