Malý lexikon stavební mechanizace | E15.cz

Malý lexikon stavební mechanizace

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
S neustálým rozvojem výstavby pozemních i dopravních staveb souvisí i nezbytný vývoj v oblasti strojů. Mechanizace stavebních procesů je jednou z nejdůležitějších oblastí při realizaci staveb především z hlediska požadované efektivnější a rychlejší výstavby, což se nám promítne do výsledných finančních nákladů.

Správný výběr techniky zvyšuje produktivitu práce i kvalitu provedení. Nabídka výrobců je dnes velmi široká, přičemž prim nehraje již maximální výkon nebo kapacita strojů, ale také další vlastnosti, jako je bezpečnost, spolehlivost, moderní design nebo hospodárnost.

Stavební stroje jsou konstruovány tak, aby plně odpovídaly přísným evropským normám v oblasti hluku a výfukových zplodin (emisní limity). Důraz je také kladen na provozní náklady, nejen na spotřebu paliva, ale i průběžný servis a údržbu. U nových strojů jsou vyžadovány nové techniky přenosu strojních dat, monitorování provozních ukazatelů, diagnostika problémů, dálkové sledování (GPS) a řízení provozu. Modernizace lze však docílit i u starších strojů zabudováním elektronických systémů. Důležitý je také spolehlivý provoz při každodenním nebo naopak nepravidelném (nárazovém) využití a během nepříznivých klimatických podmínek. Pozornost je též věnována komfortu a bezpečnosti (snižování účinku hluku a vibrací, odpružení) pracovníků při práci se stroji.

Stavební stroje lze rozdělit do několika skupin podle jejich využití. K základní mechanizaci řadíme: vrtací stroje, zemní stroje, zvedací prostředky, silniční techniku, transportní stroje, stroje pro přípravu a přepravu stavebních směsí, demoliční techniku, recyklační techniku atd. Dále se rozlišují podle své hmotnosti, výkonu, šířky svého záběru nebo objemu přepravovaného materiálu.

#####Vrtací stroje

Vrtací soupravy se používají zejména k sondážím, kterými se zjišťuje geologický profil základové půdy ke stanovení její únosnosti a hladiny podzemní vody. Vrtacích strojů se také využívá u velmi těžko rozpojitelných nebo zmrzlých zemin, k přípravě jejich nakypření či další těžbě rypadly. Rozeznáváme přitom nárazové, příklepové nebo rotační vrtání.

#####Rypadla = bagry

#####Dozery

Pro plošnou těžbu zeminy je vhodný stroj s radlicí, tzv. dozer s pásovým podvozkem, který se také využívá k odstraňování porostů a pařezů, rozprostírání zeminy nebo svahování. Podle možnosti natáčení radlice rozeznáváme několik typů dozerů: buldozer, který má radlici kolmo na směr pojezdu výškově stavitelnou; angldozer, jehož radlice se dá navíc vodorovně natáčet do šikmé polohy, což umožňuje boční shrnování, a dále tiltdozer, který může radlici natáčet ve svislé rovině („stavět na hranu“), což umožňuje zahájení záběru do svahu, hloubení rýh a dobývání pařezů. Největší výkonnosti dosahuje dozer při práci v lehkých zeminách a hrnutí do vzdálenosti zhruba 60 metrů. Na větších vzdálenostech již dochází ke ztrátám zeminy podél boků radlice.

#####Skrejpry

Stavební stroj, který rozpojuje a nabírá zeminu na principu podobném hoblíku, je skrejpr (škrabač). Korba opatřená vyklápěcím dnem s břitem se při pohybu stroje proti břitu zaplní těženou zeminou, která vniká přes břit odklopeného dna do korby, jež se po naplnění uzavře, a následuje fáze přepravy s možným rozprostřením zeminy. Rozpojení probíhá ve vrstvách 10 až 40 cm. Jeho zvláštností je použití dvou samostatných motorů u největších kloubových strojů. K usnadnění plnění korby zeminou slouží hydraulicky poháněný elevátor, který zeminu vyhrnuje nahoru. Skrejpry se používají převážně při stavbách dálnic, silnic, letišť, při skrývkách a úpravách rozměrných ploch.

#####Grejdry

Grejdry jsou zemní stroje určené ke srovnání povrchu většího rozsahu, na rozhrnování sypkých hmot a na dokončovací práce. Typické grejdry jsou třínápravové, kdy obvyklé uspořádání pohonu je 6×4, tj. dvojice zadních poháněných náprav a řiditelná přední náprava. Pokud je grejdr vybaven i dozerovou radlicí a rozrývačem, lze jej využít také pro těžení zeminy. Uprostřed mezi nápravami se nachází radlice o šířce asi 2,5 až 4 m, jejíž poloha je variabilní ve velmi širokém rozsahu, např. ji lze vysunovat do stran mimo podvozek, otáčet o 360° a měnit úhel břitu – sklon radlice. Grejdry se nasazují především v silničním a železničním stavitelství pro srovnávání zemní pláně zemního tělesa, při svahovacích pracích až do sklonu 90°, při profilování a čištění příkopů nebo promíchávání materiálů pro stabilizace.

#####Nakladače

Základní lopatový nakladač je stavební stroj určený k nakládání a přemisťování sypkých materiálů na krátké vzdálenosti. Výběr nakladačů je skutečně veliký v nejrůznějším provedení. Díky široké nabídce příslušenství lze rozšířit využití nakladačů v mnoha oblastech: mohou shrnovat sníh, frézovat asfalt, kypřit půdu, válcovat povrch, mulčovat zeleň, sázet stromy nebo manipulovat s paletami. Existují nakladače o hmotnostech od 2 tun až po 200 tun s výkony 70 až 600 kW. Nejmenším druhem nakladačů jsou oblíbené čelní nakladače řízené smykem.

#####Dopravní technika

Pro maximální přepravní kapacitu jsou určeny tzv. dempry. Díky nízko položenému těžišti mají velkou stabilitu při jízdě i sklápění v obtížném terénu. Dempry mohou mít pevný rám s nosností až 290 t s využitím v dolech či lomech. U kloubových demprů klidnou jízdu na zvlněném terénu zabezpečuje hydropneumatické pérování přední nápravy s dlouhým zdvihem a výkyvné uložení zadních náprav.

#####Zhutňovací stroje

Zhutňování je proces, při kterém se zvyšuje objemová hmotnost zeminy působením statického nebo dynamického zatížení. Pod každou stavbou je třeba dostatečného zhutnění podloží, aby nedocházelo k sedání, které by narušovalo bezpečnost a trvanlivost konstrukce. Tandemové nebo tahačové válce jsou ideální pro práce na zhutňování půdy i asfaltu. Na výběr je opět řada hutnicích válců v závislosti na různých parametrech zhutňované zeminy či rozsahu práce. Statické válce dosahují zhutňovacího účinku svou hmotností, která bývá 6 až 35 tun v závislosti na typu válce, přičemž působí do hloubky asi 15 až 60 cm. Vibrační válce zhutňují rychle za sebou následujícími rázy běhounů na zeminu, čímž dojde k rozkmitání zeminy do poměrně značné hloubky. Frekvence vibrace je při zhutňování živičných krytů až 50 Hz. Pro práce menšího rozsahu jsou určeny vibrační desky či pěchy s ručním ovládáním.

#####Silniční technika

Při budování silnic a dálnic jsou využívány frézy a finišery. Silniční frézy slouží zejména k odfrézování živičného nebo betonového povrchu silnic nebo odstranění silničního značení. Frézování zajišťuje rotující buben osazený desítkami až stovkami frézovacích hrotů. Stabilizační frézy se využívají pro zlepšení vlastností zemin (promíchání podkladové zeminy se stabilizačním materiálem) a následně pro jejich lepší zhutnění. Stabilizací dochází ke zvýšení nosnosti zeminy. Stabilizační frézy jsou také ideální pro drcení kořenů pařezů na zemědělských a lesních plochách. Používají se i k mulčování dřevního materiálu, menších pařezů, ale také k úpravě lesních a polních cest.

Finišery slouží pro zhotovení finální vrstvy vozovky. V tomto stroji se pomocí příčné šroubovice dopraví materiál před hladicí lištu (žehličku), která zajistí primární zhutnění materiálu a rovnoměrné rozložení materiálu na podkladní ploše. Finišery s kolovými podvozky jsou výhodné při rychlém přejíždění mezi staveništi po vlastní ose. Podstatně rozšířenější jsou finišery s pásovým podvozkem nabízející lepší trakci na volném podkladu a tím i širší oblast použití. Hlavním parametrem je maximální šířka záběru pokládky, která může být až 16 metrů.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video