Příprava novely stavebního zákona se blíží do finále | E15.cz

Příprava novely stavebního zákona se blíží do finále

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Dlouho očekávaná novela stavebního zákona prošla meziresortním připomínkovým řízením a čeká na projednání ve vládě. Legislativci v ní připravili řadu novink, které by – pokud projdou parlamentem – mohly úspěšně zhojit některá bolavá místa stavebního zákona.

Stavebník získá důležitý nástroj, jak zrychlit územní řízení a tlačit stavební úřad k co nejrychlejšímu projednání záměru. V jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na základě dokladů předložených žadatelem, rozhodne stavební úřad bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 60 dnů ode dne zahájení územního řízení. Ve zvlášť složitých případech bude mít stavební úřad lhůtu nejdéle 90 dnů. Pokud nebude možné vzhledem k povaze věci rozhodnout ani v těchto lhůtách, může lhůtu usnesením přiměřeně prodloužit odvolací orgán.

Stavební zákon zavádí tedy speciální procesní úpravu oproti správnímu řádu. Zachována bude stávající úprava, kdy se vlastníkům sousedních pozemků nebo dokonce vlastníkovi pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, doručuje pouze veřejnou vyhláškou. To v drtivé většině případů znamená, že se mezující soused o chystaném záměru vůbec nedozví, což nepřispívá ani k trvale udržitelnému rozvoji území, ani koordinaci chystaných staveb.

#####Prodloužení platnosti územního rozhodnutí

Novinkou příjemnou pro developery by měla být maximální doba platnosti územního rozhodnutí až pět let, čímž odpadne zdlouhavý proces prodlužování jeho platnosti. Územní rozhodnutí navíc nepozbude platnosti, pokud bude ve lhůtě jeho platnosti oznámen certifikát autorizovaného inspektora nebo nabude účinnosti veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení. Pozbude-li platnosti územní rozhodnutí, pozbude současně platnosti rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na výstavbu, na základě kterého bylo územní rozhodnutí vydáno.

#####Novinky spojeného územního a stavebního řízení

Zcela nové ustanovení zákona se bude podrobně věnovat stále častěji využívanému spojenému územnímu a stavebnímu řízení. Novinkou má být nárok stavebníka na takové spojení obou řízení a tím zjednodušení procesu, protože doposud záleželo především na správním uvážení stavebního úřadu. Podá-li tedy žadatel žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení a připojí-li společnou dokumentaci, která splňuje požadavky na dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a požadavky na projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení, stavební úřad musí spojit územní a stavební řízení. Výjimkou jsou případy, kdy to vylučuje povaha věci nebo závazné stanovisko dotčeného orgánu.

K projednání žádosti o vydání společného rozhodnutí stavební úřad nařídí jediné veřejné ústní jednání, je-li to účelné, spojí jej s ohledáním na místě; oznámení o konání veřejného ústního jednání se doručí nejméně 15 dnů předem. Významnou výhodou může být upuštění od ústního jednání v případech záměrů, které nebyly posuzovány ve zjišťovacím řízení nebo pro které se nevydává stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí. V takovém případě může stavební úřad upustit od veřejného ústního jednání a jednoduše stanovit lhůtu, dokdy mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci územního a stavebního řízení své námitky, tato lhůta nesmí být kratší než 15 dnů.

#####Územní souhlas postačí

Územní souhlas lze stále využít pouze tam, kde je záměr v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Významnou změnou je prodloužení platnosti územního souhlasu na dva roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti územního souhlasu nelze prodloužit.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video